နဖူးေဖာက္ျခင္းအႏုပညာနန္ ့ရခိုင္စစ္သမီးရို ့ပါ၀ါ

ကမၻာ့ေတာ္လွန္ရီး၏ဖခင္လို ့တင္စားေခၚေ၀ၚကတ္ေတ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ရီးကို ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ခကတ္စြာေရ အေခ်ထိန္းႏို ့တိုက္ထမင္းခ်က္ရဖို ့လို ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ ခြဲျခားဆက္ဆံအႏွိမ္ခံထားရေရ အမ်ိဳးသမီးတိပင္ ျဖစ္ပါေရ။

ႏိုင္ငံရီးပဋိပကၡျဖစ္ေက အယင္ဆုံးအငတ္ေဘးဆိုက္ဒုကၡေရာက္ရစြာက အမ်ိဳးသမီးနန္ ့အေခ်တိျဖစ္ေတခါ အမ်ိဳးသမီးရို ့ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးပနာ ႏိုင္ငံရီးႏိုးၾကား ေတာ္လွန္ရီးအသိတရားအျပည့္နန္ ့တိုက္ပြဲ၀င္ကတ္ျခင္းေရ စစ္မွန္ေရလမ္းစဥ္နန္ ့ႏိုင္ငံရီးအေျဖရွာျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။

လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတိုင္းမွာ မမ အမ်ိဳးသမီးတိက မ်ားကာျဖစ္နိန္ေရခါ သူရို ့ကိုေဒါင့္ထိုးႏွိမ္ထားျခင္းက လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးျခင္းကို အသီသတ္လိုက္စြာနန္ ့တူေရ။

ဗမာတိ စစ္မေၾကညာပဲ ရခိုင္ျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္ေသာင္းက်န္းဒျမ၀င္တိုက္ဖ်က္ထားလို ့ ျဖစ္လာရေရ ရခိုင္နန္ ့ဗမာၾကားက ႏိုင္ငံရီးပဋိပကၡေတာ္လွန္စစ္ပြဲကို အေျဖရွာဖို ့က နဖူးေဖာက္ျခင္းအႏုပညာ (၀ါ) သီနတ္ပစ္တတ္ဖို ့လိုလာေရ။ ႏိုင္ငံရီးအာဏာေရ သီနတ္ေျပာင္း၀က ထြက္က်ေရ လို ့ေမာ္စီတုန္းေျပာခေရပိုင္ ဆုံးယွဳံးနိန္ေရ ရခိုင့္အခ်ဴပ္အျခာအာဏာနန္ ့အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္ ရခိုင္ျပည္သူရို ့လက္ထဲကို ျပန္ေရာက္လာဖို ့က လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ရီးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆင္ႏြဲကတ္ရပါဖို ့။

နဖူးေဖာက္ျခင္းအႏုပညာက က်ားမ ခြဲျခားျခင္းမဟိေရပိုင္ ရခိုင္စစ္သမီးပစ္လိုက္ေတ က်ည္ဆံကေလ့ ငပိသူခိုးက်ဴးေက်ာ္ရို ့ကို လစန္ ့ေၾကာင္စီႏိုင္လို ့ ရခိုင္စစ္သမီးရို ့ထမ္းေဆာင္လားနိန္ေရ သမိုင္းပီးတာ၀န္စြာ အျမင့္ျမတ္ဆုံး တန္ဖိုးအဟိဆုံး ေအာက္က်ေနာက္က် ရခိုင့္လူ ့ေဘာင္ကို ႏိုင္ငံရီးအသစ္နန္ ့ေခတ္သစ္လက္ေဆာင္တိကို ပီးလာဖို ့ ပါ၀ါအလင္းတန္းပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဂုဏ္ယူျခင္းအျပည့္နန္ ့ဂုဏ္ျပဳေျပာၾကားလိုက္ပါယင့္။ သာလီစြပါ ညမေခ်ရို ့။။။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *