ရခိုင္ႏိုင္ငံဆိုစြာ

ရခိုင္ႏိုင္ငံဆိုစြာ
အလိက်ေပါက္ေရ
သဘာဝေပါက္ပင္အမ်ိဳးမဟုတ္ေရပိုင္
အကန္႔အသတ္တိၾကားထဲက
အခ်ိန္အတိုင္းအတာနန္႔သီးရေရ
ရာသီေပၚသီးႏွံလည္းမဟုတ္။

ဝက္ျဖစ္မွခ်ီးေပဖို႔ေၾကာက္နီလို႔မရ
ရခိုင္ျဖစ္ၿပီးမွ တိုက္ဖို႔ေၾကာက္နီလို႔မရ
ကိုယ္တိုက္မွကိုယ္ရဖို႔။

ရခိုင္လို႔ခံယူထားေက
ရခိုင္အလုပ္လုပ္ရဖို႔။

ရခိုင္—
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏
အသြီးအသားႏွလံုးသားမ်ိဳးဆက္ထဲ
ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို
ဇာေလာက္ယံုၾကည္
ဇာေလာက္ခိုင္မာ
ဇာေလာက္အခ်ိန္အထိ
တတူတူရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းဖို႔
ဇာသူ႐ို႕အဆင္သင့္ဟိနီယာလဲ ????

ကမ႓ာမွာအလကားရစြာ
တစ္ခုေလ့မဟိ
တိုင္းျပည္ကိုလိုခ်င္ေက
တိုင္းျပည္နန္႔ထိုက္တန္ေရပီးဆပ္ဖို႔ေတာ့လိုေရ။

ေတာ္လွန္႐ီးတစ္ရပ္ေအာင္ျမင္ဖို႔
ယင္းလူထု ၇၅% ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔လိုေရ။

ကိုယ္စြာ
၇၅% ထဲမွာလား။
ယင္းျပင္ပမွာလား???

ေအအခ်ိန္မွာ
႐ခိုင္လူမ်ိဳးနန္႔ရခိုင္တိုင္းျပည္အတြက္
အေကာင္းဆံုးပီးဆပ္ဖို႔
အသင့္ေတာ္ဆံုးအခ်ိန္။
အေကာင္းဆံုးတိုက္ဖို႔
အမွန္ကန္ဆံုးအခ်ိန္။

ေယဇု
တိုက္ပြဲဝင္ခ်င္ေက
ေရာက္ေရနီရာက
ရခိုင္ျပည္ကိုမ်က္ႏွာမူလိုက္။

Drညိဳထြန္းေအာင္
မရမာႀကီးအမ်ိဳးသားနိ၊
၁၃၈၀၊ ကဆုန္လျပည့္နိ။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မရမာႀကီးအမ်ိဳးသားနိကို ႀကိဳဆိုပါေရ။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *