24Jan/16

ၾကာညိဳ႕ဘားကပီးစာ(၁)

သို႔ /
ကိုအဆိုးေသွ်…….
နီေကာင္းေရမဟုတ္လား?ကိုအဆိုးေသွ်တစ္ေယာက္နီေကာင္းပါစီ                                              လို႔ေလ့ၾကာညိဳနိတိုင္း ဆုေတာင္းမိတၱာပို႔သနီစြာရာ။ ကိုအဆိုးေသွ်တစ္ေယာက္  ေဘးမသီရန္မခဆူးေျငာင့္ခလုတ္ မထိဘဲ နီထိုင္ေကာင္းပါစီလို ့ၾကာညိဳ ဆုေတာင္းပီးလိုက္ယင့္။ ၾကာညိဳေလ့ နီေကာင္းေရဝါ။

Continue reading

24Jan/16

(၅) နွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း

ေဒနိ ၂၀၁၄ ခု၊ ဧျပီလ (၁၀) ရက္၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိျဖစ္ေတ ေဒခန္းမၾကီးအခန္းအနားကို က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္တည္ေထာင္ခေရ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ငါရို႕ရကၡိဳင္တပ္မေတာ္၏ အေျခခံမူသေဘာထား ေတာ္လွန္ေရးခံယူခ်က္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တိကို ရဲေဘာ္၊ ရဲမယ္အေပါင္းအား ပိုမိုေလးနက္စြာခံယူတတ္လာဖို႔နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးခံယူခ်က္တိကို ပိုမိုျမင့္မားခိုင္မာလာေအာင္ ျမွင့္တင္ပီးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားဟိေရ။ အျခားတစ္ဘက္မွာ မိမိရို႕ရခိုင္လူထုကို ေတာ္လွန္ေရး အမ်ိဳးသားေရး နိုးၾကားဖို႔အတြက္ ၾကပ္မတ္နိဳးေဆာ္ပီးရာလည္း ေရာက္တယ္။

Continue reading

22Jan/16

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ “ဘတ္’’ တံဆိပ္၏အဓိပၸာယ္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ “ဘတ္’’ တံဆိပ္သည္ ရကိၡဳင့္ေအာင္လံေတာ္ေပၚတြင္ အၿခီခံထားသည္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ဘတ္တံဆိပ္သည္ အလ်ား( )စင္တီမီတာ၊ အနံ( )စင္တီမီတာဟိေသာ ဘဲဥပံုအဝိုင္းျဖစ္သည္။ အတြင္းဘက္ စက္ဝန္းသည္ အျပာေရာင္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ အီးခ်မ္းျခင္း၊ တည္ၾကည္လီးနက္ျခင္းဟူေသာ အဓိပၸာယ္ရျပီး ရကၡိဳင္ရိုးမေတာင္တန္းနန္႔ ရကၡိဳင္ပင္လယ္ျပင္႐ို႕ကို ကုိယ္စားျပဳသည္။ အနီေရာင္မွာ ရကိၡဳင္႐ို႕၏ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားမႈ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္မႈ႐ို႕ကို ေဖာ္ေဆာင္ နီသည္။

Continue reading

22Jan/16

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏အလံေတာ္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏အလံေတာ္တြင္ ေအာက္ခံအေရာင္အျဖစ္ အထက္ဘက္တြင္ အျပာေရာင္နန္႔ ေအာက္ဘက္တြင္ အနီေရာင္ တစ္ဝက္စီျဖင့္ အခ်ိဳးက်ေပါင္းစပ္ထားသည္။ အျပာေရာင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ အီးခ်မ္းျခင္း၊ တည္ၿငိမ္လီးနက္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရျပီး ရကၡိဳင္ရိုးမေတာင္တန္းနန္႔ရကၡိဳင္ပင္လယ္ျပင္႐ို႕ကို ကုိယ္စားျပဳသည္။ အနီေရာင္မွာရကိၡဳင္႐ို႕၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္မႈ ႐ို႕ကို ေဖာ္ေဆာင္နီသည္။

Continue reading

22Jan/16

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ ့စည္းလိုက္ေတအေၾကာင္း

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေတ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(United League of Arakan-ULA)၏ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုက ကိုယ္စားလွယ္တိနန္ ့ ပထမအႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို လြတ္ေျမာက္နယ္ျမီတစ္နိန္ရာမွာ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္ကနိန္ ့ (၂၁)ရက္နိန္ ့ထိ ခုနစ္ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခကတ္ေၾကာင္း သတင္းရဟိပါေရ။

Continue reading

22Jan/16

ရကၡိတရို ့ ရကၡရာစုကို ဇာပိုင္ထုဆစ္ကတ္ပါဖို ့လဲ

ေဒရာစုေရ အေတြးအေခၚပြင့္လင္း အျမင္ရွင္းပနာ လြတ္လပ္ေတလမ္းကို အရွိန္ျပင္းျပင္းနန္ ့ခ်ီတက္လားနိန္ကတ္ေတ ရာစုျဖစ္ပါေရ…။

ေတာ္လွန္ျပည္သူနန္ ့ေတာ္လွန္သူရို ့ ထပ္တူက်ျပီးေက အဖိႏွိပ္ခံ ဂုတ္သြီးစုပ္ခံ ကြ်န္ျပဳခံနိန္ကတ္ရေရ ဘ၀ဆိုးတိကို ေျပာင္းပနာ အနာဂတ္သစ္ကို ဖန္တီးနိန္ကတ္ေတ ရာစုေလ့ျဖစ္ပါေရ။

Continue reading

21Jan/16

(၆) ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း

၁၃၇၆ ခုနွစ္၊ ပထမ တာကူးလျပည့္ေက်ာ္ (၇) ရက္
၂၀၁၅ -ဧျပီလ၊ (၁၀) ရက္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို စတင္တည္ေထာင္လိုက္ေတ ဧျပီလ (၁၀) ရက္၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မြီးနိမွာ ရဲေဘာ္ရဲမယ္မ်ား ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာလန္းဆန္းစီေၾကာင္္း ဆုေတာင္းႏွဳတ္ဆက္အပ္ေတ။ တပ္မေတာ္တည္ေထာင္လာေရ ပထမနွစ္ပတ္လည္ တပ္မေတာ္နိကပင္စလို႔ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း တပ္မေတာ္အခမ္းအနား ပြဲျပင္တိကို က်င္းပခေရ။

Continue reading

21Jan/16

“ေသာင္းက်န္းသူဆိုေစာ္ နာမ္စားတစ္ခုရာ”

ေအအခ်ိန္မွာ မင္းကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ေသာင္းက်န္းသူလို႔ တံဆိပ္ခတ္ေက
မင္းအဘာအမင္နန္႔ တဆြီတမ်ိဳးလံုးက
အားရဝမ္းသာ ဟိလီကတ္ဖို႔။

ငါ့ကိုယ္ငါလည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္
ယင္းသူရို ႔ေျပာေတေသာင္းက်န္းသူျဖစ္ရလို႔
ဂုဏ္ယူေရ။

Continue reading

20Jan/16

စာရီးဆရာမ ခင္ျငိမ္းခ်မ္းနန္ ့အိန္တာဗ်ဴးျခင္း

တက္သစ္စရခိုင္ကဗ်ာဆရာမ၊ စာရီးဆရာမ “ခင္ျငိမ္းခ်မ္း” ေရ မၾကာေရကာလမွာ                                   “အလြမ္းေဒမာဆုံးပ်ာယ္လားနန္ ့ အေနာက္သို ့ရင္လွိဳင္းခတ္သံတိ” လို ့ နာေမတပ္ထားေရ ၀ထုရွည္တိ စုစည္းမွဳ စာအုပ္သစ္ကို ထုတ္၀ီျဖန္ ့ခ်ီလားဖို ့ စီစိုဥ္နိန္ပါေရ။ ေအစာအုပ္နန္ ့ပတ္သက္ျပီးေက ဖန္တီးရီးဖြဲ႕ သူ၏ အျမင္ ဒစာအုပ္ျဖစ္လာစီေရေနာက္ခံဇာတ္ေၾကာင္းနန္ ့ ဂနိကာလပြင့္လင္းပါလတ္ေတ ၀န္းက်င္သစ္မွာ ရခိုင္စာပီစီးေၾကာင္း လားရာတိကိုအဂုပိုင္ တြိဆုံမိန္းျမန္းအိန္တာဗ်ဴးထားပါေရ။

Continue reading

20Jan/16

ေတးရီးဆရာ ကဗ်ာဆရာ စာရီးဆရာ ပုဏၰားကြ်န္းဇူးေ၀နန္ ့ တြိဆုံျခင္း

“ရိုးေတာင္ထိပ္သို ့ဓါးမမိုးစီခ်င္” ေတးျခင္းေရ ရခိုင္ပရိတ္သတ္ရို ့ ရင္ဖတ္ထဲကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ နိန္ရာယူထားႏိုင္ခေရ ရခိုင္အမ်ိဳးသားရီးေတးျခင္းတပုဒ္ ဆိုေက မွားလီဖို ့မထင္ပါ။ ေအေတးျခင္းကို ရီးစပ္ချပီးေက တျခားေတးျခင္းတိ၊ ႏိုင္ငံရီးေတာ္လွန္ရီးကဗ်ာ ေဆာင္းပါး အက္ေဆးတိ စေရ အႏုပညာစာပီလက္ရာေကာင္းတိကိုပါ ဖန္တီးရီးဖြဲ ့သီကုံးနိန္ေရ ေတာ္လွန္ရီးနယ္ပယ္က ကေလာင္တစ္လက္ျဖစ္ေတ ဆရာပုဏၰားကြ်န္းဇူးေ၀နန္ ့ တြိဆုံပနာ ဂနိကာလ ရခိုင္ရို ့စာပီစီးေၾကာင္း၊ ျဖတ္သန္းပါလတ္ေတ အႏုပညာဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္မွာ ထုတ္၀ီလာဖို ့ စာအုပ္စာတမ္း နန္ ့တျခားအႏုပညာလွဳပ္ယွားမွဳအစီစိုဥ္တိကို အဂုပိုင္ တြိဆုံမိန္းျမန္းအိန္တာဗ်ဴးထားပါေရ။

Continue reading