၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၀/၁၁/၁၂) ရက္ေန႔ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ရခိုင္ေဒသ ၊ရခိုင္နယ္စပ္ ႏွင့္ ပလက္ဝေဒသအတြင္း၌ ႏိုဝင္ဘာဆန္းစမွစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယေန႔အထိ တိုက္ပြဲအရွိန္အဟုန္ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ဆက္လက္ျပင္းထန္လွ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းနံေဘး႐ွိ “ႏႈန္းဘူး”ေက်းရြာ ႏွင့္“င/ခ်က္ေအာက္” အၾကားတြင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ (၁၀/၁၁/၁၂)ရက္မ်ားတြင္မူ “ဒိုးေခ်ာင္းဝ”(Doe Chaung Wa)၊ “ရီခ်မ္းသာ” (Ri Chan Thar)၊ “ဒိုးရီ ေတာင္” (Doe Ri Taung)၊ “ရႊီလိုင္ပြီ” (Shwe Lai Pwi)၊ “ပြီးလိုင္ဝ” (Pwi Lai Wa) အနီးအနားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ရက္လံုးနီးပါးေနရာအႏွံ႔ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ၊ တပ္မဟာ (၃) ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္ရင္းအခ်ိဳ႕တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ေနရာမ်ားတြင္ ခမီ၊ရခိုင္၊ျမာ၊ၿမိဳ၊ၿမံဳ၊ လင္းေၾကး၊လူမ်ိဳးမ်ား စုေဝးေနထိုင္ေသာ ေဒသျဖစ္ၿပီး အမ်ားသံုးဘာသာစကားမွာ ရခိုင္စကားျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ နံနက္ (၉) နာရီခန္႔မွစ၍ “ဒိုးေခ်ာင္းဝ”အနီးတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ “ရႊီလိုင္ပြီ”အနီးတိုက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိႀကိဳၾကားၾကိဳၾကား အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ မနက္ (၇) နာရီခန္႔မွ ညေန (၇) နာရီအထိ အထက္ပါေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲ မ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎ေန႔သည္ အျပင္းထန္ဆံုးေန႔တစ္ေန႔လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ထိခုိက္က်ဆံုးသူမ်ားမ်ားျပားခဲ့သလို မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အလတ္စား၊ အျပင္းစားဒဏ္ရာရသူ အနည္းငယ္ခန္႔ရွိခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ နံနက္(၄) နာရီခန္႔တြင္ “ရီခ်မ္းသာရြာ”အနီးတြင္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးရရွိ ေသာသတင္းမ်ားအရ ညေန (၈) နာရီ အခ်ိန္အထိ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လွ်က္ရွိသည္။ တိုက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားကိုဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ ႀကီးက်ရာပတ္ဝန္းက်င္အနီးအနားမွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္လည္း စစ္ေရွာင္မ်ားအေနျဖင့္ ထြက္ခြာလွ်က္ရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔၊ ညေန (၉) နာရီ (၅၀)တြင္ ေရးတင္သည္။

(ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံမွာ”ခိုင္သုခ”တစ္ဦးတည္းကိုသာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔၏ အင္တာဗ်ဴး၊ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ Facebook Page ျဖစ္သည့္ဤ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာနPage တြင္သာေဖာ္ျပပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ (၁)ရက္မွ (၁၁)ရက္အထိ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမွာခိုင္သုခ တစ္ဦးတည္းသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏိုဝင္ဘာလအတြင္းယေန႔အခ်ိန္အထိ AA ဦးစီးခ်ဳပ္၊ဒုခ်ဳပ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အင္တာဗ်ဴးမ်ားကိုမွ ေျဖဆိုထားျခင္းမ႐ွိပါ။ )

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *