30Jun/17

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲက အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းရို ့အခန္းက႑နန္ ့ပတ္သက္လို ့ ရခိုင္လူငယ္ေဂါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏အျမင္

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲက အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းရို ့အခန္းက႑နန္ ့ပတ္သက္လို ့ ရခိုင္လူငယ္ေဂါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏အျမင္

ရခိုင္လူငယ္ေဂါင္းေဆာင္ ကိုမ်ိဳးဆန္းေအာင္နန္ ့ အိန္တာဗ်ဴးျခင္း

“သာလီစြပါ ကိုမ်ိဳးဆန္းေအာင္”

အဂုပိုင္ ရကၡရာစုကို အိန္တာဗ်ဴးခြင့္ပီးလို ့ ေက်းဇူးတင္ဟိေၾကာင္း အယင္ဆုံး ေျပာခ်င္ပါေရ။ ေအနိန္ ့ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ၾကည့္ခ်င္ေရ အေၾကာင္းအရာကို မိတ္ဆက္ပီးရဖို ့ဆိုေက “လူ ့အဖြဲ ့ အစည္းတစ္ရပ္ တိုးတက္စည္ပင္လာဖို ့ အရပ္ဖက္ လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းတိ၏အခန္းက႑စြာ အေရးၾကီးလြန္းေၾကာင္း ကုုလသမဂၢပိုင္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရပိုင္း ဆိုင္ရာ အဖြဲ ့ အစည္းတိ၊ ႏိုင္ငံတကာက ႏိုင္ငံရီးေဂါင္းေဆာင္တိနန္ ့တတ္သိပညာသွ်င္တိက တညီတညြတ္တည္း လက္ခံထား ကတ္ ပါေရ။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းမွဳကို ခိုင္ခန္ ့စီစြာကေလ့ အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ ့ အစည္းတိအားေကာင္းမွဳနန္ ့ဆက္စပ္နိန္ေရ ခါ လက္ဟိ CSOs နန္ ့ Youth Group တိ ျငိမ္းခ်မ္း ရီးျဖစ္စဥ္မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၀င္ပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရဟိေရးက အေရးၾကီးလာပါေရ။ ေနာင္တ ခ်ိန္မွာ လူ ့အဖြဲ ့အစည္း၏အနာဂတ္အေကာင္း အက်ိဳးကို ဆုံးျဖတ္လာကတ္ဖို ့ မ်ိဳးဆက္ သစ္ရို ့ကို ဂနိကာလကပင္ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ပေရာဂ်တ္ၾကီးမွာ မ႑ိဳင္ၾကီး တခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းလားျခင္းက အားလုံးကို အက်ိဳးဟိစီဖို ့လုပ္ေဆာက္ခ်က္လို   ့ေျပာရပါဖို ့။ Continue reading

15Jun/17

အေတာင္ရိုင္းရို ့၏ ထြက္သက္

ဥခြံ ထဲက ထြက္ခါ ကဗင္
ေအာက္ဆီဂ်င္ မဝ တဝ
ဗီတာမင္ မျပတ္တျပတ္
ပရိုးတိန္း မျပည့္ဝေရ ေဒသမာ
က်ြန္ဇါတာ နန္ ့ ျကီးျပင္း ယင္း ့ ့ ့ ့
သီမင္းနန္ ့ ရက္ျပတ္ က်ားထိုးဖူး ေရ ။
Continue reading

15Jun/17

“ရခိုင္သမိုင္းသစ္ ရြီးျခင္း”

ဆင္ျခင္တုံတရားမွာ အျခီခံမထားေရ သမိုင္းအနက္ဖြင့္မွဳစြာ ဆင္းရဲတြင္းနက္ ဒုကၡဆိုက္နိန္ေရ လူ  ့ေဘာင္ကို ထပ္လို ့ မုန္းတိုင္းတိုက္ပီးစြာနန္ ့တူနိန္ဖို ့။

“ဇာသူ ဇာပိုင္ပင္ေျပာေျပာ ဇာပိုင္ပင္ သိကၡာခ်ခ် ဇာပိုင္ပင္ စုတ္ပီစုတ္ပရြီးရြီး ဇာပိုင္ပင္သမိုင္းမ်က္ေပါက္ က်က်ိဳင္းေခ်နန္ ့ အနက္ဖြင့္ဖြင့္ ေအခ်င့္စြာ ငါရို ့ အဖိုးအဖီးတိ ဆင္ႏြဲခေရ ေတာ္လွန္ရီး…. ငါရို ့ဘိုးေဘးဘီဘင္ရို ့ယုံၾကည္မွဳနန္ ့ေဖာ္ေဆာင္ခေရ အေျပာင္းအလဲ… ေအခ်င့္စြာ ငါရို ့တန္ဖိုး …. ငါရို ့တိျမတ္ႏိုးကတ္ရဖို ့…” လို ့ျပင္သစ္ ပညာရီး၀န္ၾကီးက ေျပာခပနာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ရီးနိ ကို ႏိုင္ငံေတာ္ရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီးေက ျပင္သစ္တႏိုင္ငံလုံး အခမ္းအနားဂုဏ္ျပဳပြဲလုပ္ က်င္းပကတ္ေတ။ Continue reading

11Jun/17

အေၾကာက္တရားမာ ပိသီလားေရ ငါ့ျပည္

အေၾကာက္တရားမာ ပိသီလားေရ ငါ့ျပည္
=======================

ဇါတိပုည ကိုခ်ဖုတ္လာ မာ ဝဲသတ္
အေျကာက္တရားကို ျခဳတ္ဝတ္ထားကတ္ေတခါ
ငါရို ့ လူ ့ေဘာင္ေရ
တေယာက္အနာကို တေယာက္က ခြါစားနီကတ္ ရ ေရ။
Continue reading

10Jun/17

ေခတ္

ရကၡရာစု ရကၡေခတ္နန္ ့ရကၡပူရာမွာ ပြင့္ဖူးလာေရ စာပီညြန္ ့ဖူးေခ် တစ္ဖူးပါ။ ရကၡိတရို ့ ၀န္းက်င္ေလာကကို မႊီးၾကိဳင္စီဖို ့ ရနံ ့အျပည့္နန္ ့ရခိုင့္စာပီရပ္၀န္းမွာ ေရာင္နီျဖာလို ့နိန္ပါေရ။

ေဒကဗ်ာစာအုပ္မွာ လက္စြမ္းျပထားကတ္ေတ ကဗ်ာသည္တိကေတာ့ေက အဂုပိုင္ သူရို ့ေခတ္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျပထားပါေရ။ Continue reading

30Apr/17

“အခ်ိန္ဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ရီးပညာ”

ကမၻာ့ႏိုင္ငံရီးသမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဴပ္ရီးကို သက္တမ္းတိုးလားႏိုင္ဖို ့ နယ္ခ်ဲ ့က်ဴးေက်ာ္သူရို ့ စြာ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္နန္ ့ အခ်ိန္ဆြဲထားေရ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ရီးပညာကို အသုံးခ်ခကတ္စြာကို တြိရေရ။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ ့ရို ့ ကိုလိုနီလုပ္ခေရ ကာလက မက္လုံးအမ်ိဳးမ်ိဳးပီးပနာ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ဂုတ္သြီးစုပ္ခ်ယ္လွယ္ခကတ္စြာကို ၾကည့္ေက ပညာရီး၊ စီးပြါးရီးမက္လုံးတိ အျပင္ ႏိုင္ငံရီးအရပါ စကၠဴျဖဴစီမံကိန္း၊ ဟုမ္ရူး (Home Rule) စေရ မဟာဗ်ဴဟာတိကို က်င့္သုံးခကတ္စြာကို လားတြိရေရ။ အဂၤလိပ္ေခတ္မွာ ဗမာလူမ်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဘုရင္ခံ ခန္ ့ထားခေရပိုင္ အဂုေလ့ ရခိုင္သားဦးညီပုကို ရခိုင္ျပည္မွာ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ခန္ ့ပီးထားစြာကို ၾကည့္ေက ကိုလိုနီစနစ္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ရီးက အဂုထိအသက္၀င္နိန္သိမ့္ေရလို ့ေျပာရဖို ့။ Continue reading

15Apr/17

ဒုကၡလြန္ေျမာက္ နိသစ္ေရာက္ေသာ္

ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ယွားမွဳၾကီးက ေအာင္ပြဲဆင္ပနာ ပန္းဖူး၀င္ဖို ့ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ ပါးပါလတ္ေတ။ ၾကြီတလွည့္ၾကက္တခုန္ဆိုေရစကားပုံပိုင္ ႏိုင္ငံရီးအေျပာင္းအလဲက အခ်ိန္စကၠန္ ့တိုင္းမွာ ျဖစ္လာႏိုင္လို ့ ရကၡိဳင့္ေခတ္ကို ထူေထာင္လားဖို ့ ျပင္ဆင္ထားကတ္ပါလို ့ ေဒႏွစ္သစ္မွာ ရကၡရာစု ရခိုင္လူထုမီဒီယာက ရကၡိဳင့္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားရို ့ကို အယင္ဆုံးပဏာမ တိုက္တြန္း ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါေရ။ Continue reading

03Apr/17

“အရင့္ပညာ”

ႏိုင္ငံရီးစြာ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း (၀ါ) ျပည္သူလူထုကို အေကာင္းဆုံး၀န္ေဆာင္မွဳပီးျခင္း အႏုပညာဆိုေက ေတာ္လွန္ရီးစြာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ကြ်န္ျဖစ္နိန္ေရဘ၀ကို အဆုံးသတ္လိုက္ျခင္း (၀ါ) လြတ္လပ္ရီးကို လက္နက္နန္ ့ ဆြတ္ခူးျခင္း “အရင့္ပညာ” လို ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကည့္ခ်င္ပါေရ။ ကမၻာမွာ လူဦးေရအမ်ားဆုံး လူ ့အဖြဲ ့အစည္းကို ကမၻာ့စံ ၀င္လူတန္းစိနိန္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ပီးပစ္ခေရ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏိုင္ငံ၏ေက်းဇူးသွ်င္ၾကီး ေမာ္စီတုန္း ကေတာ့ေက အခ်ဴပ္အျခာနန္ ့ႏိုင္ငံရီးအာဏာစြာ သီနတ္ေျပာင္း၀က ထြက္က်ပါေရ လတ္။ သူေထာက္ျပခေရ အဓိက ပြိဳင့္က ႏိုင္ငံရီး ဆိုေရ အႏုပညာကို လုပ္လားဖို ့ ေတာ္လွန္ရီးဆိုေရ အရင့္ပညာကို အုတ္ျမစ္ခ်ရေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ေယျပီးေက ကြ်န္ျဖစ္နိန္ရေရ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအတြက္ ေတာ္လွန္ရီးနန္ ့ႏိုင္ငံရီးစြာ ဒဂၤါးတစ္ျပားက ေမ်ာက္နန္ ့ပန္းပိုင္ ခြါထားလို ့မရေရ တခုကိုလုပ္ေက ေနာက္တခုကိုခ်န္ထားလို ့မရေရ အရာတိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းျပထားပီးခပါေရ။ တခုနန္ ့တခု ဆက္စပ္နိန္ေရ ေတာ္လွန္ရီးနန္ ့ႏိုင္ငံရီးကို ဟန္ခ်က္ညီညီ လက္တြဲလားႏိုင္ေရ ေဂါင္းေဆာင္တိက ႏိုင္ငံရီး အေဆာက္အအုံကို ၾကီးက်ယ္ခန္ ့နားေခတ္မီေအာင္ တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ကတ္စြာကို လားတြိရပါေရ။

Continue reading