ဗမာဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ရီး ရခိုင္လူထုလြတ္ေျမာက္ရီး

“ဗမာဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ရီး ရခိုင္လူထုလြတ္ေျမာက္ရီး”

ရခိုင္နန္ ့ဗမာၾကားက ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္သက္တမ္းဟိလာနိန္ေရ ႏိုင္ငံရီးပဋိပကၡကို အေျဖရွာလားဖို ့က ဗမာက်ဴးေက်ာ္စစ္နန္ ့ဗမာဖက္ဆစ္အုပ္ခ်ဴပ္ရီးကို အျမစ္ျပတ္တိုက္ထုတ္လားႏိုင္ေရ လူထုလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ရီးရာ ဟိေရ။

ရခိုင္နန္ ့ဗမာၾကားမွာ ျဖစ္နိန္ေရ ႏိုင္ငံရီးတိုက္ပြဲစြာ ျပည္တြင္းစစ္မဟုတ္ပါ။ ဗမာက်ဴးေက်ာ္သူဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ ့ကို မ်ိဳးဆက္မျပတ္ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္လားနိန္ေရ လြတ္လပ္ရီးစစ္ပြဲရာ ျဖစ္ေတ။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံရီးသမိုင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားကတ္ေတ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ရီး (၀ါ) ျပင္သစ္ျပည္တြင္းစစ္စြာ ျပင္သစ္နန္ ့ျပင္သစ္ရို ့ၾကားမွာ သက္ဦးဆံပိုင္ပေဒသရာဇ္အာဏာသွ်င္စနစ္ကို နိဂုံးခ်ဴပ္ျပီးေက ေခတ္သစ္စနစ္သစ္ထူေထာင္လားဖို  ့ဆင္ႏြဲခကတ္ေတ လူမွဳေတာ္လွန္ရီးျဖစ္ေတ။ ေမာ္စီတုန္းရို ့ဆင္ႏြဲခကတ္ေတ တရုတ္ျပည္တြင္းစစ္ေလ့ တရုတ္လူ ့ေဘာင္ကို ေအာက္ျခီက ဆင္းရဲသားလယ္သမားတိဦးေဆာင္ပနာ အေျပာင္းအလဲလုပ္ခရေရ တရုတ္နန္  ့တရုတ္ရို ့ၾကားက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡပင္ ျဖစ္ခေရ။

ဒျမတိက လူ ့ရြာကို ၀င္စီးထားပနာ ရြာသားတိကို သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္နိန္လို ့ ရေရလက္နက္နန္ ့ဆန္ ့က်င္တိုက္ထုတ္ကတ္ေတပိုင္ တိုင္းတပါးက ကိုလိုနီလာလုပ္ေတ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ ့ကို အားလုံးထပနာ ေတာ္လွန္ခကတ္ေတပိုင္ ဂနိကာလ ဗမာဖက္ဆစ္ကို ေတာ္လွန္လားနိန္ေရ ရခိုင့္လူထုႏိုင္ငံ ရီးတိုက္ပြဲကေလ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ယွားမွဳၾကီးပင္ ျဖစ္နိန္ေရ။ ရခိုင္ျပည္၏မူလအာဏာပိုင္တိျဖစ္ေတ ရခိုင္ရို ့လက္ထဲကို အခ်ဴပ္အျခာအာဏာ ရလာျပီးေက ရခိုင္ျပည္ကို ရခိုင္တိက ရခိုင့္အာဏာနန္ ့ရခိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ရီးထူေထာင္ပနာ အုပ္ခ်ဴပ္လာႏိုင္ခါမွရာ ရခိုင္ျပည္မွာ ျဖစ္နိန္ေရ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ၊ ပညာမတတ္မွဳ၊ စီးပြါးရီးခြ်တ္ျခဳံက်မွဳ၊ လမ္းေဘးဒျမဂိုဏ္းေခ်အဆင့္ေလာက္ရာဟိေရ ဗမာဖက္ဆစ္အုပ္ခ်ဴပ္ရီးရို ့ ေသာင္းက်န္းနိန္မွဳတိ စေရ ေရာဂါေေပါင္းခ်ဴပ္ကို အျမစ္ျပတ္နိဂုံးခ်ဴပ္ေျဖရွင္းလာႏိုင္ပါဖို ့။

သီးျခားလြတ္လပ္ေတ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာပိုင္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို အယင္ဆုံးထူေထာင္လာႏိုင္ကတ္ပါစီ။။။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *