Category Archives: အယ္ဒီတာအျမင္

RakhaRazu Editorials

08Apr/19

ဂုဏ္ယူဆုေတာင္း မိတၱာေလာင္းေရ ႏွလုံးသားက ႏွစ္သစ္စကား

ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံးလြတ္ေျမာက္ျခင္းကရာ အဂုရခိုင္ျပည္မွာျဖစ္နိန္ေရ စစ္ပြဲတိကို အျပီးတိုင္ထာ၀ရ အဆုံးသတ္ရပ္တန္ ့ပီးလားႏိုင္ပါဖို ့။ ရခိုင္ျပည္မွာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဟိနိန္ခါမွရာ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံး၏အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္နန္ ့ဘ၀အနာဂတ္စြာ လုံျခဳံစိတ္ခ်အီးခ်မ္းၾကြယ္၀လာကတ္ပါဖို ့။

Continue reading
25Feb/18

ဗမာဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ရီး ရခိုင္လူထုလြတ္ေျမာက္ရီး

“ဗမာဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ရီး ရခိုင္လူထုလြတ္ေျမာက္ရီး”

ရခိုင္နန္ ့ဗမာၾကားက ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္သက္တမ္းဟိလာနိန္ေရ ႏိုင္ငံရီးပဋိပကၡကို အေျဖရွာလားဖို ့က ဗမာက်ဴးေက်ာ္စစ္နန္ ့ဗမာဖက္ဆစ္အုပ္ခ်ဴပ္ရီးကို အျမစ္ျပတ္တိုက္ထုတ္လားႏိုင္ေရ လူထုလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ရီးရာ ဟိေရ။

ရခိုင္နန္ ့ဗမာၾကားမွာ ျဖစ္နိန္ေရ ႏိုင္ငံရီးတိုက္ပြဲစြာ ျပည္တြင္းစစ္မဟုတ္ပါ။ ဗမာက်ဴးေက်ာ္သူဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ ့ကို မ်ိဳးဆက္မျပတ္ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္လားနိန္ေရ လြတ္လပ္ရီးစစ္ပြဲရာ ျဖစ္ေတ။ Continue reading

12Nov/17

“ပလက္၀ေဒသရွိ ဌါေနလူထုအား အထူးေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုျခင္း”

“ပလက္၀ေဒသရွိ ဌါေနလူထုအား အထူးေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုျခင္း”

 

တပ္မေတာ္ အမည္ခံ ဗမာစစ္တပ္သည္ တပ္ရင္းတပ္မ အမ်ားအျပားကို ပလက္၀ေဒသသို ့ ေစလႊတ္တပ္ျဖန္ ့ကာ သာလြန္အင္အားျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ေနျပီး ကမၻာ့သက္တမ္းအရွည္ဆုံးျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ၾကီး ဆက္လက္ေလာင္ကြ်မ္းေနေအာင္ မီးေမႊးေပးေနသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန ့က ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီအဖြဲ ့၀င္ ၁၅ ႏိုင္ငံ၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကုုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီဥကၠဌဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ဗမာတပ္ႏွင့္အစိုးရကို ရခိုင္ျပည္တြင္ စစ္အင္အားအဆမတန္သုံးစြဲျပီး က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ ့ေသာင္းက်န္းေနျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္ ့သြားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဗမာအစိုးရအေနျဖင့္ လိုက္နာက်င့္သုံး မသုံး ရက္ေပါင္း ၃၀ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟု ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Continue reading

15Apr/17

ဒုကၡလြန္ေျမာက္ နိသစ္ေရာက္ေသာ္

ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ယွားမွဳၾကီးက ေအာင္ပြဲဆင္ပနာ ပန္းဖူး၀င္ဖို ့ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ ပါးပါလတ္ေတ။ ၾကြီတလွည့္ၾကက္တခုန္ဆိုေရစကားပုံပိုင္ ႏိုင္ငံရီးအေျပာင္းအလဲက အခ်ိန္စကၠန္ ့တိုင္းမွာ ျဖစ္လာႏိုင္လို ့ ရကၡိဳင့္ေခတ္ကို ထူေထာင္လားဖို ့ ျပင္ဆင္ထားကတ္ပါလို ့ ေဒႏွစ္သစ္မွာ ရကၡရာစု ရခိုင္လူထုမီဒီယာက ရကၡိဳင့္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားရို ့ကို အယင္ဆုံးပဏာမ တိုက္တြန္း ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါေရ။ Continue reading

24Feb/17

ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံရီးသမိုင္း မရိုင္းလားစီေက့

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံရီးေဆြးေႏြးဖို ့ဆိုေက ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးအစိုင္အလာ၊ ရခိုင့္တန္ဖိုးဂုဏ္သိကၡာ၊ သမိုင္းျဖတ္သန္းမွဳ၊ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါး၊ ရခိုင့္လူထုသေဘာထားဆႏၵ၊ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးရပ္တည္မွဳ၊ ရခိုင့္မ႑ိဳင္နန္ ့ရကၡိတလမ္းစိုင္တိကို ထည့္သြင္းစိုင္းစားဖို ့လိုဖို ့။ ရခိုင္နန္ ့ဗမာၾကားမွာ ျဖစ္နိန္ေရ ႏိုင္ငံရီးပဋိပကၡစြာ ဗမာရို ့နယ္ခ်ဲ ့က်ဴးေက်ာ္ကိုလိုနီလုပ္ျခင္း ကစလာပနာ ေအပိုင္ဗမာရို ့ က်ဴးလြန္လိုက္ေတ ႏိုင္ငံရီးရာဇ၀တ္မွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလတ္ေတ စစ္ပြဲစြာ တိုင္းျပည္ႏွစ္ျပည္ ၾကားမွာျဖစ္ေတစစ္ပြဲ (Interstate war) ျဖစ္ျပီးေက Continue reading

10Apr/16

ရကၡိတရို ့အမ်ိဳးသားရီး၀ါဒ

အမ်ိဳးခ်စ္ျခင္းဒႆန အမ်ိဳးသားရီး၀ါဒဆိုစြာ အတြက္ေပၚေရခါ ေပါက္ကြဲျပတတ္ေတ သာမန္ခံစားခ်က္ေခ်တခုမဟုတ္…. သီးျခားလြတ္လပ္တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳး ျငိမ္းခ်မ္းေရ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္လားဖို ့ အားလုံးတတူဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားကတ္ေတ သံဓိဌါန္တခုျဖစ္ေတ။ လူသားအစစ္က လြတ္လပ္ျခင္းကို ၾကိဳက္ေတ… ဖိႏွိပ္ခ်ယ္လွယ္ဂုတ္သြီးစုပ္ျခင္းကို လုံး၀လက္မခံ အခ်ိန္တိုင္း ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ေရ။ ေဒပိုင္လူသားဆန္မွဳကို ကဗ်ည္းထိုးျပဖို ့ ယိုင္ေက်းေရကမၻာ့ လူ ့အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏မြီးရာပါ တင္းျပည့္ဂုဏ္သိကၡာနန္ ့၀င္ဆန္ ့လာႏိုင္ဖို ့ သြီးစစ္ေတအမ်ိဳးသားရီး၀ါဒ လိုေရ။

Continue reading

08Apr/16

လဲက်ျပန္ထ ရကၡိတ

အဂၤလိပ္ကိုလိုနီစနစ္ဆိုးအုပ္စိုးေရကာလက အဂၤလိပ္အစိုးရဘားမွာ ရာထူးၾကီးတိယူျပီးေက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခကတ္ေတ ရခိုင္သားပညာတတ္တိအမ်ားၾကီးဟိခပါေရ။ ေယေကေလ့ ယင္းအစိုးရစြာ ရခိုင္အစိုးရျဖစ္မလာခပါ။ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအစိုးရစြာ ရခိုင္ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားမျပဳေရပိုင္ ရခိုင္အမ်ိုးသားအက်ိဳးစီးပြါးကိုေလ့ ႏွမ္းတစိေခ်ဖိုး တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္မပီးခပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဘုရင္ခံကိုေလ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားကို ခန္ ့အပ္ထားခပနာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီစနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ဆြဲဆန္ ့ထားခကတ္ပါေရ။ အဂုေလ့ ရခိုင္ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကို ဆန္ ့က်င္ျပီးေက ဗမာပါတီအန္အယ္လ္ဒီက အဂၤလိပ္တိလုပ္ခေရအတိုင္း သူရို ့၏ခိုင္းဖတ္ရခိုင္သားကို ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ရာထူးပီးပနာ ဗမာကိုလိုနီစနစ္ဆိုးကို ဆြဲဆန္ ့လာနိန္ပါေရ။

Continue reading

14Mar/16

“မ်ိဳးဆက္သစ္ရို ့ ႏိုင္ငံရီးအသစ္ ထုဆစ္သင့္ေရ အခ်ိန္”

ရခိုင္ရို ့ျပည္တြင္းပါတီႏိုင္ငံရီးက မွိဳတက္ျခစားလူအုပ္အားနန္ ့ နာနိန္ေရသမိုင္းကို ပိုလို ့သြီးလွိဳင္းထေအာင္ လုပ္လိုက္ကတ္ပါဗ်ာယ္။ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္စရိုက္စြာ ၀ါးလုံးေခါင္းထဲမွာ လပေခ်သာတတ္သူရို ့အက်င့္ျဖစ္ျပီးေက အမ်ိဳးသားဘုံအက်ိဳးစီးပြါးနန္ ့ညီညြတ္ရီးအတြက္ တတူလားကတ္ရဖို ့ ျခီလွမ္းတိကို ျခီထိုးပ်က္လားေအာင္ လုပ္စြာနန္ ့တူပါေရ။

Continue reading

08Feb/16

ရခိုင္လူထုေတာင္းဆိုမွဳက တိုက္ပြဲ

ရခိုင္လူထုေတာင္းဆိုမွဳက တိုက္ပြဲ

ႏွစ္ေပါင္းရာနန္ ့ခ်ီပနာ ေအာက္က်ေနာက္က်လူလုံးမလွ လူရုပ္မေပါက္ လူညြန္ ့တုံးနိန္ရေရဘ၀က လြတ္ကြ်တ္လြတ္ေျမာက္ဖို ့ ေအာက္ျခီျပည္သူလူထုဘ၀ကို အျခီခံက်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳလုပ္ပီးလားဖို ့အတြက္ ဆင္ႏြဲဖို ့လိုအပ္နိန္ေရ လူထုတိုက္ပြဲ။

ေယေကေလ့ ေဒတိုက္ပြဲက

Continue reading

22Jan/16

ရကၡိတရို ့ ရကၡရာစုကို ဇာပိုင္ထုဆစ္ကတ္ပါဖို ့လဲ

ေဒရာစုေရ အေတြးအေခၚပြင့္လင္း အျမင္ရွင္းပနာ လြတ္လပ္ေတလမ္းကို အရွိန္ျပင္းျပင္းနန္ ့ခ်ီတက္လားနိန္ကတ္ေတ ရာစုျဖစ္ပါေရ…။

ေတာ္လွန္ျပည္သူနန္ ့ေတာ္လွန္သူရို ့ ထပ္တူက်ျပီးေက အဖိႏွိပ္ခံ ဂုတ္သြီးစုပ္ခံ ကြ်န္ျပဳခံနိန္ကတ္ရေရ ဘ၀ဆိုးတိကို ေျပာင္းပနာ အနာဂတ္သစ္ကို ဖန္တီးနိန္ကတ္ေတ ရာစုေလ့ျဖစ္ပါေရ။

Continue reading