22Jan/16

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏အလံေတာ္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏အလံေတာ္တြင္ ေအာက္ခံအေရာင္အျဖစ္ အထက္ဘက္တြင္ အျပာေရာင္နန္႔ ေအာက္ဘက္တြင္ အနီေရာင္ တစ္ဝက္စီျဖင့္ အခ်ိဳးက်ေပါင္းစပ္ထားသည္။ အျပာေရာင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ အီးခ်မ္းျခင္း၊ တည္ၿငိမ္လီးနက္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရျပီး ရကၡိဳင္ရိုးမေတာင္တန္းနန္႔ရကၡိဳင္ပင္လယ္ျပင္႐ို႕ကို ကုိယ္စားျပဳသည္။ အနီေရာင္မွာရကိၡဳင္႐ို႕၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္မႈ ႐ို႕ကို ေဖာ္ေဆာင္နီသည္။

Continue reading

22Jan/16

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ ့စည္းလိုက္ေတအေၾကာင္း

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေတ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(United League of Arakan-ULA)၏ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုက ကိုယ္စားလွယ္တိနန္ ့ ပထမအႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို လြတ္ေျမာက္နယ္ျမီတစ္နိန္ရာမွာ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္ကနိန္ ့ (၂၁)ရက္နိန္ ့ထိ ခုနစ္ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခကတ္ေၾကာင္း သတင္းရဟိပါေရ။

Continue reading

22Jan/16

ရကၡိတရို ့ ရကၡရာစုကို ဇာပိုင္ထုဆစ္ကတ္ပါဖို ့လဲ

ေဒရာစုေရ အေတြးအေခၚပြင့္လင္း အျမင္ရွင္းပနာ လြတ္လပ္ေတလမ္းကို အရွိန္ျပင္းျပင္းနန္ ့ခ်ီတက္လားနိန္ကတ္ေတ ရာစုျဖစ္ပါေရ…။

ေတာ္လွန္ျပည္သူနန္ ့ေတာ္လွန္သူရို ့ ထပ္တူက်ျပီးေက အဖိႏွိပ္ခံ ဂုတ္သြီးစုပ္ခံ ကြ်န္ျပဳခံနိန္ကတ္ရေရ ဘ၀ဆိုးတိကို ေျပာင္းပနာ အနာဂတ္သစ္ကို ဖန္တီးနိန္ကတ္ေတ ရာစုေလ့ျဖစ္ပါေရ။

Continue reading

21Jan/16

(၆) ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း

၁၃၇၆ ခုနွစ္၊ ပထမ တာကူးလျပည့္ေက်ာ္ (၇) ရက္
၂၀၁၅ -ဧျပီလ၊ (၁၀) ရက္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို စတင္တည္ေထာင္လိုက္ေတ ဧျပီလ (၁၀) ရက္၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မြီးနိမွာ ရဲေဘာ္ရဲမယ္မ်ား ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာလန္းဆန္းစီေၾကာင္္း ဆုေတာင္းႏွဳတ္ဆက္အပ္ေတ။ တပ္မေတာ္တည္ေထာင္လာေရ ပထမနွစ္ပတ္လည္ တပ္မေတာ္နိကပင္စလို႔ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း တပ္မေတာ္အခမ္းအနား ပြဲျပင္တိကို က်င္းပခေရ။

Continue reading

21Jan/16

“ေသာင္းက်န္းသူဆိုေစာ္ နာမ္စားတစ္ခုရာ”

ေအအခ်ိန္မွာ မင္းကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ေသာင္းက်န္းသူလို႔ တံဆိပ္ခတ္ေက
မင္းအဘာအမင္နန္႔ တဆြီတမ်ိဳးလံုးက
အားရဝမ္းသာ ဟိလီကတ္ဖို႔။

ငါ့ကိုယ္ငါလည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္
ယင္းသူရို ႔ေျပာေတေသာင္းက်န္းသူျဖစ္ရလို႔
ဂုဏ္ယူေရ။

Continue reading

20Jan/16

စာရီးဆရာမ ခင္ျငိမ္းခ်မ္းနန္ ့အိန္တာဗ်ဴးျခင္း

တက္သစ္စရခိုင္ကဗ်ာဆရာမ၊ စာရီးဆရာမ “ခင္ျငိမ္းခ်မ္း” ေရ မၾကာေရကာလမွာ                                   “အလြမ္းေဒမာဆုံးပ်ာယ္လားနန္ ့ အေနာက္သို ့ရင္လွိဳင္းခတ္သံတိ” လို ့ နာေမတပ္ထားေရ ၀ထုရွည္တိ စုစည္းမွဳ စာအုပ္သစ္ကို ထုတ္၀ီျဖန္ ့ခ်ီလားဖို ့ စီစိုဥ္နိန္ပါေရ။ ေအစာအုပ္နန္ ့ပတ္သက္ျပီးေက ဖန္တီးရီးဖြဲ႕ သူ၏ အျမင္ ဒစာအုပ္ျဖစ္လာစီေရေနာက္ခံဇာတ္ေၾကာင္းနန္ ့ ဂနိကာလပြင့္လင္းပါလတ္ေတ ၀န္းက်င္သစ္မွာ ရခိုင္စာပီစီးေၾကာင္း လားရာတိကိုအဂုပိုင္ တြိဆုံမိန္းျမန္းအိန္တာဗ်ဴးထားပါေရ။

Continue reading

20Jan/16

ေတးရီးဆရာ ကဗ်ာဆရာ စာရီးဆရာ ပုဏၰားကြ်န္းဇူးေ၀နန္ ့ တြိဆုံျခင္း

“ရိုးေတာင္ထိပ္သို ့ဓါးမမိုးစီခ်င္” ေတးျခင္းေရ ရခိုင္ပရိတ္သတ္ရို ့ ရင္ဖတ္ထဲကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ နိန္ရာယူထားႏိုင္ခေရ ရခိုင္အမ်ိဳးသားရီးေတးျခင္းတပုဒ္ ဆိုေက မွားလီဖို ့မထင္ပါ။ ေအေတးျခင္းကို ရီးစပ္ချပီးေက တျခားေတးျခင္းတိ၊ ႏိုင္ငံရီးေတာ္လွန္ရီးကဗ်ာ ေဆာင္းပါး အက္ေဆးတိ စေရ အႏုပညာစာပီလက္ရာေကာင္းတိကိုပါ ဖန္တီးရီးဖြဲ ့သီကုံးနိန္ေရ ေတာ္လွန္ရီးနယ္ပယ္က ကေလာင္တစ္လက္ျဖစ္ေတ ဆရာပုဏၰားကြ်န္းဇူးေ၀နန္ ့ တြိဆုံပနာ ဂနိကာလ ရခိုင္ရို ့စာပီစီးေၾကာင္း၊ ျဖတ္သန္းပါလတ္ေတ အႏုပညာဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္မွာ ထုတ္၀ီလာဖို ့ စာအုပ္စာတမ္း နန္ ့တျခားအႏုပညာလွဳပ္ယွားမွဳအစီစိုဥ္တိကို အဂုပိုင္ တြိဆုံမိန္းျမန္းအိန္တာဗ်ဴးထားပါေရ။

Continue reading

20Jan/16

အေနာက္တန္းခါး က်ိဳးက်လားလီဗ်ာယ္လား

ဆရာခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ)နန္ ့တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ခိုး၀င္ဘဂၤလီကုလားလူဦးေရ ကိုးဆယ္ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ဟိနိန္ျခင္းက အေနာက္တန္းခါး ျပိဳက်လားခဗ်ာယ္ဆိုစြာကို ေထာက္ျပနိန္ပါေရ။ ခိုး၀င္ဘဂၤလီရို ့ လူမ်ိဳးအတုလုပ္ျပီးေက ပုံစံသစ္နန္ ့ နယ္ပယ္ခ်ဲ ့ထြင္လုယူလာနိန္ျခင္းကရခိုင္ရို ့အမ်ိဳးသားလုံျခဳံရီးကိုျခိမ္းေျခာက္နိန္ျပီးေကေအဘဂၤလီတိေရ                      ႏိုင္ငံတကာဘာသာရီးအၾကမ္းဖက္အုပ္စုတိနန္ ့ပါဆက္သြယ္ပနာ အၾကမ္းဖက္ ခံတပ္ၾကီးတခု တည္ေဆာက္ဖို ့ၾကိဳးပမ္းလာနိန္ျခင္းက ေဒသတြင္းျငိမ္းခ်မ္းရီးကိုပါ ခ်ိဳးေဖာက္လာနိန္ပါေရ။ ခိုး၀င္ဘဂၤလီအႏၱရာယ္ ဇာေလာက္ၾကီးေလ ဆိုစြာကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပနာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္တံခါး တကယ္က်ိဳးပ်က္သြားျပီလား ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ျပည္နယ္မွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သို ့” စာအုပ္ကိုရီးသားထုတ္၀ီထားေရ ဆရာခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ)နန္ ့ အဂုပိုင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါေရ။

Continue reading

20Jan/16

သမိုင္းငိုသံ

ငါ့မွာ
ဒဏ္ရာတိနန္ ့အိပ္ရာ၀င္
နာၾကင္မွဳတိနန္ ့မိုးလင္း
ငိုသံတိခင္းထားေရ ရာစုၾကမ္းျပင္ထက္
ဘ၀စြာ ပက္လက္လန္
အိမ္မျပန္ျဖစ္ေတ ျပကၡဒိန္အက်ိဳးအပဲ့တိနန္ ့
19Jan/16

“ရခိုင္ျပည္ထဲက ဆင္းရဲမြဲေတမွဳနန္ ့ဒုကၡေပါင္းစုံကို ဇာပိုင္တိုက္ဖ်က္လားကတ္ဖို ့လဲ”

ေဒ ၂၀၁၅ ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္နိန္ ့မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ က အစိုးရေဂါင္းေဆာင္တိ တက္ေရာက္ လာကတ္ဖို ့ ကမၻာ့ထိပ္သီးရို ့တြိဆုံေဆြးေႏြးပြဲၾကီးတခုကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ၾကီးကဦးေဆာင္ပနာ က်င္းပလားဖို ့ဟိနိန္ပါေရ။ အဓိကေဆြးေႏြးလားကတ္ဖို ့အေၾကာင္းအရာက တာရွည္ခိုင္ခန္ ့ေရတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္တိ (Sustainable Development Goals) ကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးျပီးေက ကမၻာ့ရြာထဲက ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ ကို တိုုက္ဖ်က္လားေရးပင္ ျဖစ္ေတ။ လာဖို ့ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ မွာ ဆိုးရြားလြန္းေရဆင္းရဲမြဲေတမွဳတိကို အျပီး တိုင္အဆုံးသတ္လားႏိုင္ဖို ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နန္ ့ ဥပေဒတိျပဌါန္းပနာစီမံကိန္းတိရီးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ လားကတ္ဖို ့ ေဒအစီအစိုင္ၾကီးက စိတ္၀င္စားဖို ့ေကာင္းေရပိုင္ ဆင္းရဲတြင္းနက္နိန္ကတ္ရေရ ကမၻာ့ ဆင္းရဲသားနင္းျပားကုန္းရီစုတ္ရို ့ အတြက္ေလ့ ေအကိစၥစြာ စိတ္ကူးယိုင္အားကိုးခ်င္စရာ မက္လုံးတခု ျဖစ္လာစြာ အမွန္ပါ။ ေယေကေလ့ ေအေပၚလဆီကို လက္တြိအေကာင္အထည္ေဖာ္လာကတ္ေတခါ အေဂါင့္ပင္ေလ့ လာဖို ့ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့ရြာထဲက ဆင္းရဲတြင္းနက္နိန္မွဳတိ ပေပ်ာက္လားပနာ လူတိုင္းစြာ ရီခဲတိုက္တာတိ၀ယ္ႏိုင္ အစားအေသာက္ေကာင္းတိစားႏိုင္ျပီးေက ၀င္ေငြတိေလ့ျမင့္လာ ကတ္ေအာင္လုပ္လားဖို ့ ဆိုစြာက ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို ့ေကာင္းေရ အေၾကာင္းအရာ တခုျဖစ္ပါ လတ္ပါေရ။

Continue reading