၉ ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိ ကို ၾကိဳဆိုျခင္း

(၉)ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိ

ပံုမွန္အားျဖင့္လူတစ္ေယာက္၏မြီးနိသည္ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္နန္႔သာသက္ဆိုင္သည္။ အလြန္ဆံုး သူ႔မိသားစု၊ သူ႔ဆြီမ်ိဳး၊ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္၊ သူ႔ကိုသိေသာသူမ်ားနန္႔သာသက္ဆိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏အစျပဳေသာနိ၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းကိုစတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာနိမ်ားသည္ ထိုအဖြဲ႕အစည္း နန္႔သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ၄င္းအဖြဲ႕အစည္းကိုဝိုင္းရံပံ့ပိုးကူညီေသာသူမ်ား အားလံုးနန္႔သက္ဆိုင္ပါသည္။ 
၄င္းအထဲတြင္အမ်ိဳးသားရီးဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီး (ဝါ) ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး လြတ္ေျမာက္ရီး နန္႔ ရခိုင္လူထုတစ္ရပ္လံုးအားကာကြယ္ပီးႏိုင္ရန္အတြက္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ “ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိ”သည္ ရန္သူ႔ၾသဇာခံတစ္ခ်ိဳ႕၊ ရန္သူ႔အလိုေတာ္ရိတစ္ခ်ိဳ႕၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ဟိနီသူမ်ား၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အားဆန္႔က်င္သူတစ္ခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးနန္႔ သက္ဆိုင္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ULA/AA နန္႔သက္ဆိုင္သူ၊ အားပီးဝိုင္းရံေထာက္ခံသူမ်ားသည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိေရာက္တိုင္း သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ သူ႐ို႕ေရာက္ဟိနီကတ္ေသာနီရာမ်ားတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိအား အလ်ဥ္းသင့္ က်င္းပကတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္နိတြင္က်ေရာက္မည့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (၉) ႏွစ္ေျမာက္နိသည္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (United League of Arakan-ULA)/ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army-AA) ၏လုပ္ရပ္မ်ားနန္႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္သူမ်ား၊ ULA/AA စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္ကတည္းကပင္ ဂနိအခ်ိန္အထိ အမ်ိဳးသားရီးအသိတရား၊ အမ်ိဳးသားရီးတာဝန္ျဖင့္ တစိုက္မတ္မတ္ဝိုင္းရံပီးကတ္သူမ်ား၊ ရကၡိတလမ္းစဥ္ကို ျခြင္းခ်က္မဟိယံုၾကည္သူမ်ား၊ ULA/AA နန္႔ဆက္စပ္သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ဂုဏ္ယူေလးစားတန္ဖိုးထားကတ္ေသာ ရက္ထူးတစ္ရက္ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလႈပ္ယွားမႈႈလမ္းခရီးထဲတြင္ ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ရီးလႈပ္ယွားမႈမ်ားကို အခ်ိန္နန္႔တေျပးညီ၊ အခါအခြင့္နန္႔တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ရခိုင့္ အနာဂတ္၊ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏အနာဂတ္ခရီးလမ္းသစ္ကိုေဖာက္ရာတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ ေအာင္ပြဲမ်ားကသာ အဆံုးအျဖတ္ပီးပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ရီးနန္႔ ရခိုင္အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲအတြက္ ရခိုင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးတြင္တာဝန္ဟိပါသည္။

ရခိုင္ျပည္တြင္း၊ျပည္ပနန္႔ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ ေရာက္ဟိနီကတ္ေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳး( ရခိုင္သည္တိုင္းရင္းသားမဟုတ္) မ်ားအနီနန္႔ သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားရီးနိထူးနိျမတ္မ်ားထဲမွ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိကို မိမိေရာက္ဟိေသာ နီရာမွနီ၍ သဟဇာတျဖစ္စီေသာနာမည္တစ္ခု၊ အာပတ္လြတ္စီေသာနာမည္တစ္ခု၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္နန္႔အႏွစ္သာရမပ်က္စီေသာအမည္တစ္ခုျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ဆင္ႏႊဲယင္း (၉) ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိကိုၾကိဳဆိုကတ္ပါမည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိ က်င္းပရီးနန္႔ ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားရီးအသိနန္႔ထည့္ဝင္ကတ္ေသာ တိုင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ခ်စ္သူမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ဟိပါေၾကာင္းနန္႔ အမ်ိဳးသား ရန္ပံုငြီမ်ားကို ULA/AA စတင္တည္ေထာင္သည့္အခ်ိန္မွ ဂနိအခ်ိန္အထိ မပ်က္မကြက္ထည့္ဝင္ပီးကတ္ေသာသူမ်ားအားလံုးကိုလည္း လိႈက္လိႈက္လွွဲလွဲ အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္ဟိပါသည္။

သတင္းနန္႔ျပန္ၾကားရီး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

ဧၿပီလ (၁၀)ရက္နိတြင္ က်ေရာက္မည့္ (၉)ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိအား ႀကိဳဆိုပါသည္။

http://rakharazu.com/9ArakanArmyDay.mp4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *