All posts by ညိဳထြန္း ေအာင္

21Jun/19

ရခိုင္-ဗမာ ေျခာက္လစစ္ပြဲ (ပထမအေက်ာ့)

ရခိုင္-ဗမာ ေျခာက္လစစ္ပြဲ (ပထမအေက်ာ့)

ေအာက္သားတိက ရခိုင္ကိုတစ္ဖက္သတ္စစ္ေၾကညာစြာေရ ေအနိဆိုေက ေျခာက္လျပည့္ရာ။

ေျခာက္လအတြင္းမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိရသမ်ိဳးစံုကို ခံစားဖူးကတ္ျပီးဗ်ာယ္။ ခံရေရလူတိအဖို႔ အခံရသကို မိန္႔လီဖို႔မဟုတ္ေရပိုင္တဝခံစားဖူးၿပီးဗ်ာယ္။ ငါၿပီးေက မင္းအလွည့္ဆိုစြာကိုေတာ့မမိန္႔လီေက့။

Continue reading
28May/18

ရခိုင္ႏိုင္ငံဆိုစြာ

ရခိုင္ႏိုင္ငံဆိုစြာ
အလိက်ေပါက္ေရ
သဘာဝေပါက္ပင္အမ်ိဳးမဟုတ္ေရပိုင္
အကန္႔အသတ္တိၾကားထဲက
အခ်ိန္အတိုင္းအတာနန္႔သီးရေရ
ရာသီေပၚသီးႏွံလည္းမဟုတ္။

ဝက္ျဖစ္မွခ်ီးေပဖို႔ေၾကာက္နီလို႔မရ
ရခိုင္ျဖစ္ၿပီးမွ တိုက္ဖို႔ေၾကာက္နီလို႔မရ
ကိုယ္တိုက္မွကိုယ္ရဖို႔။ Continue reading

08Apr/18

လြတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အမုန္းတရားမ်ားမ်ားလိုသည္။ အပိုင္း (၂)

လြတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အမုန္းတရားမ်ားမ်ားလိုသည္။

အပိုင္း (၂)

အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမ်ိိဳးအေနျဖင့္ ဖိႏွိပ္သူမ်ားလက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ခ်င္ပါက ထိုဖိႏွိပ္သူတို႔အား တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္လိုေသာစိတ္ ႏွင့္ တြန္းလွန္ရဲေသာစိတ္တို႔သည္ မလြတ္ေျမာက္ေသးသမွ်ကာလပတ္လံုး ထိုဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနရေသာတစ္လူမ်ိဳးလံုး၏ အေသြးအသားတို႔ထဲတြင္အခ်ိန္ျပည့္စီးဆင္းေနရန္လိုသည္။

Continue reading

07Apr/18

လြတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အမုန္းတရားမ်ားမ်ားလိုသည္

လြတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အမုန္းတရားမ်ားမ်ားလိုသည္။

အပိုင္း (၁)

ကမၻာႀကီးႏွစ္ျခမ္းကြဲ၍ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္အမုန္းတရား ,မည္သည့္ဖက္အျခမ္းတြင္ေနမည္နည္းဟု တစ္ေယာက္ေယာက္ကေမးလာခဲ့ေသာ္ က်ေနာ္အေနျဖင့္ “အမုန္းတရားမ်ားေသာအျခမ္း” ဖက္တြင္ေနမည္ဟုေျဖလိမ့္မည္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်ေနာ္သည္ရခိုင္တိုင္းျပည္ကို ေအဒီ ၁၇၈၄ မတိုင္ခင္အေနအထားသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္လိုလားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Continue reading

11Nov/17

က်ေနာ္သူပုန္လုပ္နီေရ

#က်ေနာ္သူပုန္လုပ္နီေရ

ေအႏွစ္ေမလတုန္းက,ညဇာထမင္းစားပြဲတစ္ပြဲဖိတ္လို႔လားခီေရအခါ အိမ္႐ွင္က ဖိတ္ထားေရအာဂႏၲဳတိကို တဝိုင္းက်စီ လိုက္ႏႈတ္ဆက္ေရ။

က်ေနာ့္အလွည့္ေရာက္ခါ “အဂုဇာအလုပ္အကိုင္လုပ္နီလဲဆိုေရပံုစံမ်ိဳးနန္႔ အိမ္႐ွင္,အေဘာင္႐ွင္ ကေမးေရ။ Continue reading

23Jul/17

“မိုးေကာင္းေရပိုင္ တိုက္ပြဲတိလည္းေကာင္းလာႏိုင္ေရ”

"မိုးေကာင္းေရပိုင္ တိုက္ပြဲတိလည္းေကာင္းလာႏိုင္ေရ"


Algebric Geometry အက္ဂ်ီဘရာ-ဂ်ီေအာ့မက္ထရီ (သခ်ာၤ ၂) မွာ "Theoryသီအိုရီတိကို 
သက္သီျပဖို႔ Postulate ေပၚစက်ဴလိတ္တိလိုေရ" ဆိုစြာကိုသင္ခရေရ။ ဥပမာ။ ။မ်ဥ္းၿပိဳင္ႏွစ္ေၾကာင္းကို ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းကျဖတ္ေရအခါ ယင္းမ်ဥ္းၿပိဳင္ႏွစ္ေၾကာင္း အထဲကျဖတ္မ်ဥ္း၏အတြင္းေထာင့္နန္႔ အျပင္ေထာင့္စြာ ဒီဂရီတူေရ။ Continue reading 
26Jun/16

Change @ Chance @ Choice အေျပာင္းအလဲ၊ အခြင့္အရီး နန္႔ ႐ြီးခ်ယ္ျခင္း

Change begins with choice.အေျပာင္းအလဲကို႐ြီးခ်ယ္ျခင္းနန္႔စတင္ပါ။ ဆိုခါ က်ေနာ္ရို ႔မွာ ႐ြီးခ်ယ္စရာ မ်ားမ်ားစားစားဟိလား။မဟိပါ။ ေယဇုနန္႔ ႐ြီးခ်ယ္ခြင့္မဟိေရလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအတြက္လက္ဟိပိုင္ဆိုင္ထားေရပိုင္ဆိုင္မႈတိနန္႔ စဖို႔လိုပါေရ။ က်ေနာ္ရို ႔ရခိုင္တိမွာ ပိုင္ဆိုင္ထားေစာ္ ဇာခ်င့္ပါလဲ။ သီခ်ာပါေရ။ ရခိုင္လူမ်ိဳး(ရခိုင္သည္တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ပါ)တိအတြက္ လက္ဟိပစၥဳပၸန္ မွာပိုင္ဆိုင္ထားစြာက လူ႐ိုသီ႐ွင္႐ိုသီ ယူအလ္ေအ/ေအေအ ULA/AA ရာျဖစ္လီဖို႔။ အျခားေတာ့ ဆေကတဗြီ ဟိပါလိမ့္မယ္။ Continue reading

09May/16

“ငါ့အိမ္ငါ့နီရာ ငါျပန္လားခ်င္ေရ”

အငိုနန္႔စလို႔ အငိုနန္႔ဆံုးေရဘဝမွာ
အရယ္အၿပံဳးအေပ်ာ္ရသတိထက္
အငိုကို ၿပိဳဆင္းစီဖို႔
တစ္နိတစ္မ်ိဳး မ႐ိုးလားေအာင္
လက္နက္ႀကီးနန္႔ထပ္ထုနီတုန္း
အနိစၥသေဘာမေရာက္ရေအာင္
ငါ့ကိုယ္ငါတရားမွတ္နီေရ။

Continue reading

11Mar/16

“ယမ္းငြိ႕န႔ံသင္းေလးၿမိိဳ႕ေခ်ာင္း’’

သရက္တံတိဖူး လက္ပံတိႀကြီ
အယ္လ္နီညိဳ ပူအိုက္စပ္ရာသီထဲ
အခ်စ္တိပိတ္ေလွာင္ဖန္မ်ား
က်င့္သားရအေမွာင္တစ္ဖဲ့ေခ်နန္႔
စကားတိေဖာင္ဖြဲ႕
ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ေတာ္လွန္ရီးမွာ
ေသာကကိုသတၱိနန္႔အစားထိုးဖို႔တတ္လာေရ။

Continue reading