လြတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အမုန္းတရားမ်ားမ်ားလိုသည္။ အပိုင္း (၂)

လြတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အမုန္းတရားမ်ားမ်ားလိုသည္။

အပိုင္း (၂)

အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမ်ိိဳးအေနျဖင့္ ဖိႏွိပ္သူမ်ားလက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ခ်င္ပါက ထိုဖိႏွိပ္သူတို႔အား တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္လိုေသာစိတ္ ႏွင့္ တြန္းလွန္ရဲေသာစိတ္တို႔သည္ မလြတ္ေျမာက္ေသးသမွ်ကာလပတ္လံုး ထိုဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနရေသာတစ္လူမ်ိဳးလံုး၏ အေသြးအသားတို႔ထဲတြင္အခ်ိန္ျပည့္စီးဆင္းေနရန္လိုသည္။

ထို႔အျပင္ထိုဖိႏွိပ္သူတို႔အားတြန္းလွန္ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္အခ်ိန္ျပည့္လံု႔လ,အားထုတ္, ႀကိဳးစားေနရမည္။လက္နက္ျဖင့္မတြန္းလွန္ႏိုင္ေသးေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္စိတ္ထဲ၊ႏွလံုးသား၊ဝိညာဥ္ထဲတြင္ေတာ္လွန္ေနရမည္။

အခြင့္သာေသာအခ်ိန္တြင္ဖိႏွိပ္သူတို႔လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေအာင္အသင့္အေနအထားတြင္ရွိေနရမည္။ အကယ္၍အခြင့္မသာေသးေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္၎ဖိႏွိပ္သူတို႔အေပၚဖိႏွိပ္ခံရမႈမ်ားကိုတစိမ့္စိမ့္ေတြကာအမုန္းတရားမ်ားပြားမ်ားရင္းတြန္းလွန္စိတ္ခြန္အားကိုပါဝါကိုအျပည့္တည္ေဆာက္ထားသင့္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔တြင္လံုေလာက္ေသာအမုန္းတရား တို႔သည္လည္း အခ်ိန္ျပည့္႐ွိရန္လိုအပ္သည္။ အမုန္းခြန္အားမ်ားကိုစြမ္းအင္တစ္ခုအျဖစ္အသံုးခ်ေမာင္းႏွင္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္သြားမွသာအာရကၡတိုင္းျပည္သို႔ ပန္းဝင္ေရာက္႐ွိမည္ကိုလက္ရွိအေျခအေနမ်ားက ၫႊန္ျပေနသည္။

လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးေသာႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးတိုင္းတို႔၌ လံုေလာက္ေသာၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ၊စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံေပးဆပ္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း၌ လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားကိုဆင္ႏႊဲရင္းေအာင္ျမင္သြားခဲ့ၾကသည္မ်ားကိုေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။

ဘာခီလြတ္ေျမာက္သြားသည့္တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးတို႔ကားမရွိသေလာက္။ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္က်ဴးေက်ာ္သူနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ရန္အခ်ိန္ ျပည့္ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနရမည္။

အနီးစပ္ဆံုး ဥပမာတစ္ခုကိုျပရေသာ္– ဗမာျပည္သည္လည္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔အားေတာ္လွန္တိုက္ထုတ္ရန္ လံုေလာက္ေသာအမုန္းတရားမ်ားကိုအေျခခံၿပီး ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတရားမ်ားကိုမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္သူ( ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္မ်ားက သူပုန္ဟုသတ္မွတ္ထားသူ) မ်ားမွ အမုန္းတရားမ်ားကိုအေျခခံေသာတရားမ်ားကိုေဟာျပရင္း လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေလာင္စာႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ မ်ားကိုၾကဲခ်ခဲ့ၾကသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ က႑စံု၊အလႊာစံု၊နယ္ပယ္စံုတို႔မွ ဟန္ခ်က္ညီစြာ၊ တက္ညီလက္ညီ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈအသြင္တစ္ရပ္ျဖင့္ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္ကို႐ိုးရွင္းစြာေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ ယခုက်ေနာ္တို႔အားဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားသည္လည္းအတိတ္သမိုင္းတြင္သူ႔ကြ်န္ဘဝ၌ေနဖူးသူမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ အထက္ပါနည္းကဲ့သို႔ပင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ျမွင့္ျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္ေနသည္။ ကမၻာ့ေနရာအသီးသီးသို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျပန္႔ၾကဲေရာက္ရွိေနၾကေသာအလႊာစံုမွရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ အခြင့္အေရးေပးေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ စုစည္းပါဝင္လာရန္အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနပါသည္။

မိမိလူမ်ိဳးအေပၚခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းမွာ တစ္ပါးေသာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚအမုန္းထားစရာမဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိလူမ်ိဳး အေပၚဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္၊ မတရားဖမ္းဆီး၊ လူစိတ္ကင္းမဲ့စြာသတ္ျဖတ္ေသာလူမ်ိဳးအေပၚ အမုန္းတရားမ်ားထားရွိျခင္းသည္ တရားနည္းလမ္းက်သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အထက္ပါအမူအက်င့္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနေသာသူမ်ားကို အမုန္းတရားထား႐ွိျခင္းမွာ ေကာင္းေသာအေလ့တစ္ခုျဖစ္သည္။ မုန္းရန္လည္းလိုအပ္သည္။ ၎အမုန္းမ်ားကသာရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားလိုခ်င္ေသာလြတ္ေျမာက္ေရးနယ္ေျမဆီသို႔ေခၚေဆာင္သြားေပလိမ့္မည္။ အမုန္းတရားမ်ားေလလြတ္ေျမာက္ဖို႔နီးစပ္ေလျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တြန္းလွန္တိုက္ထုတ္မႈအထေျမာက္မွသာေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပ/ဒုကမၻာစစ္မ်ားသည္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုအေျခခံ၍ စစ္ျဖစ္ပြားရသည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း အမုန္းတရားမ်ားကိုအေျခခံ၍တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္ဟုေျပာ၍လည္းရေပလိမ့္မည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရခိုင္(####)ခန္႔အသက္၊ဘဝ၊ေသြးေခၽြးတို႔အားစေတးရမည္ဆိုပါက က်ေနာ္တို႔သည္ ေရွ႕ဆံုးမွရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ULA/AA ၏တိုက္ပြဲမ်ားသည္ေနာက္လာေနာက္သား ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားေကာင္းစားေရးအတြက္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ စုစည္းညီညြတ္မႈအားကို,ပို၍-ပို၍လိုအပ္ေနၿပီး က်ေနာ္တို႔ေခတ္တြင္ က်ေနာ္တို႔ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား မည္၍မည္မွ်စုစည္းညီညြတ္ခဲ့ ၾကေၾကာင္းအားေနာက္လာရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသိရွိေအာင္ျပသၾကရင္း ရခိုင့္သမိုင္းသစ္ကိုထပ္မံေရးထိုးရန္ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။

ဆက္ရန္ —
ရခိုင္လူမ်ိဳး Dr.ညိဳထြန္းေအာင္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၈)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *