20Jan/16

အေနာက္တန္းခါး က်ိဳးက်လားလီဗ်ာယ္လား

ဆရာခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ)နန္ ့တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ခိုး၀င္ဘဂၤလီကုလားလူဦးေရ ကိုးဆယ္ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ဟိနိန္ျခင္းက အေနာက္တန္းခါး ျပိဳက်လားခဗ်ာယ္ဆိုစြာကို ေထာက္ျပနိန္ပါေရ။ ခိုး၀င္ဘဂၤလီရို ့ လူမ်ိဳးအတုလုပ္ျပီးေက ပုံစံသစ္နန္ ့ နယ္ပယ္ခ်ဲ ့ထြင္လုယူလာနိန္ျခင္းကရခိုင္ရို ့အမ်ိဳးသားလုံျခဳံရီးကိုျခိမ္းေျခာက္နိန္ျပီးေကေအဘဂၤလီတိေရ                      ႏိုင္ငံတကာဘာသာရီးအၾကမ္းဖက္အုပ္စုတိနန္ ့ပါဆက္သြယ္ပနာ အၾကမ္းဖက္ ခံတပ္ၾကီးတခု တည္ေဆာက္ဖို ့ၾကိဳးပမ္းလာနိန္ျခင္းက ေဒသတြင္းျငိမ္းခ်မ္းရီးကိုပါ ခ်ိဳးေဖာက္လာနိန္ပါေရ။ ခိုး၀င္ဘဂၤလီအႏၱရာယ္ ဇာေလာက္ၾကီးေလ ဆိုစြာကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပနာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္တံခါး တကယ္က်ိဳးပ်က္သြားျပီလား ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ျပည္နယ္မွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သို ့” စာအုပ္ကိုရီးသားထုတ္၀ီထားေရ ဆရာခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ)နန္ ့ အဂုပိုင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါေရ။

Continue reading

20Jan/16

သမိုင္းငိုသံ

ငါ့မွာ
ဒဏ္ရာတိနန္ ့အိပ္ရာ၀င္
နာၾကင္မွဳတိနန္ ့မိုးလင္း
ငိုသံတိခင္းထားေရ ရာစုၾကမ္းျပင္ထက္
ဘ၀စြာ ပက္လက္လန္
အိမ္မျပန္ျဖစ္ေတ ျပကၡဒိန္အက်ိဳးအပဲ့တိနန္ ့
19Jan/16

“ရခိုင္ျပည္ထဲက ဆင္းရဲမြဲေတမွဳနန္ ့ဒုကၡေပါင္းစုံကို ဇာပိုင္တိုက္ဖ်က္လားကတ္ဖို ့လဲ”

ေဒ ၂၀၁၅ ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္နိန္ ့မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ က အစိုးရေဂါင္းေဆာင္တိ တက္ေရာက္ လာကတ္ဖို ့ ကမၻာ့ထိပ္သီးရို ့တြိဆုံေဆြးေႏြးပြဲၾကီးတခုကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ၾကီးကဦးေဆာင္ပနာ က်င္းပလားဖို ့ဟိနိန္ပါေရ။ အဓိကေဆြးေႏြးလားကတ္ဖို ့အေၾကာင္းအရာက တာရွည္ခိုင္ခန္ ့ေရတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္တိ (Sustainable Development Goals) ကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးျပီးေက ကမၻာ့ရြာထဲက ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ ကို တိုုက္ဖ်က္လားေရးပင္ ျဖစ္ေတ။ လာဖို ့ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ မွာ ဆိုးရြားလြန္းေရဆင္းရဲမြဲေတမွဳတိကို အျပီး တိုင္အဆုံးသတ္လားႏိုင္ဖို ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နန္ ့ ဥပေဒတိျပဌါန္းပနာစီမံကိန္းတိရီးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ လားကတ္ဖို ့ ေဒအစီအစိုင္ၾကီးက စိတ္၀င္စားဖို ့ေကာင္းေရပိုင္ ဆင္းရဲတြင္းနက္နိန္ကတ္ရေရ ကမၻာ့ ဆင္းရဲသားနင္းျပားကုန္းရီစုတ္ရို ့ အတြက္ေလ့ ေအကိစၥစြာ စိတ္ကူးယိုင္အားကိုးခ်င္စရာ မက္လုံးတခု ျဖစ္လာစြာ အမွန္ပါ။ ေယေကေလ့ ေအေပၚလဆီကို လက္တြိအေကာင္အထည္ေဖာ္လာကတ္ေတခါ အေဂါင့္ပင္ေလ့ လာဖို ့ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့ရြာထဲက ဆင္းရဲတြင္းနက္နိန္မွဳတိ ပေပ်ာက္လားပနာ လူတိုင္းစြာ ရီခဲတိုက္တာတိ၀ယ္ႏိုင္ အစားအေသာက္ေကာင္းတိစားႏိုင္ျပီးေက ၀င္ေငြတိေလ့ျမင့္လာ ကတ္ေအာင္လုပ္လားဖို ့ ဆိုစြာက ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို ့ေကာင္းေရ အေၾကာင္းအရာ တခုျဖစ္ပါ လတ္ပါေရ။

Continue reading

“ရကၡိတရို ့ဘုံ၀ါဒ”

ႏိုင္ငံေရးဦးက်ိဳးလားရျခင္းနန္ ့တတူ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာပါက်ရွုံးလားရျခင္း၏ဆိုးက်ိဳးတိေၾကာင့္ အနာတရယိုင္ေက်းမွဳ နန္ ့အစိုင္ပ်က္လူ ့ေဘာင္ျဖစ္ပါလတ္ေတရခိုင္လူမ်ိဳးရို ့၏ ရာစုႏွစ္စုေက်ာ္ကြ်န္ျဖစ္လာရျခင္းသံသရာကို နိဂုံးခ်ဴပ္အဆုံးသတ္ ႏိုင္ဖို ့ ဇာခ်င့္တိအေရးတၾကီးလုပ္လားဖို ့လိုအပ္နိန္ပါေလ။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳၾကီးကိုဆင္ႏြဲပနာ

အခ်ဴပ္ အျခာအာဏာပိုင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္လို ့ တည္ေဆာက္ျပီးေက ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားအားလုံးရို ့၏ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္နန္ ့ဘ၀လုံျခဳံမွဳကို အာမခံခ်က္ပီးႏိုင္ေရ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးျခင္းတိနန္ ့ ေခတ္သစ္တိုင္းျပည္ထူေထာင္လားႏိုင္ ဖို ့ အျခီခံႏိုင္ငံေရးလမ္းစိုင္ျဖစ္ေတ “ရကၡိတရို ့ဘုံ၀ါဒ” လိုအပ္ေတလို ့ျမင္ေရ။ ဇာနိန္ရာဇာအရပ္ေဒသကိုပင္ေရာက္ေရာက္ ဇာအလုပ္ ကိုပင္လုပ္လုပ္ ဇာအဖြဲ ့အစည္းမွာပင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေဆာင္ သီးျခားလြတ္လပ္ေတ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္ပနာထူေထာင္လားေရး ဆိုေရ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားလမ္းစိုင္ကို ရခိုင္သား ရခိုင္သမတိုင္း ယုံၾကည္စြဲကိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လားျခင္းစြာ ရကၡိတရို ့ဘုံ၀ါဒကို က်င့္သုံးျခင္း လို ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ႏိုင္ေရ။

Continue reading

19Jan/16

“ရခိုင္ျပည္ထဲက ဗမာက်ဴးေက်ာ္သူရို ့ကို ဇာပိုင္ႏွင္ထုတ္လားကတ္ဖို ့လဲ”

ေဒကမၻာျမီထက္မွာ ၾကီးႏိုင္ငယ္ညွဥ္း ေတာရိုင္း၀ါဒနန္ ့က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ ့ ဂုတ္သြီးစုပ္နိန္ခကတ္ေတ ေပၚတူဂီ၊ ဒတ္ခ်္ ့၊ စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ အဂၤလိပ္နန္ ့အေမရိကန္ရို ့၏ကိုလိုနီအင္ပါယာ

နယ္ပယ္တိအားလုံး နိဂုံးခ်ဴပ္လားခရေရ။ အဂုပိုင္ အဆုံးသတ္နီ၀င္လားျခင္းစြာ ေအကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့ရို ့ အသိတရားရလာလို ့ လူလူခ်င္းဂုတ္သြီးစုပ္ျခင္းစြာ မေကာင္းဆိုေရ စာနာစိတ္တိ၀င္လားလို ့ မဟုတ္ပါ။ အအုပ္ခ်ဴပ္ခံ ျပည္သူလူထုမွာ သြီးစစ္ေတအမ်ိဳးသားရီး၀ါဒတိ ႏိုးထလာကတ္လို ့ မဟုတ္မမွန္မတရားစြာတိကို လုံး၀လက္မခံႏိုင္ဗ်ာယ္ ဆိုေရ အမ်ိဳးသားဆင္ျခင္တုံတရားတိႏိုးၾကားလာကတ္ျပီးေက အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ရွားမွဳတိကို လက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ဆင္ႏြဲလာကတ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါေရ။

Continue reading

“ဇာပိုင္လုပ္လားကတ္ဖို ့လဲ”

၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ ၀န္းက်င္ကာလက ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးေဂါင္းေဆာင္ စာပီပညာသွ်င္ တကၠသိုလ္ဆရာ ႏိုင္ငံရီးသုေတသီ ဆရာစံေက်ာ္ထြန္းေရ “ငါရို ့တိ ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ (What shall we do?”) လို ့ရခိုင္သားတိကို မီးခြန္းထုတ္ခပနာ နယ္ျမီလုက်ဴးေက်ာ္ဗိုလ္က် သူရို ့ကို ဆန္ ့က်င္ေရ ေဒသခံရို ့၏လြတ္လပ္ရီးစစ္ပြဲ (၀ါ) အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ရီး (a war of independence of natives against alien conquerors or national revolution) ဆင္ႏြဲရဖို ့လို ့ တိုက္တြန္းအၾကံပီးခပါေရ။ အဂု ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္က ရခိုင္သမိုင္း၏ျပဌါန္းခ်က္အတိုင္း ရခိုင္လူမ်ိဳး၏ေတာင္းဆိုခ်က္နန္ ့အညီ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏ဂုဏ္သိကၡာနန္ ့အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို အကာအကြယ္ပီးလားဖို ့ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ရီးကို ရွိတန္းကဦးေဆာင္ပနာ တိုက္ပြဲ၀င္နိန္ပါေရ။ သမိုင္းစိုင္ဆက္ အညံ့မခံ တြန္းလွန္ပါလတ္ေတ ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ရီးနန္ ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ရွားမွဳၾကီးမွာ ဘာရိန္းဘုရင္ ဗိုလ္ခ်င္းျပန္ေခတ္ကပိုင္ စစ္အင္အားအေတာင့္တင္းဆုံးနန္ ့ သမိုင္းစာမ်က္သစ္ရီးထိုးေမာ္ကြန္းတင္နိန္ေရ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နန္ ့လက္တြဲပနာ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံး ဗမာက်ဴးေက်ာ္သူရို ့ကို ဇာပိုင္ႏွိမ္နင္းလားကတ္ဖို ့လဲ (How are we going to defeat Burman invaders?)။

Continue reading