ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္- သတင္းနန္ ့ျပန္ၾကားရီး Facebook စာမ်က္ႏွာ အပိတ္ခံထားရ

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္- သတင္းနန္ ့ျပန္ၾကားရီး Facebook စာမ်က္ႏွာ အပိတ္ခံထားရ

 

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သတင္းနန္ ့ျပန္ၾကားရီး Facebook စာမ်က္ႏွာ အပိတ္ခံထားရေၾကာင္း ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္ က အတည္ျပဳေျပာၾကားလားပါေရ။

လက္ဟိအာဏာရ အန္အယ္လ္ဒီဗမာအုပ္စုအပါအ၀င္ ဗမာအစိုးရ ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္အဆက္ဆက္ရို ့က မိမိရို ့ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအေပၚ လူမ်ိဳးေရးဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ မတရားဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား၊ အာဏာျပ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားအား လက္နက္ျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္းဒီမိုကေရစီအၾကမ္းဖက္မႈ၊အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား အပါအဝင္ ဝမ္းေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္နန္ ့ ဝင္ေငြရွာေဖြရန္ ဗမာျပည္နိန္ရာအႏွံ ့လားလာနိန္ကတ္ေတ မိမိရို ့ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကို လူမ်ိဳးေရး အမုန္းတရားမ်ားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျပဳလုပ္လ်က္႐ွိနိန္ေၾကာင္း ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္လို ့ ၃ နာရီအၾကာမွာ အဂုပိုင္ အပိတ္ခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္ေတလို ့ ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္က ရွင္းျပလားပါေရ။

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ပို ့စ္တင္လို ့ ၃ နာရီအၾကာမွာ Facebook Community Standards နန္ ့မကိုက္ညီ အမုန္းစကားေျပာေရ ဆိုပနာ အဂုပိုင္ ပိတ္လိုက္ျခင္းစြာ Facebook မွာ ပို ့စ္တိကို ရီဗ်ဴးလုပ္နိန္ကတ္ေတ Community Operations Analysts တိထဲမွာ NLD ပါတီကိုေထာက္ခံေရ ဗမာအစြန္းေရာက္တိ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္နိန္ကတ္ေၾကာင္းကို ကြ်မ္းက်င္သူရို ့က ေထာက္ျပေျပာပါေရ။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏သတင္းနန္ ့ျပန္ၾကားရီး Facebook စာမ်က္ႏွာ အစစ္မွာ https://www.facebook.com/thearakanarmy1/ ျဖစ္ျပီးေက အဂုအခ်ိန္မွာ တခုပိုင္ေလ့ လားဖြင့္ၾကည့္လို ့မရလိုက္ပါဗ်ာလ္။ Facebook ထက္က က်န္ေရ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ သတင္းနန္ ့ျပန္ၾကားရီး နာေမခံ စာမ်က္ႏွာတိစြာ အတုတိျဖစ္ျပီးေက ရန္သူဗမာစစ္အုပ္စုနန္ ့မသမာသူရို ့က ျပဳလုပ္ထားကတ္ျခင္း ျဖစ္ေတလို ့ သိရပါေရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *