ျဖတ္ေလးျဖတ္ ဖ်က္ေလးဖ်က္ႏွင့္ ဗမာက်ဴးေက်ာ္သူတို ့ရက္စက္ျခင္း

ဗမာအစြန္းေရာက္၀ါဒကို ဆုပ္ကိုင္ျပီး လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ အာဏာရဗမာအဆက္ဆက္သည္ ဗမာမဟုတ္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ား၏နယ္ေျမမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ကာ ျဖတ္ေလးျဖတ္ ဖ်က္ေလးဖ်က္ဗ်ဴဟာမ်ားကို က်င့္သုံးျပီး သရဲသဘက္ဘီလူးဓါးျပမ်ားသဘြယ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လာေနခဲ့ၾကသည္။

ဗမာပေဒသရာဇ္လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္ျခင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္၀ါဒတို ့ကို အေျခခံျပီးဖြဲ ့စည္းထူေထာင္ထားသည့္ ဗမာစစ္တပ္သည္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ဗ်ဴဟာကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးၾကီးအား ႏွိမ္နင္းရန္ က်င့္သုံးခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဤ ျဖတ္ေလးျဖတ္ဗ်ဴဟာ ကို ၁၉၄၀-၁၉၆၀ တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ မေလးလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအား ႏွိမ္နင္းရန္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့တို ့က စတင္ျပဌါန္းခဲ့သည္ကို ဗမာတပ္ကခိုးကူးအသုံးခ်လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျဖတ္ေလးျဖတ္ဗ်ဴဟာတြင္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ကိုျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာကိုျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူမွဳကုိျဖတ္ေတာက္ျခင္း ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားသစ္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းတို ့ပါ၀င္သည္။

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ ့တို ့၏ မူလလက္ေဟာင္း ျဖတ္ေလးျဖတ္ကို ဗမာတပ္က ထပ္ေဆာင္းျဖည့္စြက္ျပီး ရြာမ်ားကို မီးရွိုု ့ျခင္း၊ ဗမာစစ္သားအုပ္စုလိုက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဒုကၡသည္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ကို ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားထိန္းခ်ဴပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားသုိ ့ ပို ့ေဆာင္ျပီး ေတာ္လွန္ေရးစစ္ရွိန္ကို ရိုက္ခ်ိဳးျခင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ကာ မိုင္းေထာင္၊ ဗုံးခြဲ၊ ဓါးျပတိုက္၊ ပစၥည္းလု၊ အပုပ္ခ်သတင္းမွားမ်ားလႊင့္ကာ ျပည္သူႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကို စနစ္တက်သပ္လ်ိဳေသြးခြဲျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။

အာဏာရဗမာအုပ္စု က်င့္သုံးလာေသာ ဖ်က္ေလးဖ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရးကိုဖ်က္ျခင္း၊ ပညာေရးကိုဖ်က္ျခင္း၊ စီးပြါးေရးကိုဖ်က္ျခင္းႏွင့္လူမွဳေရးကိုဖ်က္ျခင္းတို ့ပါ၀င္သည္။ ဗမာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးယႏၱရားေအာက္တြင္ရွိေသာ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမဆို ဘက္ေပါင္းစုံေဒါင့္ေပါင္းစုံက အလုံးစုံပ်က္သုဥ္းယိုယြင္းသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းက ဗမာအာဏာသက္ဆိုရွည္ေစေရးဖ်က္ေလးဖ်က္ဗ်ဴဟာပင္ ျဖစ္သည္။ ဗမာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးေအာက္သို ့က်ေရာက္သြားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေဒသတိုင္းသည္ ကုန္းေကာက္စားစရာမရွိေအာင္ ဆင္းရဲမြဲေတေနျပီး ႏိုင္ငံေရး လူမွဳေရးျပႆနာေပါင္းစုံျဖစ္ပ်က္ေနၾကတာကို ၾကည့္ရင္ ဗမာတို ့က်င့္သုံးသြားေနသည့္ ဖ်က္ေလးဖ်က္သည္ ရက္စက္လြန္းစြာ ေအာင္ျမင္ေနပါသည္ဟု ေျပာရေပမည္။

အဂၤလိပ္ကိုလိုနီဆိုးေမြအုပ္ခ်ဴပ္ေရးကို ဗမာပေဒသရာဇ္ဖက္ဆစ္၀ါဒျဖင့္ေပါင္းစပ္ျပီး ေမာင္းႏွင္လာခဲ့သည့္ ဗမာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးသက္ဆိုးရွည္ေစရန္ ေဒါက္တိုင္မ်ားအျဖစ္ စစ္တပ္၊ ရဲ၊ ျပည္နယ္ျမိဳ ့နယ္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရး (ျပည္ထဲေရးႏွင့္အေထြေထြအုပ္ခ်ဴပ္ေရး)၊ ဗမာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ျဖန္ ့က်က္တည္ေဆာက္ထားသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ ဖ်က္ေလးဖ်က္ႏွင့္ ဗမာတို ့ရက္စက္လာေနသည့္ ဗမာဖက္ဆစ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးကို နိဂုံးခ်ဴပ္ေပးၾကမည္ဆိုလွ်င္ အရင္ဆုံး ေဒါက္တိုင္မ်ားကို ျဖိဳခ်ပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ရဲႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဴပ္ေရး ပ်က္သြားလွ်င္ ဗမာစစ္တပ္၏လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရားႏွင့္ထိုးစစ္ပြဲဆင္ေနေသာ က်ဴးေက်ာ္စစ္ဗ်ဴဟာကစားကြက္မ်ား အသက္၀င္လာေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

စစ္မ်က္ႏွာမ်ားသည့္ ဗမာကို စစ္မ်က္ႏွာေပါင္းစုံက တန္ျပန္တိုက္ခိုက္လာေနသည့္အခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ဗမာတပ္၏လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တခုလုံးကို ဆန္ ့က်င္သည့္ျပစ္မွဳ၊ စစ္ေသြးၾကြစစ္ဘီလူး၀ါဒျဖင့္ စစ္အင္အားအဆမတန္သုံးျပီး က်ဴးေက်ာ္စစ္ဆင္ႏြဲေနမွဳႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုကို သတ္ျဖတ္ျပီး ရခိုင့္အခ်ဴပ္အျခာအာဏာကို ေစာ္ကားကာ ရခိုင္ျပည္မတည္ျငိမ္ေအာင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ေနမွဳမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးအေရးယူသြားဖို ့ ျပင္ဆင္ေနၾကသည့္ ကာလတြင္ ဗမာက်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ရခိုင္ျပည္တြင္ အျမန္ဆုံးရပ္တန္ ့သြားႏိုင္ရန္ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံး ထေတာ္လွန္ၾကရမည္မွာ ေရွာင္လြဲသြား၍မရႏိုင္သည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲၾကီး ပင္ျဖစ္သည္။။။

 

ခိုင္ေအာင္ေအာင္

၉၊၀၃၊၂၀၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *