ရခိုင္-ဗမာ ေျခာက္လစစ္ပြဲ (ပထမအေက်ာ့)

ရခိုင္-ဗမာ ေျခာက္လစစ္ပြဲ (ပထမအေက်ာ့)

ေအာက္သားတိက ရခိုင္ကိုတစ္ဖက္သတ္စစ္ေၾကညာစြာေရ ေအနိဆိုေက ေျခာက္လျပည့္ရာ။

ေျခာက္လအတြင္းမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိရသမ်ိဳးစံုကို ခံစားဖူးကတ္ျပီးဗ်ာယ္။ ခံရေရလူတိအဖို႔ အခံရသကို မိန္႔လီဖို႔မဟုတ္ေရပိုင္တဝခံစားဖူးၿပီးဗ်ာယ္။ ငါၿပီးေက မင္းအလွည့္ဆိုစြာကိုေတာ့မမိန္႔လီေက့။

၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္နိကနီ ၂၀၁၉ ဇြန္လ ၂၁ ရက္နိဆိုေက ေျခာက္လၾကာေရ။ယင္းသူ႐ို႕ စစ္ေၾကျငာေရေျခာက္လ နန္႔ ဆယ္ရက္မွာ ေအနိစြာေျခာက္လ ( ရက္ေပါင္း ၁၂၀) ျပည့္ေရနိျဖစ္ေတ။ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ရက္ရာက်န္ဗ်ာယ္။(2018 Dec21- 2019 June 21)။ ဇြန္ (၃၀) ရက္ဆိုေက ပထမအေက်ာ့ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ဝဇီမႈတ္ေရနိ။

ကဇပ္ဖို႔လား၊ နားဖို႔လား??? မင္း႐ို႕အေပၚမွာရာမူတည္ေရ။ ကဇပ္ခ်င္ေက ကဇပ္လို႔ရေရ။နားခ်င္ေက နားလို႔ရေရ။ မင္း႐ို႕မကဇပ္ခ်င္ေကေလ့ ငါ႐ို႕ကဇပ္ခ်င္ေက မကဇပ္ရာလို႔ ေတာ့ ထြက္မၿပီးလီေက့။

ရခိုင္-ဗမာ ေျခာက္လ စစ္ပြဲအတြင္းမွာ အႏိုင္-အယံႈံးတြက္ေက ေအစစ္ပြဲမွာရခိုင္တိႏိုင္ေရ။ ေအေျခာက္လအတြင္းမွာ ရခိုင္တိႏိုင္ေရနီရာတိဟိေရပိုင္ အခ်ိဳ႕နီရာတိမွာ အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္တိဟိနီဆဲ။ ယင္းအားနည္းခ်က္တိကိုျပင္ပနာ ဒုတိယအေက်ာ့အတြက္ ျပင္ဆင္ကတ္မယ္။ မပါခ်င္လူနီခလို႔ရေရ။

ေနာက္ထပ္(၁၀) ရက္က တနားရာ။ AA ေအေအအနီနန္႔ေျပာရေက ေအတိုက္ပြဲကို ယင္းသူ႐ို႕ဆက္တိုက္ခ်င္ေရဆိုေကေလ့ အဆင္သင့္ရာ။ ေနာက္ထ ေျခာက္လ မက၊ ေျခာက္ႏွစ္ပတ္စီ Ready ရာ။ ပါလတ္။ ဇြန္လအၿပီးမွာ တစ္ဖက္သတ္စစ္ကိုမင္း႐ို႕ဖက္ကမေၾကျငာခေကေလ့, ရခိုင္-ဗမာ စစ္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့အတြက္,ေအက ေၾကျငာဖို႔ အဆင္သင့္ရာ။

လိႈင္းမေၾကာက္လို႔ ေလာင္းေပါက္နန္႔ ခရီးထြက္လာခစြာ ေအနိအထိေရာက္လာခဗ်ာယ္။ Through the Storm ကိုေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔အားလံုးအသင့္ရာ။ရဲေဘာ္႐ို႕ ဆက္လို႔ တိုက္ကတ္ဖို႔ႏွန္းရာ၊ ေနာက္ထပ္ ေျခာက္လဆိုေက ယင္းသူ႐ို႕ ခြီးၿပီးဝက္ၿပီး ၿပီးရဖို႔အခ်ိန္ရာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အမိန္႔တခုကိုေစာင့္နီကတ္ေရ စစ္သည္ေတာ္တိရာ။

ႀကိဳေျပာထားလိုက္မယ္။
ထပ္တိုက္ခ်င္ေက ထပ္တိုက္လို႔ရေရ။
ေျခာက္လအတြင္း အနည္းဆံုးေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္။
ေနာက္ထပ္ ေျခာက္လအတြင္း ရခိုင္တျပည္လံုး( နဂရစ္အငူ/ေမာ္တင္စြန္းအထိ) ေအာင္စိန္ျဖစ္နီစီရဖို႔။

မွတ္ထား။
AA က ရည္မွန္းခ်က္လည္းႀကီးေရ။အမွတ္လည္းႀကီးေရ။
ေျပာေကေျပာေရအတိုင္းလုပ္ေရ။ လုပ္ေရအလုပ္တိုင္းအထေျမာက္ရဖို႔။

“အမ်ိဳးသားရီးအေပၚသစၥာေဖာက္ေရအလုပ္ကို ကာယကံ၊ဝဇီကံ၊ မေနာကံ” နန္႔ က်ဴးလြန္နီေရလူတိ၊ က်ဴးလြန္ဖို႔ျပင္နီေရလူတိကို,လိမၼာကတ္လို႔ရာ” တခြန္းတည္းမွာလိုက္မယ္။ ေအတခါ ေအာက္သားတိကို တိုက္ဖို႔အလွည့္ပီးလီဖို႔မဟုတ္။ ေအကႏွက္ဖို႔စြာရာ။

ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုတိ အခ်ိဳ႕လည္းလိမၼာဖို႔လိုေရလို႔ တိုးတိုးေခ်သူမ်ားမသိေအာင္အသိပီးလိုက္ပါယင့္။ပရံလူတ္ိသြီးထိုးစကားနန္႔ ပါစားပီးစြာတိေအာက္မွာ အခ်င္းခ်င္းသြီးထြက္၊အသက္ထြက္မျဖစ္ဖို႔နန္႔ လဘားမဝဖို႔လိုေရ။ ေအေလာက္ဆ္ိုေက နားလည္ဖို႔လို႔ယူဆပါေရ။

နီးရာဓားကိုေၾကာက္ရေရဆင္ၿခီ ဆိုေက ေအကကိုင္ထားစြာ 5.56 မဟုတ္၊ 7.62 ။ ယင္းသူ႐ို႕ထက္ Size လည္းႀကီးေရ။ ဉာဏ္လည္းေကာင္းေရ။ သတၱိလည္းပိုေကာင္းေရ။

ေယဇု,အသစ္လာဖို႔ညီေခ်/ညီမေခ်တိအတြက္ ႀကိဳမွာထားလိုက္မယ္။ ရန္သူထက္သတၱိမေကာင္းေက အီးလို႔ရာနီလိုက္။

၂၀၁၉ ကုန္ဖို႔ ေျခာက္လအတြင္းမွာ ငါ၏ ခႏၶာနန္႔ အသက္ကို ငါ့တိုင္းျပည္၊ ငါလူမ်ိဳးအတြက္ အသက္သီသီ၊ ဇာေလာက္ဝဝ အလုပ္လုပ္လားပါဖို႔။ ယင္းပိုင္စိတ္ဓာတ္ဟိေရလူတိနန္႔ရာ ရခိုင္လူမ်ိဳးလြတ္ေျမာက္ရီးတိုက္ပြဲကို ဆက္တိုက္လားပါဖို႔။

ေျခာက္လရာ။

ငါ့ယံုၾကည္ခ်က္က ေအလြတ္ေျမာက္ရီးတိုက္ပြဲကေနာက္ထေျခာက္လရာ။

ေအေျခာက္လအတြင္း အသက္၊ ဘဝ၊ ခႏၶာ၊ ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းတိ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံပီးဆပ္လားကတ္ေတ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္တိကို ဂါရဝပီး တန္ဖိုးထားေရပိုင္ ေအာက္သားတိ၏ မတရားမႈတိေအာက္မွာ တစ္ခုခုပီးဆပ္လိုက္ရေရအမ်ိဳးတိအားလံုးကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ပနာ တခ်ိန္ခ်ိန္ မွာ အတိုးခ်ဂုဏ္ျပဳလားပါဖို႔။

ေအအတိုင္း ဆက္လားကတ္ပါဖို႔။ ယင္းေလာက္ဆိုေက နားလည္ဖို႔ယံုၾကည္ပါေရ။

ရခိုင္လူမ်ိဳး Dr.ညိဳထြန္းေအာင္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၁) ရက္၊ ေသာၾကာန္ိ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *