ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ဖက္ဆစ္ဆန္ ့က်င္ေရး ရခိုင္လူမ်ိဳးလြတ္ေျမာက္ေရး

ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ဖက္ဆစ္ဆန္ ့က်င္ေရး ရခိုင္လူမ်ိဳးလြတ္ေျမာက္ေရး
=================================

ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းက ရခိုင္သားကို စိတ္၀င္စားေရ။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမွာ သမိုင္းပုံရိပ္၊ ႏိုင္ငံေရးအစိုင္အလာနန္ ့ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမွဳျမင့္မားလြန္းေရ။ ေဒပိုင္ ေခတ္စနစ္ၾကီးတခုလုံးကို ေအာက္ျခီကစပနာ အေျပာင္းအလဲလုပ္လားဖို ့ စြမ္းရည္ျပည့္၀ေရ လူထုအင္အားစုၾကီး ရခိုင္လူမ်ိဳးမွာ ဟိနိန္ျခင္းက ရာစုနန္ ့ခ်ီျပီးေက ဆိုးသြမ္းေသာင္းက်န္းယုတ္ပါလတ္ေတ ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ဖက္ဆစ္စနစ္ဆိုးကို အျမစ္ေခ်ေတာင္မက်န္ႏုတ္ပစ္ေ၀းသတ္လိုက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာအစိုးရတိနန္ ့ႏိုင္ငံေရးပညာသွ်င္ၾကီးတိက လွမ္းျမင္ထားကတ္ေတ။

ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္တိနန္ ့ပညာေရးအိန္စတီက်ဴးရွန္းၾကီးတိက အသိအမွတ္ျပဳထားေရ ရခိုင္သမိုင္းနန္ ့က်မ္းျပဳဘြဲ ့ယူထားကတ္ေတ သမိုင္းပညာသွ်င္ရို ့၏သမိုင္းစာရြီးသားမွဳတိကို လွန္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေက ေခတ္အဆက္ဆက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးက ဗမာဆရာ ျဖစ္ခေရ။ ဗမာပေဒသရာဇ္ဘုရင္တိကို လူပိုင္သူပိုင္ နိန္ထိုင္ေျပာဆို စီမံခန္ ့ခြဲအုပ္ခ်ဴပ္တတ္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးပညာ ေလာကသာရအေၾကာင္းတိကို ပို ့ခ်ပီးခကတ္ေတ။ ဗမာလူမ်ိဳးမွာ စာပီယိုင္ေက်းမွဳတိုးတက္လာရျခင္းေရ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏လႊမ္းမိုးမွဳ သြန္သင္ဆုံးမ သင္ပီးခမွဳေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေတ။ အဂုေတာ့ေက ဆရာကိုအာခံ ဗမာလူမ်ိုးေရးအစြန္းေရာက္၀ါဒကို စြဲကိုင္ပနာ ဗမာတိ မိုက္တြင္းနက္နိန္ကတ္ေတ။ ေဒပိုင္ ဗမာဖက္ဆစ္ဒျမစရိုက္ေၾကာင့္ လူေတာမတိုး ဗမာတမ်ိဳးလုံးစြာ ကမၻာ့အျပင္ဖက္ကို ေရာက္နိန္ကတ္ရေရ။

ေဒပိုင္ ဗမာတိအစြန္းေရာက္ေသာင္းက်န္းလူသတ္နိန္စြာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆုံးမပီးႏိုင္စြာက ရခိုင္လူမ်ိဳးရာဟိေရလို ့ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံၾကီးတိနန္ ့ ႏိုင္ငံတကာက ျမင္ထားကတ္ေတ။ ကမၻာၾကီးက ရခိုင္လူမ်ိဳးကို စိတ္၀င္စားေရပိုင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးကေလ့ ကမၻာၾကီးကို စိတ္၀င္စားလာဖို ့လိုေရ။ ကမၻာၾကီးကို လွမ္းၾကည့္ပနာ ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းနန္ ့ဆက္ႏြယ္ျပီးေက ကိုယ့္ရခိုင္လူမ်ိဳး လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲလားကတ္ရပါဖို ့။ရခိုင္သားမွာဟိနိန္ေရ လူထုပါ၀ါစြာ အဂုလက္ဟိ ဗမာစစ္တပ္အင္အားေလာက္ကို မေျပာေက့ ယင္းသူရို ့ထက္ သုံးဆေလာက္ၾကီးေရ စစ္အင္အားကိုပါ ျဖိဳခ်တိုက္ပစ္လိုက္လို ့ရေရ။

ထိုင္းမွာဟိေရ ရခိုင္လူမ်ိဳး ၃ သိန္းထဲက ၁၀% ရာခိုင္ႏွဳန္း ၃၀၀၀၀ သုံးေသာင္းေလာက္ရာ စစ္စြမ္းရည္ျပည့္ေရ ရခိုင္ကြန္မန္ဒိုတိ ျဖစ္လာစြာနန္ ့ လက္ဟိ ဗမာက ရခိုင္ျပည္ကို ဒျမ၀င္တိုက္ပနာ ရြာတိမီးတိုက္ ရခိုင္သားတိကိုသတ္ အျပစ္မဟိေရ ရခိုင္ေဂါင္းေဆာင္တိကို မတရားပုဒ္မ အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ပနာ ဖမ္းနိန္စြာတိကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္ ့ႏိုင္ပနာ ဗမာတိခြီးပိုင္ႏြားပိုင္ ရခိုင္ျပည္ကထြက္ျပီးလားကတ္ေအာင္ လုပ္ပစ္လိုက္လို ့ရေရ။

ရခိုင္ရို ့ဆင္ႏြဲလားနိန္ေရ စစ္ပြဲစြာ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတရားေရစစ္ ျဖစ္နိန္ျပီးေက ကိုယ့္အိမ္ကြင္းမွာ ဗမာက်ဴးေက်ာ္ေသာင္းက်န္းသူရို ့ကို ဆုံးမနိန္ျခင္းျဖစ္လို ့ ဇာရွုေဒါင့္ကပင္ၾကည့္ၾကည့္ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လြန္းပနာ စိတ္ဓါတ္ေရးရာသာလြန္ေရ။

သမိုင္းသင္ခန္းစာေခ်တခုက ႏိုင္ငံေရးစံမွီေရ ရခိုင္ရို ့အခ်ဴပ္အျခာအာဏာက်ယွဳံးလားရျခင္းစြာ ဗမာတိေတာ္လြန္းလို ့မဟုတ္ပဲ ရခိုင္သားမွာ အုပ္ခ်ဴပ္ေတလူတန္းစား ခါးဆက္ျပတ္လားျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေတ။ မဟာသမၼတရာဇာစြာ အစိုင္အလာဟိေရ ဘုရင့္မ်ိဳးႏြယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးလူတန္းစားထဲကမဟုတ္လို ့ ရကၡိဳင့္ဘုရင့္တပ္မေတာ္က သစၥာမခံျခင္းစြာ ႏွစ္ေပါင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ တည္တံ့ပါလတ္ေတ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး ဗမာဒျမတိဘားမွာ ၀င္တိုက္ခံလာရဖို ့ တန္းခါးဖြင့္ပီးလိုက္စြာနန္ ့တူနိန္ခေရ။

Ruling class or Ruling elites မဟိပဲ တိုင္းသစ္ျပည္သစ္ ထူေထာင္လို ့မရေရပိုင္ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးေလ့ ဆင္ႏြဲလားလို ့မရပါ။ ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲဆိုစြာေရ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာရဖို ့ ၾကိဳးပမ္းနိန္ျခင္းျဖစ္ေတခါ အာဏာလိုခ်င္စိတ္မဟိပဲ ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ ၀င္ပါနိန္ကတ္ေက ေတာ္လွန္ေရးေလာကပုတ္ပ်က္လားတတ္ေတ သေဘာဟိေရ။ အခ်င္းခ်င္း မနာလို စုတ္ပီစုတ္ပေျပာပနာ ႏိုင္ငံေရးသမားတိပါလို ့ေျပာနိန္ေရလူတိထက္ ဗမာကိုျဖိဳခ်ျပီးေက ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ဖက္ဆစ္စနစ္ဆိုးကို အျမစ္ျပတ္အဆုံးသတ္ပနာ ရခိုင္သမၼတလုပ္လားဖို ့ ရခိုင္၀န္ၾကီးတိလုပ္လားဖို ့ Statesmen တိ လိုနိန္ေရ။

အုပ္ခ်ဴပ္ေတလူတန္းစား ေဂါင္းေဆာင္တိုင္းစြာ ကမၻာၾကီးမွာလူ၀င္ဆန္ ့ပနာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းနန္ ့ ဇာပိုင္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီးေက ကိုယ့္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လားဖို ့လဲဆိုစြာကို အျခီခံက်က် သိနားလည္ေရ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးတိပင္ ျဖစ္ေတ။ ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ဖက္ဆစ္တိကို ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ေတာင္မက ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ အဖ်က္ခံလာရေရ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ကိုပါ အယင္ပိုင္ ကမၻာ့အဆင့္မွီလာဖို ့ လွမ္းျမင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ေရ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးအင္အားစုတစု အဆင္သင့္ဟိနိန္ဖို ့ မ်က္ေမွာက္ကာလ ရခိုင့္လူ ့ေဘာင္က ေတာင္းဆိုနိန္ပါေရ။။။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *