ဗမာတစ္က်ပ္ ရခိုင္တစ္ရာရမွ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို ့

တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံလူ ့အဖြဲ ့အစည္းတိ က်ယွဳံးပ်က္သုဥ္းလားျခင္းစြာ အျပင္ကျခိမ္းေျခာက္မွဳထက္ အတြင္းထဲက စေရ။ ရခိုင့္လူ ့ေဘာင္ထဲမွာ အဆမတန္အားေပ်ာ့လားရျခင္းစြာ ရခိုင္လူထုဂနိၾကဳံတြိနိန္ကတ္ရေရ ျပႆနာ၏အဓိကရင္းျမစ္ျဖစ္နိန္ေရ။ နယ္ခ်ဲ ့ေအာက္သား အဆက္ ဆက္က ရခိုင္ကို အားေပ်ာ့လားေအာင္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္ ့ ထိုးစစ္ဆင္ ဖိႏွိပ္ ဂုတ္သြီးစုပ္နိန္ခေရ။ ရခိုင္လူမ်ိဳး ၃ သန္းေက်ာ္ထဲက အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရ ၅ သိန္းေက်ာ္က ျပည္ပတိုင္းျပည္တိမွာ ေခတ္သစ္လုပ္သားကြ်န္တိ ျဖစ္နိန္ရေရ။ ဗမာနယ္ခ်ဲ ့စြာ ရခိုင္ျပည္မွာ အလုပ္အကိုင္တိတခုေလ့ မဖန္တီးပီးသိမ့္ေရ အျပင္ ရခိုင္ရဖို ့၀ီစု (ODA ပိုင္ ႏိုင္ငံတကာက ရခိုင္ျပည္အတြက္ ေထာက္ပံ့ပီးစြာတိ) ကိုေတာင္ ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ အဆက္ဆက္က ျဖတ္စားပါလတ္ေတ။ ေဒသဖြံ ့ျဖိဳးေရးအတြက္ တရုတ္တိပီးေရ ဖဲသာကိုေတာင္ ေအာက္သားတိ ျဖတ္စားထားေရ။

ရခိုင္ျမိဳ ့ရြာတိမွာ ၀ါၾကီး၀ါၾကီးမတိနန္ ့အေခ်တိရာ က်န္လိုက္ျခင္းက ဇာသူပင္ လာတိုက္တိုက္ ကယ္သူမဲ့ ကိုယ္လြတ္ရုန္း ထြက္ျဗီးကတ္ရဖို ့ အေျခအေနဆိုက္လားရေရ။ လက္ျငင္းျဖစ္လာေရဆိုးက်ိဳးက
နယ္ခ်ဲ ့ေအာက္သားနန္ ့နယ္ျမီလုေခၚေတာကုလားၾကားမွာ ရခိုင္သားစြာ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ျမီ ကိုယ့္အိမ္ထဲမွာ အသတ္ခံနိန္ကတ္ရေရ။

ေအာက္သားေရ ရခိုင္ျပည္က ရီနံနန္ ့ သဘာ၀ဓါတ္ငြိေရာင္းလို ့ရေရ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ကို ခိုးယူထားပနာ ေအာက္သားခ်ပီးေရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘားဂ်တ္က ၁၁၈ သန္းရာ ဟိေရ။ ရလဒ္က ရခိုင္ျပည္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာင္ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္ ျဖစ္လာရေရ။

ဗမာကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့အုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဆက္ဆက္ ႏွိပ္စက္ပါ လတ္ျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ရို ့ ဖြဲျပာ က်မြဲလားရျခင္း၊ ကိုယ့္ျပည္က အားေကာင္းေမာင္းသန္ရခိုင္ရို ့ရြင့္စိုင္ထြက္က်လားရျခင္းတိေရ ေခၚေတာကုလားရို ့ျဂိဳေထာင္ေသာင္း က်န္းလာစီဖို ့ အားနည္းခ်က္ (၀ါ) လမ္းဖြင့္ပီးမိျခင္း ျဖစ္ လားရေရ။အဂုပိုင္ ရခိုင္ျပည္ထဲမွာ ျဖစ္နိန္ ကတ္ေတေအာက္သားနန္ ့ကုလားရို ့ေသာင္း က်န္း နိန္ကတ္ျခင္း ပဋိပကၡၾကား မွာ ရခိုင္လူထုဒုကၡေရာက္ လာရျခင္းကို နည္းမွန္လမ္းမွန္နန္ ့ေျဖယွင္း လားဖို ့က “ဗမာတစ္က်ပ္ ရခိုင္တစ္ရာ ရလာဖို ့လိုေရ”။

ေယေကေလ့ ရခိုင္ရို ့ျပႆနာကို ေျဖယွင္းဖို ့ ေအာက္သားေဒါင္း အုပ္စုမွာ ေခါက္ဆြဲေျခာက္၊ ၾကက္ဥနန္ ့ ကိုဖီအာနန္ကို ေဒၚလာေသာင္းခ်ီပီးပနာ ရြီးခိုင္းထားေရ ျဖတ္ညွပ္ကပ္ စုတ္ပီစုတ္ပ အစီရင္ခံစာတိရာ ဟိနိန္စြာကို တြိလာရေရ။ ဗမာစစ္တပ္နန္ ့ေအာက္သားေဒါင္းစုစြာ ရခိုင္သားဒုကၡေရာက္ေအာင္ တမင္တကာ လုပ္နိန္ျခင္းရာ ျဖစ္ေတ။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမား ျပည္သူ ့ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ကိုေလ့ အသိအမွတ္မျပဳပဲ ရခိုင္အေရးကို ေျဖယွင္းဖို ့ဆိုေရ ေဂါင္းစိုင္နန္ ့ ကိုဖီအာနန္ကို ဆရာလားတင္ျခင္းက ဗမာမ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္စြာ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလုံးကို အားမနာလုပ္ ေျဗာင္က်က် ေစာ္ကားလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။

အက်ိဳင္းခ်ဴပ္ေျပာရေက-

ရခိုင္ျပႆနာကို ရခိုင္ရို ့ဦးေဆာင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပနာ ေျဖယွင္းလားရဖို ့။ ရခိုင္ျပည္ကို ဗမာကိုလိုနီလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္၊ ရခိုင္သားမွာ အာဏာမဲ့လားျခင္းေၾကာင့္၊ ျပည္ပဲ့နိန္ရေရ ေဒႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖယွင္းဖို ့က ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ကိုလိုနီစနစ္ဆိုးကို အျမစ္ကႏုတ္လားႏိုင္ဖို ့ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲလိုေရ… လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး လိုေရ။

မဟာဗ်ဴဟာအရ ရခိုင့္အခ်ဴပ္အျခာအာဏာ ရခိုင္ရို ့လက္ထဲကို ေရာက္လာပနာ ရခိုင္ျပည္ကို ရခိုင္ရို ့ျပန္ထူေထာင္ျပီးေက အုပ္ခ်ဴပ္လာႏိုင္ရဖို ့။

နည္းဗ်ဴဟာက ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ေရ ရခိုင္လူထုတစ္ရပ္လုံး၏အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ကာကြယ္လာႏိုင္ေအာင္ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ရို ့၀ိုင္းရံ အားျဖည့္ပီးကတ္ရဖို ့။ (သီနတ္တိလုပ္ ဗုံးတိလုပ္ပနာ လာတိုက္နိန္ေရ ေခၚေတာကုလားကို ျပန္ဆုံးမပီးဖို ့က စစ္ေရးစြမ္းရည္ လိုေရ။ သာေရးနာေရးအိုင္ဒီယာနန္ ့ကယ္တင္ရွင္ လားလုပ္လို ့ရဖို ့မဟုတ္ပါ)။ ေအာက္သားျခင္းၾကားတပ္က အိမ္နီးနားခ်င္း ဘဂၤလားေဒရွ္ ့နန္ ့ အိႏိၵယအကူအညီကို ယူပနာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို အျမစ္ျပဳတ္တိုက္ဖို ့ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္နိန္စြာကို တြိလာရေရ။ ေဒၾကားထဲမွာ NCA၊ ကားပါမစ္နန္ ့ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္ပီးပနာ သတင္းပီးလုပ္ခိုင္းျခင္းကို ခံနိန္ရေရ အသားထဲက ေလာက္ေခ်တိ အႏၱရာယ္ကေလ့ တေမွာင့္ ျဖစ္လာေရ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ရခိုင္လူထုတစ္ရပ္လုံး၏လြတ္လပ္ေရးအိမ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပီးႏိုင္စြမ္းဟိေရ ရခိုင္ရို ့ ကိုးကြယ္အားထားရာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို လြတ္လပ္ခ်င္ေရ ရခိုင္သားရခိုင္သမတိုင္းက ၀ိုင္းရံလာကတ္ရဖို ့။

ခ်ီးစိုက္ဖို ့ခါမွ ခ်ေဖာင္သာရွာျခင္းမဟုတ္ပဲ ေရရွည္စီမံကိန္းခ်ပနာ လူထု ကာကြယ္ေရးလုပ္လားဖို ့ ေအာက္ျခီရခိုင္လူထုရို ့ကိုယ္ပိုင္အသိနန္ ့ လက္တြဲညီခ်ိတ္ဆက္ပနာ ကာကြယ္ေရးလုပ္လားဖို ့ ရခိုင့္လူထုကာကြယ္ေရးအဖြဲ ့တိ လိုလာေရ။ ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ေရးနန္ ့ ရခိုင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ေရးဆိုေရ ရကၡိတလမ္းစိုင္ကို ရခိုင္လူထုအဖြဲ ့အစည္း အားလုံးရို ့ ဗဟိုျပဳစြဲကိုင္ပနာ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲ၀င္လားကတ္ရပါဖို ့။

ေအာက္သားဘားမွာ ၾသ၀ါဒခံ ပါမစ္ေလွ်ာက္ပနာ ညီလာခံတိလုပ္ ေယျပီးေက ပြဲေလ့ျပီး မီးေလ့သီ စားနိန္က်ေၾကာင္ဖားက ၾကားကျဖတ္စားလားခ…. ေဒပိုင္ ကြ်န္ဇာတ္ကျခင္းမ်ိဳးနန္ ့ လားနိန္ကတ္ေကေတာ့ မ၀ီးေရ အနာဂတ္မွာ ျပႆနာတိပိလို ့ သီက်မ်ိဳးျပဳန္းလားရေရ ရခိုင္ ဆိုပနာ သမိုင္းတြင္ လာႏိုင္ေရ။။။။

 

ခိုင္ေအာင္ေအာင္

၃၀-၀၈-၂၀၁၇

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *