“အရွိတိုင္းက နီမင္းၾကီး”

ႏွလုံးသားအၾကီးမသန္ထဲမွာ ရသခံစားမွဳတိ အျပည့္ျဖည့္ျပီးေက စာပီအႏုပညာဂီတသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္အသက္မြီးဖို ့ ဂ်နီဗာျမိဳ ့သားေခ် ရူးဆိုး (Rousseau) တစ္ေယာက္ ပါရီျမိဳ ့ ကိုေရာက္ပါလတ္ေတ။ စကားလုံးအႏုအလွတိနန္ ့စာပီဖြဲ ့ႏြဲ ့မွဳတိက လက္ရာေျမွာက္လြန္းေရခါ ကာလတိုေခ်ျဖတ္သန္းမွဳနန္ ့ကို ျပင္သစ္စာပီေလာကမွာ ထင္ေပၚေရ ကေလာင္တစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ဂီတသီအိုရီအသစ္ရြီးထုတ္ပနာ ေတးဂီတနယ္ပယ္မွာ ျခီဆန္ ့ ဖို ့ၾကိဳးစားၾကည့္ခသိမ့္ေရ။ သူ ့၏ဂီတအရြီးအသားက လူတိနားလည္ဖို ့ ခက္ခဲေရခါ မေအာင္ျမင္ခပါ။

ေယေကေလ့ ကေကာင္းမၾကာလိုက္ မ်က္စိရွိမွာ ျမင္နိန္ရေရ မညီမွ်မွဳ ျခစားနိန္ျခင္းတိ၊ လူအမ်ားကဆင္းရဲတြင္းနက္ျပီးေက အနာဂတ္ေပ်ာက္နိန္ရျခင္းတိ၊ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းၾကီးတခုလုံး ဘက္ေပါင္းစုံက ယိုးယြင္းပ်က္က်နိန္မွဳတိက တြန္းအားတိျဖစ္လာပနာ ရူးဆိုးရင္ဖတ္ထက္မွာ ႏိုင္ငံရီးအေတြးအေခၚမ်ိဳးစိတိအပင္ေခ် ေပါက္ပါလတ္ေတ။ “သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္နန္ ့မွဴးမ်ိဳးမတ္ႏြယ္ ရီေပၚဆီတိက စနစ္တက် ဂုတ္သြီးစုပ္ပနာ ထိုင္စားနိန္ကတ္ေတ အခ်ိန္မွာ ျပည္သူအမ်ားစုက ကုန္းေကာက္စားစရာမဟိ… လူရုပ္မေပါက္… ေဒပိုင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုးနန္ ့ရွိဆက္လားေက ျပင္သစ္လူ ့အဖြဲ ့အစည္း ေျမာင္းထဲက်လားဖို ့လတ္….” ရူးဆိုးေျပာေရ ေဒစကားက… အအုပ္ခ်ဴပ္ခံ ေအာက္ျခီလူတန္းစား ျပင္သစ္ျပည္သူရို ့ႏွလုံးသားကို အားျဖစ္စီေကေလ့ လက္တဆုပ္စာအုပ္ခ်ဴပ္ေတ ရီေပၚဆီရို ့နားထဲကို သံရည္ပူေလာင္းထည့္ပိုင္ ျဖစ္လားေရ။ ေယေက ရူးဆိုးရြီးေရစာကို လိုက္သိမ္း…. စာအုပ္ရြီးသားခြင့္တိပိတ္… ရူးဆိုးကိုပါ လိုက္ဖမ္းေရခါ… ျမိဳ ့ျပင္ကိုထြက္ပနာ ပုန္းနိန္ခရေရ။

ရူးဆိုးေရ ႏိုင္ငံရီးျပႆနာကို အႏုစိတ္ခ်ယ္သျပီးေက အားမလိုအားမရ ရင္ကြဲနာက်ျခင္းမွာ ရပ္မနိန္ခပဲ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းမွာစြဲကပ္နိန္ေရ ယင္းႏိုင္ငံရီးအဆိပ္ကို ေပ်ာက္ေအာင္ကုသလားဖို ့ အဆိပ္ေျဖဆီးပါ ခ်ပီးခသိမ့္ေရ။

အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးအတြက္ ႏိုင္ငံရီးတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲကတ္ေတခါ သာေရးနာေရး လူမွဳေရး ပညာေရး ေဂါင္းစိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွာ ဇာလမ္းကိုလားရဖို ့မွန္းမသိေရ ညီညြတ္ရီးမ်ိဳး မတည္ေဆာက္ပဲ…. သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ဆိုးကို အျမစ္ကႏုတ္ျပီးေက လူထုဦးေဆာင္ေရေခတ္သစ္လူ ့ေဘာင္ထူေထာင္လား ကတ္ဖို ့ႏိုင္ငံရီး ရည္ရြယ္ခ်က္အျပည့္နန္ ့ညီညြတ္ရီးမ်ိဳး တည္ေဆာက္လားကတ္ဖို ့ ၾသ၀ါဒခ်ပီးခေရ။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီပနာ အုပ္ခ်ဴပ္ပါလတ္ေတ သက္ဦးဆံပိုင္ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုးကို နိဂုံးခ်ဴပ္လားႏိုင္ဖို ့က ျပည္သူလူထုစြာ ႏိုင္ငံရီးႏိုးၾကားဖို ့လိုေရ။ ႏိုင္ငံရီးႏိုးၾကားေရ ဆိုစြာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ ့တစ္စုက သူရို ့ျဖစ္ခ်င္စြာကို ဦးတည္လားပနာ အတၱ၀ါဒနန္ ့ထြက္ေပါက္ရွာ ကိုယ္လြတ္ရုန္းျခင္းမဟုတ္ပဲ အားလုံးစုစည္းညီညြတ္ပနာ စည္း၀ိုင္းတခုတည္းမွာ ရပ္တည္လို ့ အစိုးရယႏၱရားကို ဖယ္ရွားျပီးေက ႏိုင္ငံရီးစနစ္ၾကီးတခုလုံးကို အျမစ္ကႏုတ္ နိဂုံးခ်ဴပ္ပီးတတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတလို ့ ရူးဆိုးက ေထာက္ျပေရ။ အမ်ားဆႏၵနန္ ့ လူမွဳပဋိဥာဥ္စာခ်ဴပ္ခ်ဴပ္ပနာ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာေရ လူထုဘားကဆင္းသက္ေတ… ႏိုင္ငံရီး၏ပိုင္သွ်င္ေရလူထုျဖစ္ေတ…. လူထုကံၾကမၼာကိုလူထုလက္နန္ ့ဆုံးျဖတ္ေတ ဆိုေရ ရူးဆိုးၾသ၀ါဒ ႏိုင္ငံရီးအသိတရားတိက လူထုႏွလုံးသားထဲကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလားခပနာ ျပင္သစ္ျပည္မွာ ဥာဏ္အလင္းေခတ္တစ္ေခတ္ ထြန္းေတာက္ပါလတ္ေတ။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္… ႏိုင္ငံရီးအခြင့္အရီး… ထိုအခြင့္အရီး ေဒအခြင့္အရီးတိကို မေျပာေက့ ေပါင္မုန္ ့အဆိုးေခ်တလုံးေတာင္ ဘုရင္ဆိုေရ အစိုးရဆိုးဘားက လားေတာင္းလို ့မရ… ကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခ်င္ေက ကိုယ္တိုင္ေတာ္လွန္ရေရ… ဆိုေရ ရူးဆိုးဒႆနတိက ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ရီးၾကီးကို ပ်ိဳးေထာင္ပီးခပနာ ကမၻာ့ျမီျပင္ထက္မွာ ဂနိထက္ထိ အသက္၀င္ရွင္သန္နိန္ပါသိမ့္ေရ။ ျပင္သစ္ျပည္ ဥာဏ္အလင္းေခတ္မွာ အေတြးအေခၚပညာသွ်င္၊ သိပၺံပညာသွ်င္၊ စာပီပညာသွ်င္ စေရ ပညာသွ်င္တိအမ်ားၾကီးေပၚထြန္းခပနာ ကြဲျပားျခားနားေရ အေၾကာင္းအရာတိကို ရြီးဖြဲ ့တင္ျပခကတ္ေကေလ့ သူရို ့၏ဘုံဦးတည္ခ်က္က သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ဆိုး နိဂုံးခ်ဴပ္ရီး ပင္ ျဖစ္နိန္ခေရ။

ကိုလိုနီကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ဖို ့ အဓိကလွ်ိဳ ့၀ွက္ခ်က္လက္နက္က ႏိုင္ငံရီးႏိုးၾကားမွဳျဖစ္နိန္ေရခါ အရွိတိုင္းက နီမင္းၾကီး ဆရာေတာ္ဥတၱမကေလ့ ရူးဆိုးပိုင္ ႏိုင္ငံရီးနားမ်က္စိဖြင့္ပီးျခင္း ဥာဏ္အလင္းကို ထြန္းေတာက္ျပပီးခေရ။ အဂၤလိပ္နီမ၀င္အင္ပါယာဆိုစြာေရ တခုေလ့မဟုတ္…က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ ့ ဂုတ္သြီးစုပ္စားနိန္ေရ သြီးစုပ္ဖုတ္ေကာင္တိျဖစ္နိန္ေရ။ ေယဇုနန္ ့ ေဒသြီးစုပ္ဖုတ္ေကာင္တိကို ေၾကာက္စရာမလို အိမ္ပိုင္သွ်င္က သူခိုးကို ဆုံးမျခင္းစြာ ဇာရွုုေဒါင့္ကပင္ၾကည့္ၾကည့္ တရားေရ ဆိုေရ ႏိုင္ငံရီးဥာဏ္ပညာနန္ ့ နားမ်က္စိဖြင့္ပီးခပနာ လက္တြိက်ေရ နည္းဗ်ဴဟာအတိုင္း “ေ၀း ကရက္ေဒါက္ မင္းထြက္လား” ဆိုေရ ဆရာေတာ္စကားက အေၾကာက္တရားနန္ ့အိပ္ေမာက်နိန္ေရ အဖိႏွိပ္ခံရို ့ကိုု လွဳပ္ႏိုးပီးလိုက္ေတ။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ ့အပါအ၀င္ တိုင္းတပါးသား ဇာသူမဆို ကိုလိုနီလာလုပ္ေက ဆန္ ့ က်င္ေတာ္လွန္ပနာ လြတ္လပ္ရီးတိုက္ပြဲ၀င္လားရဖို ့ဆိုေရ ဆရာေတာ္၀ါဒက ဂနိထက္ထိ စြဲထင္က်န္အသက္၀င္နိန္ပါေရ။

ဂနိကာလမွာ ရခိုင္လူထုေရ နယ္ခ်ဲ ့ေအာက္သားနန္ ့ နယ္ျမီလုကုလား အႏၱရာယ္ၾကီးႏွစ္သြယ္ၾကားမွာ အျခိမ္းေျခာက္ခံနိန္ရေရ။ အာဏာလက္မဲ့လို ့ ျပည္ပဲ့ပနာ ကယ္သူမဟိ ျဖစ္နိန္ရေရ ရခိုင္ရို ့ အတြက္ ကယ္တင္သွ်င္အစစ္အမွန္က ရခိုင္သားကိုယ္တိုင္ ျဖစ္နိန္ေရ။ ငါရို ့မွာ အာဏာမဟိပါလို ့ ခံစားမိျခင္းကကို အာဏာကိုလွမ္းဆုပ္ယူလားဖို ့ တပ္လွန္ ့ႏိုးဆြပီးလိုက္ေတ ခရီးအစပင္ ျဖစ္ေတ။ ေဒပိုင္ လူထုလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ယွားမွဳၾကီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လားႏိုင္ဖို ့က ႏိုင္ငံရီးႏိုးၾကားမွဳလိုေရ ဆိုစြာကို ထဲထဲ၀င္၀င္ သိျမင္ခေရ ဆရာေတာ္ဥတၱမ၏မ်ိဳစိခ်ပီးမွဳနန္ ့ႏိုင္ငံရီးနားမ်က္စိပြင့္ျခင္းက ရခိုင့္လူထုႏွလုံးသြီးအိမ္ထဲမွာ ထာ၀ရစီးဆင္းလည္ပတ္လားနိန္ဖို ့လိုနိန္ပါေရ။ ဥတၱမစိတ္ဓါတ္နန္ ့ မားမားမတ္မတ္ရပ္ပနာ အႏၱရာယ္အားလုံးကို ေက်ာ္လႊားလားႏိုင္ဖို ့ ငါရို ့ ရခိုင္သားစြာ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုမွာ လူျဖစ္ပါလတ္ေတလို ့ ခံယူယုံၾကည္ျပီးေက လြတ္လပ္ေတလူမ်ိဳးကရာ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးႏိုင္ေရပိုင္ တျခားလူမ်ိဳးတိကေလ့ ေဒပိုင္လြတ္လပ္ေတလူမ်ိဳးကိုရာ အထင္ၾကီးေလးစားအားက်တတ္ေၾကာင္းကို ရကၡိတမ်ိဳးဆက္ရို ့ သိျမင္ပါလတ္ကတ္ပါဗ်ာယ္။

ေဒခ်င့္နန္ ့ဆက္စပ္ပနာ သမိုင္းေနာက္ေၾကာင္းကို လွန္ၾကည့္ရေက ဒုတိယကမၻာစစ္ ဥေရာပမွာ စျဖစ္ေတ။ ေဒပိုင္ ျဖစ္ခရေရ အေၾကာင္းရင္းက ဗာဆိုင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဴပ္နန္ ့ဥေရာပနယ္ခ်ဲ ့ရို ့ အခ်င္းခ်င္း ဂုတ္သြီးစုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပနာ ကိုလိုနီနယ္ျမီလုကတ္ျခင္းေၾကာင့္ေလ့ ျဖစ္ေတ။ ဒုတိယကမၻာစစ္ျပီးေရခါ စစ္ရွုံးေရ ဂ်ာမဏီနန္ ့ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိကို အဂၤလိပ္နန္ ့အေမရိကန္ရို ့မဟာမိတ္အဖြဲ ့က ကိုလိုနီမလုပ္ခကတ္ပါ။ အေၾကာင္းက ႏိုင္ငံရီးႏိုးၾကားျပီးသား အမ်ိဳးသားရီး၀ါဒဟိျပီးသား စက္မွဳထြန္းကားျပီးသားလူမ်ိဳးတိကို ဂုတ္သြီးစုပ္ကိုလိုနီလားလုပ္ေက ဒုတိယကမၻာစစ္ပိုင္ စစ္ပြဲတိ ျပန္ျဖစ္လာပနာ အားလုံးပ်က္ကိန္းဆိုက္ လာကတ္ဖို ့။ ေအခ်င့္ကို ဆင္ျခင္တုံတရားအျပည့္နန္ ့ သမိုင္းသင္ခန္းစာယူတတ္ျခင္းေၾကာင့္ အဂၤလိပ္နန္ ့အေမရိကန္ရုိ ့ ကိုလိုနီစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းခကတ္ေတ။ ေယေကေလ့ ဥေရာပတိုက္ ေရရွည္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုျပီးေက စီမံကိန္းဆြဲပနာ ပုံစံတမ်ိဳးနန္ ့ စီးပြါးေရးအရ ခ်ဴပ္ကိုင္ဖို ့ၾကိဳးစား လာကတ္လို ့ ပရုန္းနရုန္းထပနာ ဂ်ာမန္နန္ ့ျပင္သစ္ရို ့တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီးေက ဥေရာပေက်ာက္မီးသြီး နန္ ့ စတီးလ္အသိုင္းအ၀ိုင္း (European Coal and Steel Community) ကို ဖြဲ ့ခရေရ။

ယင္းအတြက္နန္ ့ အစိုးရယႏၱရားနန္ ့ကိုလိုနီစနစ္ဆိုးကို ဇာပိုင္ နိဂုံးခ်ဴပ္ပီးရဖို ့လဲဆိုစြာကို လူထုက လက္တြိက်က်သိေရ ႏိုင္ငံရီးႏိုးၾကားျခင္း နန္ ့ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကို ဇာပိုင္ထူေထာင္ လားရဖို ့ လဲဆိုစြာကို လူ ့ေဘာင္ထဲက လူအမ်ားစု လက္တြိက်က်သိေရ အမ်ိဳးသား၀ါဒဟိျခင္းစြာ လြတ္လပ္ေတလူမ်ိဳး တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို ့ အျခီခံအခ်က္တိ ျဖစ္နိန္ေရပိုင္ တဖက္မွာ ကြ်န္ျဖစ္နိန္ေရ လူမ်ိဳးတိမွာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒနန္ ့ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမွဳမဟိကတ္စြာကို လားတြိရေရ။
အက်ိဳင္းခ်ဴပ္ေျပာရေက အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးနန္ ့ လူထုေတာ္လွန္ရီးတိေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အဓိကလွ်ိဳ ့၀ွက္ခ်က္စြာ ျပည္သူအမ်ားစု၏ႏိုင္ငံရီးအသိတရားႏိုးၾကားမွဳပင္ ျဖစ္နိန္ေရခါ ဆရာေတာ္ဥတၱမအသွ်င္ အရွိတိုင္းက နီမင္းၾကီး ပီးခေရ ႏိုင္ငံရီးအလင္း၊ ဆရာေတာ္ေဟာခေရ ႏိုင္ငံရီးတရား၏အဓိပၺါယ္အစစ္အမွန္၊ ဆရာေတာ္ခ်ပီးခေရ ကြ်န္ဆိပ္ေျဖဆီး၊ ဆရာေတာ္ျဖစ္စီခ်င္ခေရ လုံး၀လြတ္လပ္ရီးနန္ ့ႏိုင္ငံရီးထြက္ေပါက္ရွာပနာ ဆရာေတာ္မြီးနိ အခမ္းအနားကစျပီးေက တိုက္ပြဲ၀င္လားရပါဖို ့။ ေယမွရာ ဆရာေတာ္ကို ေက်းဇူးဆပ္ရာ ေရာက္ပါဖို ့။ ႏိုင္ငံရီးဒႆန ေပါၾကြယ္၀ေရ ရခိုင္ရို ့စြာ ဆရာေတာ္ခ်န္ထားခေရ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားနန္ ့ေပါင္းျပီးေက ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္ထြန္းေတာက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လားကတ္ပါေမ။။။

ခိုင္ေအာင္ေအာင္
၃၁၊ ၀၈၊၂၀၁၇

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *