“မိုးေကာင္းေရပိုင္ တိုက္ပြဲတိလည္းေကာင္းလာႏိုင္ေရ”

"မိုးေကာင္းေရပိုင္ တိုက္ပြဲတိလည္းေကာင္းလာႏိုင္ေရ"


Algebric Geometry အက္ဂ်ီဘရာ-ဂ်ီေအာ့မက္ထရီ (သခ်ာၤ ၂) မွာ "Theoryသီအိုရီတိကို 
သက္သီျပဖို႔ Postulate ေပၚစက်ဴလိတ္တိလိုေရ" ဆိုစြာကိုသင္ခရေရ။ ဥပမာ။ ။မ်ဥ္းၿပိဳင္ႏွစ္ေၾကာင္းကို ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းကျဖတ္ေရအခါ ယင္းမ်ဥ္းၿပိဳင္ႏွစ္ေၾကာင္း အထဲကျဖတ္မ်ဥ္း၏အတြင္းေထာင့္နန္႔ အျပင္ေထာင့္စြာ ဒီဂရီတူေရ။

ယင္းပိုင္ဗ်ာယ္ ေအေအလည္း တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ေကာင္းေရဆိုစြာကိုသက္သီျပဖို႔ ဂဏန္းသံုးလံုးနန္႔ ရန္သူ႔တပ္ရင္းတိကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ဖို႔လုပ္နီေရ။ႀတိဂံတစ္ခု၏ အတြင္းေထာင့္သံုးခုေပါင္းေရ ၁၈၀ ဒီဂရီဟိေရ။ ဇာႀတိဂံမွာေပါင္းေပါင္း။ အနားညီႀတိဂံပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အနားမညီႀတိဂံမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အတြင္းသံုးေထာင့္ေပါင္းေက ၁၈၀ ဒီဂရီရေရ။ အိပ္လို႔ေပါင္းေပါင္း တိုက္လို႔ေပါင္းေပါင္း ၁၈၀။

(FPNCC) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ “Federal Political Negotiation and Consultative Committee. မေပၚခင္က ကိုးကန္႔၊ တအာင္း(ပေလာင္) ရခိုင္မဟာမိတ္ညီေနာင္တိေရ ႀတိဂံတစ္ခု၏ အတြင္းေထာင့္သံုးခုေပါင္းေက ၁၈၀-ဒီဂရီရေရပိုင္ ။ပစ္တိုင္းေထာင္ပိုင္ ဇာအခ်ိန္ပစ္ပစ္ ေထာင္လို႔က်ေရ။ မဟာမိတ္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား၊ သစၥာတရား၊အျပန္အလွန္ယံုၾကည္နားလည္မႈ၊ လက္တိြက်က်ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တိုက္ပြဲဝင္ကတ္စြာတိမွာ ႀတိဂံတစ္ခု၏ အတြင္းေထာင့္သံုးခုေပါင္းေက ၁၈၀-ဒီဂရီရေရပိုင္။ တိုက္ဆိုတိုက္။ ႏွစ္ဆိုႏွစ္။

ေနာက္တစ္ခါ အၿခီအနီ၏လိုအပ္ခ်က္အရ Northern Alliance (Burma)-NAB ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕အနီနန္႔ စုဖြဲ႕မႈတိဟိခါေလ့ စတုရန္းတစ္ခုပိုင္ အေျဖထြက္ခေရ။ သံုးသံုးလီကိုးကနီ,ေလးေလးလီ ဆယ့္ေျခာက္ျဖစ္ခေရ။ အခု, ခုနစ္ခုနစ္လီေလးဆယ့္ကိုးျဖစ္လာေရဆိုခါ ငါးဆယ္ျပည့္ဖို႔တစ္ခုရာလိုဗ်ာယ္။ ဗမာျပည္ကို ၁၀၀ (တစ္ရာ) ထားေက ရဟိထားေရ ေလးဆယ့္ကိုး(၄၉) စြာ ၁၆-ပဲ႐ႊီရည္ပိုင္ မွတ္ေက်ာက္ခံဖို႔ဆိုေက ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္လည္း ေကာင္းမၾကာကိစၥျပတ္လားႏိုင္ေရ။

ေအခုအစိုးရအတြက္လည္း အေလ်ာ္အစားႀကီးလားႏိုင္ေရ။ မဆမဒိုင္ကိုင္ခ်ိန္မွာ ထိုးသားတိအနီနန္႔ေလ့ ဇကန္းျပန္ခ်ိန္ကိုေရာက္နီေရဆိုခါ လက္ဗလာတစ္ခုေလ့မပါဘဲ ခါလီသတ္သတ္ လင္းျပန္တက္မပေယွာင္ ေနာက္ေပါက္ကတက္ဖို႔လူေတာ့မဟိေလာက္။ ယင္းအထဲမွာ "အိမ္ႀကီးရခိုင္" ဆိုေရစကားကေတာ့ အလကားေပၚလာစြာမဟုတ္ေရပိုင္ ရန္သူကို"မဟာရခိုင္"ဆိုစြာကို ေက်ာင္းမွန္း၊ကန္မွန္း၊ဇရပ္မွန္း သိေအာင္ေတာ့ " တစ္ပြဲေတာ့ ဆြဲကတ္ဖို႔ႏွန္းရာ"။ "အဝစားရခိုင္မပါ"ေကေလ့ ၿမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲ ေလး/ငါးပြဲေလာက္ပါေကရရာ။

FPNCC - ၇- ဖြဲ႕ျဖစ္လာေရအခါ ပီးထားခ်က္တိပိုစံုလာေရ။ သခ်ာၤသေဘာအရ ပုစၧာတစ္ခုကို အေျဖတြက္ေရအခါ ပီးထားခ်က္အနည္း/အမ်ား မသိကိန္းအနည္း/အမ်ားအေပၚမူတည္ပနာ အေျဖ႐ွာရစြာေရ ခက္ေရ။ လြယ္ေရ။ ပီးထားခ်က္မ်ားေကေတာ့ အေျဖထြက္စြာျမန္ေရ။ ပီးထားခ်က္နည္းေကေတာ့ မသိကိန္းတိထားပနာ လိုခ်င္ေရ အေျဖကုိရဖို႔တြက္ရေရ။ တိုင္ပတ္နီေကေတာ့ ဗမာျပည္ျပည္တြင္းစစ္ပိုင္ သက္တမ္း႐ွည္နီလီဖို႔။

ရန္သူကေတာ့ စားနီၾကေၾကာင္ဖား၊ လုပ္နီက်အလုပ္ျဖစ္ေတ သပ္သွ်ိဳၿဖိဳခြဲျခင္းအမႈကို ထပ္လုပ္နီေရ။ ေတာမီးတိုက္ေရပိုင္ ၾကတ္ေျပးကိုခ်န္ထားပနာ ဗမာျပည္အလယ္တဝိုက္ကို အအီးထားပနာ က်န္ေရ က်ေနာ္႐ို ့လူမ်ိဳးတိနယ္ၿမီကို မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုနန္႔ေျခာက္လွန္႔ထားေရ။

စာေတာ္-စာရေရေက်ာင္းသား/သူတိစြာ ဆရာ-ဆရာမက ပုစၧာတစ္ပုဒ္ပီးေက ႏွစ္ပုဒ္ေလာက္တြက္ပလိုက္ခ်င္ေရ။ သံုးပုဒ္တြက္ခိုင္းေက သင္ခန္းစာတစ္ခုလံုးကို တြက္ပလိုက္ခ်င္ေရ။ယင္းပိုင္ဗ်ာယ္ လက္နက္၊ ရဲေဘာ္အင္အား ၊စိတ္ဓာတ္၊ ခံယူခ်က္အျပည့္ဟိနီေရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးသူပုန္တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စြာေလ့ ရန္သူ၏ဇာစခန္းကိုသိမ္းပလိုက္ရဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာကြန္႔ျမဴးနီေရ။ လက္ယားနီေရ။

AK-47 (7.62×39 mm)က်ည္ကိုဖင္ထိုင္ခုလို႔တိုက္ဖူးေရ ရဲေဘာ္တိအတြက္ အခုဆိုေက,လီယိုဥ္ပစ္သနတ္အပါအဝင္ အျခားစြာတိပါဟိနီေရအျပင္ မဟာမိတ္စုဖြဲ႕မႈ က အားေကာင္းနီေရ။ ယင္းပိုင္မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္စစ္ရီးဖိအားအပါအဝင္ ဖိအားမ်ိဳးစံုတိကို ဆက္တိုက္ပီးနီေကေတာ့ေအမိုးကုန္ဖို႔လားလို႔ေတာင္ ေတြးနီေရ။ဗမာစစ္တပ္ေလ့ ေကာင္းရွာနီပိုင္တြိေရဂါး။

ကခ်င္တေက်ာ့ျပန္တိုက္ပြဲ၊ ကိုးကန္႔နိတိုင္းတိုက္ပြဲ၊ တအာင္းရက္ျပတ္တိုက္ပြဲ၊ ရခိုင္တစ္ခါတစ္လီ တိုက္ပြဲတိထဲက အားနည္းခ်က္တိကို ျပင္ဆင္ယင္း အားခဲထားေရ။ အားမြီး ထားေရ။မဖတ္ရသိမ့္ေရ စာအုပ္တိုင္းဟာ အသစ္ဆိုေရပိုင္ မျဖစ္ႏိုင္စြာတိ၊ မျဖစ္သိမ့္စြာတိေရ ေကာင္းမၾကာခင္ ျဖစ္လာဖို႔ထင္ေရ။ ျမင္ေလ့ျမင္နီေရ။ တစ္ခုက ဗမာစစ္တပ္ထဲက ေက်ာင္းနီဖက္ကိုယ္႐ို ့လူမ်ိဳးတိကို နက္ဖခါနီထြက္စြာ ျမင္လားစီခ်င္ေရ။

ကိုယ့္ညီအစ္ကို႐ို ႔... မယံုမဟိေက့။ ေအဂုပိုင္ ဗမာစစ္တပ္ဖက္ကေနာက္ထပ္ ထပ္လို႔ ထိုးစစ္ဆင္နီမႈတိကို ဆက္လို႔လုပ္နီေကေတာ့ မၾကာခင္ (ေအႏွစ္)မိုးေကာင္းနီေရပိုင္ ပြဲလည္းေကာင္းလာႏိုင္ေရ။ "အဂေယာင့္ေျပာစြာ"။တစ္ေယာက္ေလ့ ႏွစ္သက္မပါ။ က်ေနာ္တစ္ေယာက္ရာႏွစ္သက္ပါေရ။ တစ္သက္က အဘာအမင္ပီးခေရ နာမည္ထဲက "တစ္သက္" ။ ေနာက္တစ္သက္က႐ွင္သန္ခြင့္ကိုရဟိနီေရအခ်ိန္မွာ ရထားေရ "တစ္သက္"။

ေယဘုယ် လူတိုင္းကိုယ့္အသက္ကိုႏွေျမာကတ္ေတ။ ယင္းပိုင္ဗ်ာယ္ ရန္သူတိအတြက္ ဗမာစစ္တပ္ထဲကရခိုင္လူမ်ိဳးတိအသက္ကို ထပ္မဆံုးယံႈးခ်င္ေရ ဆႏၵေတာ့ဟိေရ။ေယေကေလ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳး႐ို ့က ရန္သူအတြက္ အ႐ိုးႀကီႀကီ အသက္ပီးပီးအလုပ္လုပ္နီကတ္ေရဆိုခါ အိုးဖင္မွာေတာ့ လက္တစ္ဖက္ တင္ထားလိုက္ဗ်ာယ္။

ရခိုင္လူမ်ိဳး Dr.ညိဳထြန္းေအာင္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္ ၊ တနဂၤႏြီနိ။
မိုးထ ရွစ္နာရီ ႏွစ္ဆယ့္ငါးမိနစ္။

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *