Category Archives: ေဆာင္းပါး

RakhaRazu articles

04Jun/16

“ရခိုင္ရို ့ႏိုင္ငံရီးရပ္တည္မွဳက ဇာခ်င့္လဲ”

ဂနိကာလ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေခ်တိၾကားနန္ ့၀ါရင့္သမၻာရင့္ရခိုင္ႏိုင္ငံရီးသမားရို ့ၾကားထဲမွာပါ ႏိုင္ငံရီးရပ္တည္မွဳ နန္ ့ပတ္သက္လို ့ ဒြိဟခြဆုံကို ေရာက္နိန္ကတ္ေၾကာင္း တြိလာရေရ။ အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္ နန္ ့ႏိုင္ငံရီး အခြင့္အရီးတိရလာဖို ့ တဆင့္ျပီးေကတဆင့္ ရခိုင္ရို ့ဇာလုပ္လားရဖို ့လဲ ဆိုစြာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိထားဖို ့ ဂနိေခတ္ကာလရခိုင္ရို ့ႏိုင္ငံရီး ရပ္တည္မွဳက ဇာခ်င့္လဲ၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒတိအတိုင္း တရား၀င္ႏိုင္ငံရီးအခြင့္အရီးတိနန္ ့ ဇာပိုင္တိုက္ပြဲ၀င္လားလို ့ရလဲ ဆိုစြာကို အယင္ဆုံးသိထားဖို ့လိုအပ္လာပါေရ။

Continue reading

Share

“သမိုင္းထဲကပဋိပကၡ ပစၥကၡႏိုင္ငံရီးဖိႏွိပ္မွဳနန္ ့ ရခိုင့္အနာဂတ္ရွင္သန္ရီး”

ရခိုင္နန္ ့ဗမာၾကားမွာ ျဖစ္ပါလတ္ေတ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာ့
သုံးဆယ္ေက်ာ္ႏိုင္ငံရီးပဋိပကၡကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္နားလည္ပနာ အေျဖရွာလာႏိုင္ဖို ့က အတိတ္ ပစၥဳပၺန္နန္ ့အနာဂတ္မွာပါ ျဖစ္လာႏိုင္ေရ အေၾကာင္းအရာတိကို ထည့္သြင္းစိုင္းစားဖို ့ လိုအပ္နိန္လီဖို ့ထင္ေရ။ သမိုင္းထဲကပဋိပကၡကို ျခီရာခံၾကည့္ရေက ေအဒီ ၁၁၀၃ ခုႏွစ္မွာ ရခိုင္ျပည္အရွိဖက္က ၀င္ပါလတ္ကတ္ေတ ပ်ဴရို ့စြာ ရကၡမ႑ိဳင္ သီရိဂုတၱကုန္းေတာ္ထက္က မဟာမုနိစက္ကို မီးတိုက္ဖ်က္ဆီးပစ္ခကတ္ေတ။ ေဒပ်ဴလူမ်ိဳးစြာ တိဘက္ကုန္းျပင္ျမင့္ကဆင္းပါလတ္ေတ လူမ်ိဳးတိနန္ ့ေရာလားပနာ ဗမာ (၀ါ) ျမန္မာ ျဖစ္ပါလတ္ေတ။

Continue reading

Share

ရကၡိဳင့္ရပ္၀န္းကသူပုန္စစ္တမ္း

သူပုန္ (Rebel) ဆိုေရ စကားလုံးေနာက္မွာ ရွည္လ်ားေရ သမိုင္းေၾကာင္းၾကီးဟိနိန္ျပီးေက ကမၻာ့လူ ့ေဘာင္ၾကီး၏ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမွဳအ၀၀ကို သူပုန္တိက စခကတ္ပါေရ။ ဥေရာပသမိုင္းမွာ သူပုန္ ဆိုေရ စကားလုံးအသုံးအႏွဳန္းကို အလယ္ေခတ္ေလာက္ကစပနာ သုံးစြဲလာကတ္ပါေရ။ လက္တင္ဘာသာစကား Bellum (စစ္ပြဲ) မွာ ျပန္စျခင္း (Re) ကို ေပါင္းထည့္လိုက္ျခင္းက  စစ္ပြဲျပန္စေရလူ(Rebellis) ျဖစ္ပါလတ္ျပီးေက ျပင္သစ္စကားလုံး ေတာ္လွန္သူ (Rebeller)  ကတဆင့္ အဂၤလိပ္စကားလုံး သူပုန္ (Rebel) ဆိုစြာ ျဖစ္ပါလတ္ပါေရ။

Continue reading

Share
12Mar/16

“ဗမာစစ္သြီးၾကြရို ့ နီ၀င္ခ်ိန္

ႏိုင္ငံရီးအတု (၀ါ) ရီေပၚဆီႏိုင္ငံရီးဇာတ္စင္ထက္မွာ သမၼတရြီးပြဲ၊ အစိုးရအေျပာင္းအလဲတိနန္ ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ လူထုကို အစီအစိုင္တက် အနံ ့ရွု ၀မ္း၀ကတ္ေအာင္ ကျပအသုံးေတာ္ခံနိန္ေရကာလ ဇာတ္စင္ေနာက္မွာေတာ့ေက ဗမာစစ္သြီးၾကြအုပ္စုက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိကို မ်ိဳးတုန္းမ်ိဳးျပဳန္းေအာင္ ရွင္းလားဖို ့ မိုးျပာစစ္ဆင္ရီး၊ ေအာက္သားေကာင္းစားရီး ထိုးစစ္တိလုပ္လားဖို ့ စစ္အင္အားတိ အၾကီးအက်ယ္တိုးခ်ဲ ့နိန္ပါေရ။

Continue reading

Share
07Mar/16

“ရကၡိတလမ္းစိုင္နန္ ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီး”

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ဆိုေရ အမည္နာမ စကားလုံးေခ်တစ္လုံးေနာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းရာနန္ ့ခ်ီပါလတ္ေတ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးနန္ ့ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္ထူေထာင္ရီး ဆိုေရ သမိုင္းေၾကာင္းၾကီး ဟိနိန္ေရ။ Continue reading

Share
29Feb/16

“ႏိုင္ငံရီးအေဆာက္အအုံကို ထုဆစ္တည္ေဆာက္ျခင္း”

ျပည္သူလူထုက ျပည္သူလူထုကို ျပည္သူလူထုအပ္ႏွင္းပီးထားေရ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာနန္ ့ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဴပ္ကတ္ေတ ေခတ္သစ္အျခီခံႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ရေရ အေၾကာင္းရင္း (၃) ခုဟိေရ။ ယင္းခ်င့္တိက (၁) လုံျခဳံတည္ျငိမ္ရီး (Security and Stability)၊ (၂) ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ၾကြယ္၀ရီး (Prosperity) နန္ ့ (၃) အာဏာသွ်င္ကင္းစင္ရီး (Non-tyranny) ရို ့ပင္ ျဖစ္ေတ။

Continue reading

Share
09Feb/16

“ျပည္ပကပို ့ေရ ဖဲသာတိနန္ ့အသက္ဆက္နိန္ကတ္ရေရ ရခိုင္လူထု”

ကမၻာ့ဘဏ္က သုေတသနျပဳ ထုတ္၀ီထားေရ ရြိေျပာင္းျခင္းနန္ ့ျပည္ပကပို ့ေရဖဲသာတိ အခ်က္အလက္စာအုပ္ ၂၀၁၆ (Migration and Remittances Factbook 2016) မွာ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၂၄၇ သန္းေက်ာ္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၃.၄ ရာခိုင္ႏွဳန္းစြာ သူရို ့၏မြီးရပ္ဇာတိတိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိ ျပင္ပမွာ နိန္ထိုင္အလုပ္လုပ္ကုိင္နိန္ကတ္ျပီးေက တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္း ၄၅၀ ေက်ာ္ေလာက္ သူရို ့၏ဖြံ ့ျဖိဳးစတိုင္းျပည္တိဘားကို ဖဲသာလႊဲေျပာင္းပို ့ပီး နိန္ကတ္ေတလို ့ မွတ္တမ္းတင္ထားပါေရ။

Continue reading

Share
24Jan/16

ၾကာညိဳ႕ဘားကပီးစာ(၁)

သို႔ /
ကိုအဆိုးေသွ်…….
နီေကာင္းေရမဟုတ္လား?ကိုအဆိုးေသွ်တစ္ေယာက္နီေကာင္းပါစီ                                              လို႔ေလ့ၾကာညိဳနိတိုင္း ဆုေတာင္းမိတၱာပို႔သနီစြာရာ။ ကိုအဆိုးေသွ်တစ္ေယာက္  ေဘးမသီရန္မခဆူးေျငာင့္ခလုတ္ မထိဘဲ နီထိုင္ေကာင္းပါစီလို ့ၾကာညိဳ ဆုေတာင္းပီးလိုက္ယင့္။ ၾကာညိဳေလ့ နီေကာင္းေရဝါ။

Continue reading

Share
19Jan/16

“ရခိုင္ျပည္ထဲက ဆင္းရဲမြဲေတမွဳနန္ ့ဒုကၡေပါင္းစုံကို ဇာပိုင္တိုက္ဖ်က္လားကတ္ဖို ့လဲ”

ေဒ ၂၀၁၅ ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္နိန္ ့မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ က အစိုးရေဂါင္းေဆာင္တိ တက္ေရာက္ လာကတ္ဖို ့ ကမၻာ့ထိပ္သီးရို ့တြိဆုံေဆြးေႏြးပြဲၾကီးတခုကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ၾကီးကဦးေဆာင္ပနာ က်င္းပလားဖို ့ဟိနိန္ပါေရ။ အဓိကေဆြးေႏြးလားကတ္ဖို ့အေၾကာင္းအရာက တာရွည္ခိုင္ခန္ ့ေရတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္တိ (Sustainable Development Goals) ကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးျပီးေက ကမၻာ့ရြာထဲက ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ ကို တိုုက္ဖ်က္လားေရးပင္ ျဖစ္ေတ။ လာဖို ့ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ မွာ ဆိုးရြားလြန္းေရဆင္းရဲမြဲေတမွဳတိကို အျပီး တိုင္အဆုံးသတ္လားႏိုင္ဖို ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နန္ ့ ဥပေဒတိျပဌါန္းပနာစီမံကိန္းတိရီးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ လားကတ္ဖို ့ ေဒအစီအစိုင္ၾကီးက စိတ္၀င္စားဖို ့ေကာင္းေရပိုင္ ဆင္းရဲတြင္းနက္နိန္ကတ္ရေရ ကမၻာ့ ဆင္းရဲသားနင္းျပားကုန္းရီစုတ္ရို ့ အတြက္ေလ့ ေအကိစၥစြာ စိတ္ကူးယိုင္အားကိုးခ်င္စရာ မက္လုံးတခု ျဖစ္လာစြာ အမွန္ပါ။ ေယေကေလ့ ေအေပၚလဆီကို လက္တြိအေကာင္အထည္ေဖာ္လာကတ္ေတခါ အေဂါင့္ပင္ေလ့ လာဖို ့ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့ရြာထဲက ဆင္းရဲတြင္းနက္နိန္မွဳတိ ပေပ်ာက္လားပနာ လူတိုင္းစြာ ရီခဲတိုက္တာတိ၀ယ္ႏိုင္ အစားအေသာက္ေကာင္းတိစားႏိုင္ျပီးေက ၀င္ေငြတိေလ့ျမင့္လာ ကတ္ေအာင္လုပ္လားဖို ့ ဆိုစြာက ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို ့ေကာင္းေရ အေၾကာင္းအရာ တခုျဖစ္ပါ လတ္ပါေရ။

Continue reading

Share

“ရကၡိတရို ့ဘုံ၀ါဒ”

ႏိုင္ငံေရးဦးက်ိဳးလားရျခင္းနန္ ့တတူ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာပါက်ရွုံးလားရျခင္း၏ဆိုးက်ိဳးတိေၾကာင့္ အနာတရယိုင္ေက်းမွဳ နန္ ့အစိုင္ပ်က္လူ ့ေဘာင္ျဖစ္ပါလတ္ေတရခိုင္လူမ်ိဳးရို ့၏ ရာစုႏွစ္စုေက်ာ္ကြ်န္ျဖစ္လာရျခင္းသံသရာကို နိဂုံးခ်ဴပ္အဆုံးသတ္ ႏိုင္ဖို ့ ဇာခ်င့္တိအေရးတၾကီးလုပ္လားဖို ့လိုအပ္နိန္ပါေလ။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳၾကီးကိုဆင္ႏြဲပနာ

အခ်ဴပ္ အျခာအာဏာပိုင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္လို ့ တည္ေဆာက္ျပီးေက ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားအားလုံးရို ့၏ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္နန္ ့ဘ၀လုံျခဳံမွဳကို အာမခံခ်က္ပီးႏိုင္ေရ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးျခင္းတိနန္ ့ ေခတ္သစ္တိုင္းျပည္ထူေထာင္လားႏိုင္ ဖို ့ အျခီခံႏိုင္ငံေရးလမ္းစိုင္ျဖစ္ေတ “ရကၡိတရို ့ဘုံ၀ါဒ” လိုအပ္ေတလို ့ျမင္ေရ။ ဇာနိန္ရာဇာအရပ္ေဒသကိုပင္ေရာက္ေရာက္ ဇာအလုပ္ ကိုပင္လုပ္လုပ္ ဇာအဖြဲ ့အစည္းမွာပင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေဆာင္ သီးျခားလြတ္လပ္ေတ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္ပနာထူေထာင္လားေရး ဆိုေရ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားလမ္းစိုင္ကို ရခိုင္သား ရခိုင္သမတိုင္း ယုံၾကည္စြဲကိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လားျခင္းစြာ ရကၡိတရို ့ဘုံ၀ါဒကို က်င့္သုံးျခင္း လို ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ႏိုင္ေရ။

Continue reading

Share