“အက်င့္”

ဘဝကို…….
လက္ညိဳးထိုးပနာအန္ထုတ္ပစ္ခ်င္ေကေလ့
မ်ဳိထား ဆို႔ထားေရအစာေဟာင္းတိက
ငါ့လိုင္ေျခာင္းဝမွာ ထီးနီေရ။

ေျပာမွသိ ၊ ထိမွနာ
သာမွနီ ၊ သီမွခင္ တတ္ကတ္ေတ
လူစားမ်ဳိးဆိုစြာက
မေျပာေကမသိ မထိေကမနာတတ္စြာ
လူ႔သဘာဝတစ္ခုရာမလားေယ။

ေယဒါေလ့သင့္
ၾဟွက္ပင္ေခ်တိပုိင္
တို႔လုိက္တုိင္း ၿဖိန္႔နီျပန္ေကေလ့
ဘဝမွာ တစ္ခုေလ့မလုပ္ခရဘဲ
ကုန္မွန္းမသိ ကုန္ဆုံးလားလီဖို႔။

တစ္ခါတစ္လီ
မွားနီစြာေလ့ မွန္တတ္ေရပိုင္
မွန္နီစြာေလ့ မွားလားတတ္ေရ
အမွားတိကိုေတာင္မွ
အမွန္အမွန္လုိ႔ ေျပာဖန္မ်ားလာေရခါ
မွန္လားတတ္ေတသာဓကတိ
ေဒကနိေခတ္မွာ အမ်ားႀကီးပါရာေဝ……..။

ဘဝကို အလိုမက်မႈတိနဲ႔
ျဖတ္သန္းနီရေရအခ်ိန္တိမွာ
ပရံလူစြာ မိတ္ဆြီျဖစ္လာေရပုိင္
မိတ္ဆြီစြာေလ့ ပရံလူျဖစ္လားတတ္ေတ
ေလာကနီတိကို ႀကီညက္ထားေကေလ့
ပစ္လုိက္တုိင္းလြဲနီေရ သနတ္ပေယွာင္
ခ်ိန္သားအမွန္ကိုရဖုိ႔ေတာ့
ငါ့ကိုယ္ငါ က်င့္ရဖို႔သိမ့္ကာ…….။

ရခိုင္လူမ်ိဳး Dr.ညိဳထြန္းေအာင္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၆) ရက္ ၊ စနီနိ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *