၀ က ႏွစ္ ၃၀ ရခိုင္ဆိုေက ၁၀ ႏွစ္

ကမၻာ့ႏိုင္ငံရို ့၏ႏိုင္ငံရီးအဆင့္အတန္းတိသတ္မွတ္ထားမွဳရွုုေဒါင့္ကၾကည့္ေက အလယ္အလတ္သီးျခားလြတ္လပ္ေတႏိုင္ငံအဆင့္ (Semi-independent state) ဟိေရ “၀” ျပည္စြာ ႏွစ္ ၃၀ ကာလအတြင္းမွာ တဲစုတ္ရာဟိေရဖုန္ဆိုးျမီကနိန္ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးေခတ္မီျခင္းကိုလက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္ေရ ေမာ္ဒန္နယ္ပယ္သစ္ ျဖစ္လာေရ။

ႏိုင္ငံ့စီးပြါးရီးတိုင္းတာခ်က္တိျဖစ္ေတ ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္၊ စ်ီးကြက္၀ယ္လိုအား၊ လူသားအရင္းအျမစ္၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္၊ ဓနအင္အား၊ နည္းပညာတိုးတက္မွဳနန္ ့လူနိန္မွဳအဆင့္အတန္း ဆိုေရ ေပတံနန္ ့ “၀” ျပည္ကို ႏွိဳင္းယွဥ္တိုင္းတာၾကည့္ေက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုးတက္မွဳအျမင့္ဆုံးေဒသ ျဖစ္နိန္စြာကို တေယာက္ေခ်ေလ့ မျငင္းႏိုင္ပါ။ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳနန္ ့တည္ျငိမ္မွဳဟိျခင္းေၾကာင့္ရာ စီးပြါးရီးဖြံ ့ျဖိဳးလာတတ္လို ့ “ဇာျဖစ္လို ့ “၀” လူမ်ိဳးရို ့အဂုပိုင္ တိုးတက္လာစြာလဲ” ဆိုေရ မိန္းခြန္းကို အေျဖတခုတည္းရာပီးရဖို ့ဆိုေက “အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္” ဟိလို ့ပင္ျဖစ္ေတလို ့ ေျပာရပါဖို ့။ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာပိုင္ “၀” ျပည္သူတိအထက္မွာ တျခားဇာလူမ်ိဳးေလ့မဟိျခင္းက “၀” ရို ့၏ႏိုင္ငံရီး၊စီးပြါးရီး၊ လူမွဳရီး၊ ယိုင္ေက်းမွဳနန္ ့ပညာရီးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တိအားလုံးကို “၀” ကရာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပနာ သူရို ့အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္လာႏိုင္ျခင္းက “၀” ျပည္တိုးတက္ျခင္း၏အဓိကအေရးအၾကီးဆုံးအခ်က္တခု ျဖစ္နိန္ပါေရ။ လြတ္လပ္ျခင္းနန္ ့တိုးတက္ျခင္းစြာ ဒဂၤါးတစ္ျပား၏ပန္းနန္ ့ေမ်ာက္ပိုင္ ခြါထားမရေရ အရာတိျဖစ္နိန္ေရခါ တိုးတက္ခ်င္ေက လြတ္လပ္ရီးရေအာင္ရာ အယင္လုပ္ကတ္ပါလို ့ တိုက္တြန္းရပါဖို ့။

အဂုလက္ဟိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာရီးအဆင့္အတန္းစြာ ၄.၇ ႏွစ္ ရာ ဟိေရခါ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏စာတတ္ေျမာက္မွဳႏွဳန္းစြာ ေလးတန္းေအာင္အဆင့္ရာဟိပါေရ။ ေအခ်င့္စြာ ၁၉၅၀ ၀န္းက်င္ကာလက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ေက်းလက္ေဒသမွာဟိေရ ပညာရီးအဆင့္အတန္းနန္ ့လားညီနိန္ပါေရ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအဆင္းရဲဆုံး၊ ဗမာေဒသတိက လူနိန္မွဳအဆင့္အတန္းထက္ ႏွစ္ဆနိမ့္က်နိန္ေရ ရခိုင္ျပည္မွာဆိုေက စာတတ္ေျမာက္မွဳက ၁.၇ ႏွစ္ရာဟိနိန္ပါေရ။ ၀ေခ်တန္းေအာင္စ ရကၡိတလို ့ရာ ေျပာရပါဖို ့။ လူတစ္ေယာက္စာမတတ္ျခင္းစြာ ယင္းလူ၏အျပစ္တ၀က္မကင္းလို ့ေျပာႏိုင္ေကေလ့ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးစာမတတ္ျခင္းစြာ အစိုးရတာ၀န္ျဖစ္လာပါေရ။ ဗမာဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ ့အုပ္ခ်ဴပ္ရီးေအာက္မွာ ရခိုင္ျပည္သူရို ့၏ဆင္းရဲမြဲေတဖြဲျပာက်စာမတတ္ျခင္းေရ ဗမာက်ဴးေက်ာ္သူရို ့က တမင္တကာဖန္တီးပီးထားေရ လူမွဳကပ္ဆိုးၾကီးဆိုစြာကေတာ့ေက အပိုေျပာဖို ့လိုလီဖို ့မထင္ပါ။ ရခိုင္ျပည္သူရို ့စာတတ္ခ်င္ေကေတာ့ တာ၀န္ခံတာ၀န္ယူႏိုင္မွဳအျပည့္ဟိေရ ရခိုင္အစိုးရ ဟိဖို ့လိုပါေရ။

လြတ္လပ္ျခင္းနန္ ့အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ရလားေရ “၀” ျပည္က ႏွစ္ ၃၀ မွာ တိုးတက္လားခေက ေခတ္အဆက္ဆက္ ဘက္ေပါင္းစုံက ဗမာက်ဴးေက်ာ္သူရို ့စနစ္တက် ဖိႏွိပ္ဂုတ္သြီးစုပ္ႏွိပ္စက္ဖ်က္ပါလတ္ေတ ဖြဲရီက်ရခိုင္ျပည္က ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လာဖို ့ ဇာႏွစ္ႏွစ္ေလာက္လိုပါဖို ့လဲခ်င့္။ ႏိုင္ငံထူေထာင္လာျခင္းအတြိအၾကဳံနန္ ့သမိုင္းျဖတ္သန္းမွဳ၊ ရခိုင္လူထုမွာဟိေရ သီးျခားအမ်ိဳးသား၀ိေသသ လကၡဏာအဂၤါရပ္နန္ ့ဘုံစိတ္ဓါတ္၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္နန္ ့ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ဟိျခင္းတိကိုစိုင္းစားထည့္တြက္ပနာ ေျပာရေက ျပာပုံထက္မွာ သုခဘုံျဖစ္လာဖို ့က အနည္းဆုံး ၁၀ ႏွစ္ေတာ့ေက လိုပါဖို ့။

ေယေကေလ့ လြတ္လပ္ရီး၊ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာနန္ ့အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္တိရလာေက ေအခ်င့္တိကို အယင္ဆုံးကာကြယ္ထိန္းသိမ္းလားတတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားလားကတ္ရပါဖို ့။ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးေရ ေမာ္ဒန္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို ့က နယ္ျမီေဒသနန္ ့ရုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာလြတ္လပ္ျခင္းနန္ ့မျပီး စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ဖို ့ေလ့ လိုအပ္ပါေရ။ ေယဇုနန္ ့ ဗမာက်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ ့တပ္ကို လက္နက္စြဲကိုင္တိုက္ထုတ္ပနာ ဗမာဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ ့စနစ္ကို ရခိုင္ျပည္မွာ အျမစ္ျဖတ္နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္စြာနန္ ့ကိစၥအားလုံးမျပီး ဗမာဖက္ဆစ္က်ဴးေက်ာ္ရို ့ေခတ္အဆက္ဆက္မွိဳင္းတိုက္ပါလတ္ေတ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္မွဳ၊ ဘာသာေရးမုန္းတီးမွဳ၊ ေဒသစြဲ ပုဂၢိဳလ္စြဲ ဂုိဏ္းဂနစြဲဟိမွဳ၊ ရီသာခုိ အေခ်ာင္လိုက္ အျခင္းေျပာ ကိုယ္လြတ္ရုန္းတတ္ေတ အခြင့္အရီးသမား၀ါဒဆိုးတိကိုပါ ဆီးေၾကာသန္ ့စင္လားဖို ့လိုပါဖို ့။ ေဒပိုင္ ဗမာေရာဂါဆိုးတိကိုက ႏိုင္ငံရီးအသိတရားႏိုးၾကားမွဳ၊ လူသားျဖစ္တည္မွဳကို အသိအမွတ္ျပဳေလးစားျခင္းနန္ ့လူသား၀ါဒတိနန္ ့ရာ ဆီးကုလားကတ္ရပါဖို ့။

အဂုေတာ့ေက ဗမာက်ဴးေက်ာ္တပ္က လူမ်ိဳးေရးစစ္ဆင္ႏြဲပနာ ရခိုင္လူထုကို ထိုးစစ္ဆင္တိုက္၊ ရြာတိကိုလက္နက္ၾကီးတိနန္ ့ပစ္၊ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္သတ္၊ ရခိုင္ရို ့ရွိေဟာင္းအမြီအႏွစ္ ဘုရားပုထိုးေစတီတိကိုဖ်က္နိန္ကတ္ပါေရ။ ကိုယ့္ကံၾကမၼာဖန္တီးခြင့္နန္ ့မြီးရာပါႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္နိန္ေရ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ယွားမွဳကို အျမစ္ျပတ္ႏွိပ္ကြပ္လားဖို ့ ဗမာစစ္တပ္နန္ ့ ဒီမိုကေရစီအရီျခဳံအန္အယ္လ္ဒီဗမာအစြန္းေရာက္အုပ္စုက စနစ္တက်ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ပနာ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္က်ဴးေက်ာ္စစ္ထက္ဆိုးေရ ဗမာက်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ဆင္ႏြဲနိန္ပါေရ။ စစ္ဖီးေရွာင္ဒုကၡသည္ေပါင္း သုံးေသာင္းေက်ာ္၊ အသတ္ခံထားရစြာက ရာေက်ာ္၊ အဖမ္းခံထားရစြာကေလ့ ရာခ်ီ၊ မီးတိုက္ခံထားရေရ ရြာတိကေလ့ အမ်ားၾကီးျဖစ္လာျခင္း အရွင္ငရဲအိုးကို ေဒထက္ဆူေအာင္ ဗမာက်ဴးေက်ာ္ရို ့လုပ္လာႏိုင္ပါေရ။

ေယဇုနန္ ့ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ရီးကို ႏွေႏွာင္းဆုပ္ကိုင္ျပီးေက ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံးအတြက္ ေနာက္ဆုံးႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲျဖစ္ေတ ေဒရခိုင့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ယွားမွဳၾကီးကို အားလုံး၀ိုင္းရံ၀င္ပါပူးေပါင္းပနာ ေအာင္ျမင္မွဳပန္းတိုင္ကို ခ်ီတက္လားကတ္ဖို ့လိုပါေရ။ ဒုကၡမုန္းတိုင္းအခက္အခဲစစ္ပြဲတိၾကားမွာ လြတ္လပ္ျခင္းအခြင့္အလမ္းတိ ဟိနိန္ျခင္းေရ ႏိုင္ငံေရး၏ပင္ကိုယ္ပရိယာယ္ျဖစ္နိန္လို ့ သန္းေခါင္လြန္ေကေတာ့ အေနာက္နီမင္းကို လွမ္းျမင္လာကတ္ရဖို ့စြာက က်ိန္းသီနိန္ပါေရ။။။

၀ံလက္နီ

၁၉၊ ၀၄၊ ၂၀၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *