20Aug/17

နတ္ဆိုးတိ ဝဲသတ္ထားေရ ဘဝ

နတ္ဆိုးတိ ဝဲသတ္ထားေရ ဘဝ
 =======================

အေရာင္ျပယ္ သကၠရာဇ္ တိ ေအာက္
 ပိုးေလာက္တိ ေဘးမဲ ့ ပီးထားေရ သီးကင္းေခ်တိ
 စာနာမွု ့မဲ ့ လူ့ကမၻာမာ
 ကံ နည္းလို ့ ျဖစ္တည္လာ ခရ ျခင္းလား ။


ရိုးရွင္းေရ မနုသ တဏွာ
 ေလာဘ
 ေဒါသ
 ေမာဟ ရို ့
 ကင္းကြာခ ေကလည္း
 တန္ျပန္သက္ေရာက္ျခင္းက
 တေဖ့ေခ် ….. ညွာတာမွဳ ့ ကင္းခလီေရ ေလ …..။
 Continue reading 
23Jul/17

“ရယ္ဒီကယ္ရို ့ ကယ္ထားေရ ကမၻာ”

“ရယ္ဒီကယ္ရို ့ ကယ္ထားေရ ကမၻာ”


လူမ်ိဳးေပါင္းစုံနိန္ေရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖယ္ဒရယ္သမားေလ့ မဟိေရပိုင္ ေလဘရယ္သမားေလ့ မဟိပါ။ ဖယ္ဒရယ္၀ါဒကို ၾကိဳက္ေတ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္လာစီခ်င္ေရ လူတိနန္ ့ ေလဘရယ္ဒီမိုကေရစီ အေၾကာင္းကို ဖတ္ဖူးေရ ေလဘရယ္ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္ေရ လူတိရာ ဟိကတ္ပါေရ။ “ဒီမို” လို ့ နာေမခံထားေရ အန္အယ္လ္ဒီ ဗမာအုပ္စု အစိုးရ ျဖစ္လာခါမွ ႏိုင္ငံတကာက သတ္မွတ္ျပဌါန္းပီးထားေရ ဒီမိုကေရစီ၏စံႏွဳန္းတန္ဖိုးတိ အားလုံး ယိုယြင္းပ်က္သုဥ္းပနာ ဇာျဖစ္လို ့ ဗမာပေဒသရာဇ္စစ္၀ါဒေနာက္ကို လွည့္ျပန္လားခရစြာပါလဲ။ အေျဖက ေဒ ဗမာေဒါင္းတိစြာ ဒီမိုကရက္အစစ္တိ မဟုတ္ကတ္လို ့ပင္ ျဖစ္ပါေရ။ ရီကူးသင္နည္းစာအုပ္ဖတ္ပနာ ရီကူးတတ္ေတလို ့ ထင္လားျပီးေက အေဂါင့္ေဂါင့္ ေခ်ာင္းထဲကို ရီဆင္းကူးေရခါ ျမွဳပ္သီလားရေရ အျဖစ္မ်ိဳးစြာ အဂုလက္ဟိ ဒီမိုကေရစီလို ့နာေမခံထားေရ ေအာက္သားအုပ္ခ်ဴပ္ရီး ၾကဳံတြိနိန္ရေရ အလုံးစုံပ်က္သုဥ္းျခင္းနန္ ့ တူနိန္ပါေရ။ Continue reading 
23Jul/17

“မိုးေကာင္းေရပိုင္ တိုက္ပြဲတိလည္းေကာင္းလာႏိုင္ေရ”

"မိုးေကာင္းေရပိုင္ တိုက္ပြဲတိလည္းေကာင္းလာႏိုင္ေရ"


Algebric Geometry အက္ဂ်ီဘရာ-ဂ်ီေအာ့မက္ထရီ (သခ်ာၤ ၂) မွာ "Theoryသီအိုရီတိကို 
သက္သီျပဖို႔ Postulate ေပၚစက်ဴလိတ္တိလိုေရ" ဆိုစြာကိုသင္ခရေရ။ ဥပမာ။ ။မ်ဥ္းၿပိဳင္ႏွစ္ေၾကာင္းကို ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းကျဖတ္ေရအခါ ယင္းမ်ဥ္းၿပိဳင္ႏွစ္ေၾကာင္း အထဲကျဖတ္မ်ဥ္း၏အတြင္းေထာင့္နန္႔ အျပင္ေထာင့္စြာ ဒီဂရီတူေရ။ Continue reading 
22Jul/17

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲက အမ်ိဳးသမီးရို ့အခန္းက႑နန္ ့ပတ္သက္လို ့ ရခိုင္သမတစ္ေယာက္အျမင္

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲက အမ်ိဳးသမီးရို ့အခန္းက႑နန္ ့ပတ္သက္လို ့ ရခိုင္သမတစ္ေယာက္အျမင္

ရခိုင္သမီးပ်ိဳ ေက်ာ့ၾကာညိဳနန္ ့ အိန္တာဗ်ဴးျခင္း

“သာလီစြပါ မေက်ာ့ၾကာညိဳ”

အဂုပိုင္ ရကၡရာစုကို အိန္တာဗ်ဴးခြင့္ပီးလို ့ေက်းဇူးတင္ဟိေၾကာင္း အယင္ဆုံး ေျပာခ်င္ပါေရ။
 ေအနိန္ ့ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ၾကည့္ခ်င္ေရ အေၾကာင္းအရာကို မိတ္ဆက္ပီးရဖို ့ဆိုေက “ဇာလူ ့အဖြဲ ့ အစည္းမွာပင္ျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရက တ၀က္ နန္ ့တ၀က္ေက်ာ္ထက္မ်ားနိန္ကတ္စြာကို ကုလသမဂၢစာရင္းမွတ္တမ္းတိအရ သိရေရခါ ေဒအမ်ိဳးသမီးတိ၏ဥာဏ္စြမ္း ဥာဏ္စ၊ ဖန္တီးႏိုင္ စြမ္း၊ ေဂါင္းေဆာင္မွဳအရည္အခ်င္း၊ မိတၱာတရား၊ နားလည္ႏိုင္မွဳတိကို အသိအမွတ္မျပဳပဲ ပစ္ပယ္ လ်စ္ လ်ဴရွုထားလိုက္ေက လူ ့အဖြဲ ့အစည္း၏တ၀က္ကို အသီသတ္ပစ္လိုက္ပိုင္” ျဖစ္နိန္ပါဖို ့။  Continue reading 
09Jul/17

ျငိမ္းခ်မ္းရီးနန္ ့ရခိုင့္လႊတ္ေတာ္အမတ္ရို ့အခန္းက႑

ျငိမ္းခ်မ္းရီးနန္ ့ရခိုင့္လႊတ္ေတာ္အမတ္ရို ့အခန္းက႑
====================================


လြန္ခေရ ဇြန္လ ၂၉ ရက္နိက ႏိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ပြါးနိန္ေရ ျပည္တြင္းစစ္နန္ ့ လက္နက္ကိုင္ႏိုင္ငံရီးပဋိပကၡတိကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာနိန္ေရ အဖြဲ ့တစ္ဖြဲ ့ျဖစ္ေတ ဘယ္လဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္အျခီစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ အက်ပ္အတည္း အုပ္စု (International Crisis Group) က ျမန္မာႏိုင္ငံက ျငိမ္းခ်မ္းရီးအတြက္ အလြန္အေရးပါလြန္းေရလူထုကို တည္ေဆာက္ျခင္း (Building Critical Mass for Peace in Myanmar) လို ့နာေမပီးထားေရ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္၀ီလိုက္ပါေရ။ ေဒအစီရင္ခံစာမွာ သူရို ့ေထာက္ျပထားစြာက စစ္မွန္ေရ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရီးကို မူအရလက္ခံထားကတ္ေကေလ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းရီးျဖစ္လာဖို ့က အဂုလုပ္ေဆာင္နိန္ကတ္ေတ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳထက္ ႏွစ္ဆပိုလို ့ လုပ္လားကတ္ရဖို ့လို ့ေျပာပနာ ေဒပိုင္အရွိန္ျမွင့္မလုပ္ကတ္ေကေတာ့ ေဒ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ က်င္းပလာဖို ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းရီးညီလာခံေတာင္ က်င္းပလာႏိုင္ဖို ့မဟုတ္လို ့ သတိပီးထားပါေရ။ 
 Continue reading 
03Jul/17

ပြင့္ႏုသစ္ (ကေလာင္ပ်ိဳ ကိုးလက္ရို ့ႏွလုံးျမီရနံ ့)

စာအုပ္နာေမ။ ။ ပြင့္ႏုသစ္ (ကေလာင္ပ်ိဳ ကိုးလက္ရို ့ႏွလုံးျမီရနံ ့)

စာရြီးဆရာ။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာဆရာ ကိုးေယာက္

ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာသစ္တိကို ၾကိဳက္ကတ္ေတ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ရို ့စာပီအရသာ ျခီငန္စီဖို ့ ကဗ်ာစာအုပ္ပါ။ ၀ယ္ဖတ္ခ်င္ေရ ရကၡိတရို ့ ေအာက္က ဖုန္းနံပါတ္နန္ ့ Facebook Account အတိုင္း ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏိုင္ပါေရ။ Continue reading

03Jul/17

ကြ်န္ပန္းခက္နန္ ့လူတရြီ

ကဗ်ာစာအုပ္နာေမ။ ။ ကြ်န္ပန္းခက္နန္ ့လူတရြီ

ကဗ်ာဆရာ။ ။ ေဟမန္ခိုင္ (တိမ္ညိုု)

ရခိုင္ကဗ်ာစု စာအုပ္သစ္ပါ။

၀ယ္ယူအားပီးခ်င္ကတ္ေတ ရခိုင္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ရို ့ ေအာက္ကဖုန္းနံပါတ္နန္ ့Facebook လိပ္စာအတိုင္း သတင္းစုံစမ္း၀ယ္ယူႏိုင္ပါေရ။ သာလီစြပါ။။။ Continue reading

03Jul/17

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။
…………………

အက်ယ္အဝန္း – ၁၅ ေပ x ၆၀ ေပ
ေစ်းႏွန္း – ၂၈၀ (ယခင္ ၃၁၀)
အလႊာ – ၇ လႊာ
တည္ေနရာ -သူၾကြယ္ရပ္ကြက္၊
သူေဠးလမ္း
အေသာကမွတ္တိုင္ေနာက္၊
ေက်ာက္ေၿမာင္း၊ တာေမြ

Continue reading

03Jul/17

ျငိမ္းခ်မ္းရီးနန္ ့ရခိုင္ရဟန္းရို ့အခန္းက႑

ျငိမ္းခ်မ္းရီးနန္ ့ရခိုင္ရဟန္းရို ့အခန္းက႑

အာဏာလက္မဲ့ ျပည္ကပဲ့ပနာ စီးပြါးရီးပ်က္ကိန္းဆိုဒ္ျပီးေက လူ ့အဖြဲ ့အစည္း၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေတ ႏိုင္ငံရီး ကေလ့ ယိုယြင္းပ်က္သုဥ္းနိန္ရေရခါ အယင္ကရႊီထီးေဆာင္းခေကေလ့ အဂုခါ ထီးေပ်ာက္နန္းေပ်ာက္ ေပါက္ဖက္ေတာင္ မေဆာင္းႏိုင္ေရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဆင္းရဲဆုံး ရခိုင္ျပည္ကလူထုစြာ ျငိမ္းခ်မ္းရီးမြတ္ လြတ္လပ္ျခင္းငတ္ နိန္ကတ္ပါေရ။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္အျပည့္နန္ ့ျငိမ္းခ်မ္းရီး၊ လြတ္လပ္ျခင္းအျပည့္နန္ ့ျငိမ္းခ်မ္းရီး၊ လူ ့ ဂုဏ္သိကၡာနန္ ့ျငိမ္းခ်မ္းရီး၊ လူသား တန္ဖိုးနန္ ့ျငိမ္းခ်မ္းရီး၊ ရခိုင့္အာဏာ ရခိုင္လူထုဘားက ဆင္းသက္ပနာ ရခိုင္ျပည္ကို ရခိုင္ကအုပ္ခ်ဴပ္ေတ ရခိုင္ဆႏၵနန္ ့ ျငိမ္းခ်မ္းရီး၊ ရခိုင္လူထုက ရြီးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျပီးေက ရခိုင္လူထုအသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို အာမခံခ်က္ပီး တာ၀န္ခံ တာ၀န္ယူေရ ရခိုင့္ျပည္သူ ့အစိုးရနန္ ့ျငိမ္းခ်မ္းရီး…. ေဒပိုင္ ျငိမ္းခ်မ္းရီးမ်ိဳးကို ရခိုင္ရို ့ အသည္းအသန္လိုအပ္နိန္ ပါေရ။ ေယေကေလ့ ျငိမ္းခ်မ္းရီးဆိုစြာ လူထုအက်ိဳးျပဳပစၥည္းျဖစ္နိန္ေရခါ ေအခ်င့္ကို လူတိအားလုံးအက်ိဳးခံစားလာႏိုင္ကတ္ဖို ့ လူ ့ေဘာင္ထဲက လူတန္းစားအလႊာအားလုံး လက္တြဲေဖာ္ေဆာင္ကတ္ရပါေရ။ Continue reading

30Jun/17

ရကၡိတရို ့ရင္ဖြင့္သံ

 အ၀ီးေရာက္ ရကၡိတရို ့သာလီစြပါ

 

ရကၡရာစု ရင္ဖြင့္သံ က႑က လက္ကမ္းလို ့ၾကိဳဆိုလိုက္ပါယင့္။

အ၀ီးေရာက္ ရကၡိတရို ့ ၾကဳံတြိနိန္ကတ္ရေရ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း စိန္ေခၚမွဳတိ….. ရင္ဖြင့္ခ်င္ေရ ခံစားမွဳတိ….. မွ်၀ီပီးခ်င္ေရ အျမင္တိ…. မိသားစု ေဆြမ်ိဳး ေမာင္ႏွမ သူငယ္ခ်င္းတိကို မွာခ်င္ေျပာခ်င္ေရ စကားတိ….. ရခိုင့္လူ ့ေဘာင္နန္ ့ပတ္သက္ေတ ေတာ္လွန္ရီး၊ ႏိုင္ငံရီး၊ လူမွဳရီး၊ စီးပြါးရီးရာ ျပႆနာတိကို အၾကံျပဳတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခ်င္ေရ ကိစၥရပ္တိ ဟိလာေက…… Continue reading