“ရခိုင္ျပည္ထဲက ဆင္းရဲမြဲေတမွဳနန္ ့ဒုကၡေပါင္းစုံကို ဇာပိုင္တိုက္ဖ်က္လားကတ္ဖို ့လဲ”

ေဒ ၂၀၁၅ ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္နိန္ ့မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ က အစိုးရေဂါင္းေဆာင္တိ တက္ေရာက္ လာကတ္ဖို ့ ကမၻာ့ထိပ္သီးရို ့တြိဆုံေဆြးေႏြးပြဲၾကီးတခုကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ၾကီးကဦးေဆာင္ပနာ က်င္းပလားဖို ့ဟိနိန္ပါေရ။ အဓိကေဆြးေႏြးလားကတ္ဖို ့အေၾကာင္းအရာက တာရွည္ခိုင္ခန္ ့ေရတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္တိ (Sustainable Development Goals) ကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးျပီးေက ကမၻာ့ရြာထဲက ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ ကို တိုုက္ဖ်က္လားေရးပင္ ျဖစ္ေတ။ လာဖို ့ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ မွာ ဆိုးရြားလြန္းေရဆင္းရဲမြဲေတမွဳတိကို အျပီး တိုင္အဆုံးသတ္လားႏိုင္ဖို ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နန္ ့ ဥပေဒတိျပဌါန္းပနာစီမံကိန္းတိရီးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ လားကတ္ဖို ့ ေဒအစီအစိုင္ၾကီးက စိတ္၀င္စားဖို ့ေကာင္းေရပိုင္ ဆင္းရဲတြင္းနက္နိန္ကတ္ရေရ ကမၻာ့ ဆင္းရဲသားနင္းျပားကုန္းရီစုတ္ရို ့ အတြက္ေလ့ ေအကိစၥစြာ စိတ္ကူးယိုင္အားကိုးခ်င္စရာ မက္လုံးတခု ျဖစ္လာစြာ အမွန္ပါ။ ေယေကေလ့ ေအေပၚလဆီကို လက္တြိအေကာင္အထည္ေဖာ္လာကတ္ေတခါ အေဂါင့္ပင္ေလ့ လာဖို ့ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့ရြာထဲက ဆင္းရဲတြင္းနက္နိန္မွဳတိ ပေပ်ာက္လားပနာ လူတိုင္းစြာ ရီခဲတိုက္တာတိ၀ယ္ႏိုင္ အစားအေသာက္ေကာင္းတိစားႏိုင္ျပီးေက ၀င္ေငြတိေလ့ျမင့္လာ ကတ္ေအာင္လုပ္လားဖို ့ ဆိုစြာက ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို ့ေကာင္းေရ အေၾကာင္းအရာ တခုျဖစ္ပါ လတ္ပါေရ။

ကုလသမဂၢတိုးတက္ေရးအစီအစိုင္ (UNDP) က ခ်မွတ္က်င့္သုံးခေရ ေထာင္စုႏွစ္တိုးတက္ေရးပန္းတိုင္တိ (Millennium Development Goals) စီမံခ်က္နန္ ့ ၂၀၁၅ မွာ ကမၻာ့ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ၏တ၀က္တိတိ ကိုေလွ်ာ့ခ်ေရးစြာ ငါးႏွစ္မတိုင္ခင္ ၂၀၁၀ မွာ ျပည့္မွီလားခေရလို ့ အစီရင္ခံစာတိမွာ ေဖာ္ျပကတ္ေကေလ့ လက္တြိမွာ ေဒစီမံကိန္းၾကီး အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္လို ့အဂုပိုင္ စီမံခ်က္အသစ္ ရြီးဆြဲႏိုင္ဖို ့ျပင္ဆင္လာ ကတ္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေရ။ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာဆင္းရဲမြဲေတမွဳသမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရေက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၃၆% ရာခိုင္ႏွဳန္းစြာ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳႏြံနစ္နိန္ခရစြာေရ ၂၀၁၀ မွာ ၁၈% ရာခိုင္ႏွဳန္းရာက်န္လိုက္ေတလို ့ ကမၻာ့ဘဏ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားစြာကို လားတြိရပါေရ။ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏိုင္ငံၾကီး စီးပြါးေရးဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးသန္းေပါင္း ၂၅၀ ေလာက္ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳႏြံထဲက လြတ္ေျမာက္လာျခင္းစြာ အဂုပိုင္ ကမၻာ့ဆင္းရဲမြဲေတမွဳေလ်ာ့က် လားရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းရင္း တခုျဖစ္နိန္ေရလို ့ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းနန္ ့အဖြဲ ့အစည္းတိက ေထာက္ျပေျပာဆိုကတ္ပါေရ။ တရုတ္ျပည္မွာ အဂုပိုင္ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳျပႆနာကို ေျဖရွင္းလာႏိုင္ျခင္းစြာေရ ျပင္ပအကူအညီ (External Aid) ေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ တရုတ္အစိုးရ၏တာ၀န္ယူမွဳနန္ ့ တရုတ္တိကိုယ္တိုင္ ရုန္းထၾကိဳးစားမွဳတိေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေတ ဆိုစြာက တေယာက္ေခ်ေလ့ မျငင္းႏိုင္ေရ အခ်က္တခုျဖစ္နိန္ပါေရ။

ကုလသမဂၢတိုးတက္ေရးအစီအစိုင္က ထုတ္ျပန္ထားေရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္စာရင္းအင္းအႏွစ္ခ်ဴပ္မွတ္တမ္းတိအရ ရခိုင္ျပည္ေရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒုတိယအဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္နိန္ပနာ ကမၻာ့ဆင္းရဲမြဲေတမွဳတိုင္းတာခ်က္ စံႏွဳန္းအရ လူဦးေရ၏ ၇၉% ရာခိုင္ႏွဳန္းစြာ ဆင္းရဲတြင္းနက္နိန္ကတ္ရေရလို ့ေျပာပါေရ။ ေအသူရို ့၏ သုေတသနစစ္တမ္းတိအရဆိုေက ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္လူထုစြာ ကမၻာမွာအဆင္းရဲဆုံး လို ့သတ္မွတ္ခံ ထားရေရ ဆာဟာရအာဖရိကႏိုင္ငံတိက လူမ်ိဳးတိထက္ ဆင္းရဲနိန္စြာကို လားတြိရပါေရ။ အဂုပိုင္ ဆင္းရဲတြင္းနက္နိန္ရေရ အခ်ိန္မွာ သဘာ၀ရီေဘးဒဏ္ကပါ ဒုကၡထပ္ဖို ့ပီးလာလို ့ ရခိုင္ျပည္နန္ ့ ရခိုင္လူထုအေျခအေနက သီေရးရွင္ေရးအေရးေပၚကယ္ဆယ္လားရဖို ့ကာလတခုကို ေရာက္လားခရပါေရ။
သီလားခဗ်ာယ္ျဖစ္ ေတ ေတာင္အာဖရိကလူမဲေဂါင္းေဆာင္ၾကီး နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလား က “ဆင္းရဲမြဲေတမွဳကို လူတိကလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေတ” (Poverty is man-made.) ဆိုေရ ကမၻာေက်ာ္စကားတစ္ခြန္းကို ေျပာခပနာ ေဒဆင္းရဲမြဲေတမွဳ ကို ေက်ာ္လႊားလားႏိုင္ဖို ့ တရားမွ်တေရလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (An act of justice) လိုအပ္ေတလို ့ သူက အၾကံျပဳခပါေရ။ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳကိုတိုက္ဖ်က္လားဖို ့ ခ်မ္းသာဖြံ ့ျဖိဳးျပီးသားတိုင္းျပည္တိ နန္ ့ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအို အဖြဲ ့အစည္းတိက အကူအညီပီးလားရဖို ့လို ့ တခ်ိဳ ့ကေထာက္ျပေျပာဆို ကတ္ေတပိုင္ ေနာက္တတိုင္ကေတာ့ေက ဆင္းရဲမြဲေတနိန္ရစြာေရ လူတိ၏တိုးတက္ခ်င္စိတ္မဟိ အလုပ္မလုပ္ခ်င္ေရ ပ်င္းရိမွဳေၾကာင့္ျဖစ္လာရစြာျဖစ္လို ့ လူတိစြာ အလုပ္တိအမ်ားၾကီးလုပ္ရဖို ့ မိမိ၏ဘ၀တက္လမ္းတိကို ရွာရဖို ့လို ့ အၾကံျပဳကတ္ပါေရ။

ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္လူထုကို ဒုကၡေပါင္းစုံနန္ ့ဆင္းရဲတြင္းထဲမွာ နစ္ျမွပ္နိန္စီေရ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတခုက ခြဲျခားဆက္ဆံေရ ျဖန္ ့၀ီပီးမွဳ (Discriminatory Redistribution) ကို အစိုးရေပၚလဆီတစ္ရပ္အျဖစ္ က်င့္သုံးနိန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္က သဘာ၀ဓါတ္ငြိ၊ ရီနံနန္ ့တျခားထုတ္ကုန္ပစၥည္းတိ ေရာင္းခ်ျခင္းကရလာေရ၀င္ေငြစြာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးဂ်ီဒီပီ၏ သုံးဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏွဳန္းခန္ ့ဟိနိန္ေကေလ့ ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္လူထုဘ၀ တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္၀ီမွ်ပီးစြာက တစ္ရာခိုင္ႏွဳန္းေတာင္မဟိစြာကို တြိလာရပါေရ။ ေဒပိုင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျဖန္ ့၀ီပီးမွဳကို ျပည္တြင္းကိုလိုနီလုပ္ျခင္း (Internal Colonization) နန္ ့ ေဒသဆိုင္ရာဂုတ္သြီးစုပ္ျခင္း (Regional Exploitation) လို ့လဲ ေခၚေ၀ၚေျပာဆိုကတ္ပါသိမ့္ေရ။ ရခိုင္ျပည္က ရသမွ်အက်ိဳးအျမတ္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စုပ္ယူလားျပီးေက ရသင့္ရထိုက္ေတ ၀ီစုကို ျပန္မပီးျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္ေရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒုတိယအဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္တခု ျဖစ္ပါလတ္ရပါေရ။

ရခိုင္ျပည္ထဲက ဆင္းရဲမြဲေတမွဳနန္ ့ဒုကၡေပါင္းစုံကို တိုက္ဖ်က္လားဖို ့ ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္အစိုးရတိ နန္ ့အရပ္ဖက္လူ ့ေဘာင္အဖြဲ ့အစည္းတိက ဆင္းရဲသားနင္းျပားရို ့ဘားကို စီးပြါးေရးရင္းျမစ္၊ လူမွဳေရးအရအက်ိဳးခံစားပိုင္ခြင့္နန္ ့ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးတိကို မွ်၀ီပီးလားႏိုင္ဖို ့ တိုက္ရိုက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိ လိုအပ္လာပါေရ။ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးနန္ ့ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စီမံကိန္းတိရြီးဆြဲျပီးေက ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကို အလုံအရင္းနန္ ့သုံးစြဲပနာ ေဒသခံရခိုင္ရို ့ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတိပီးလားဖို ့က အဓိကက်ပါေရ။ ေရရွည္မွာ အေသးစားနန္ ့အလတ္စားစီးပြါးေရး လုပ္ငန္းတိကိုပါ ထူေထာင္လာႏိုင္ဖို ့ အစိုးရက ဘ႑ာေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ပနာ အတိုးႏွဳန္းအနည္းေခ်နန္ ့ ခ်ီးေငြတိ ခ်ပီးလားသင့္ပါေရ။

တရားမွ်တ တန္းတူေရးျပည့္၀ပနာ ျငိမ္းခ်မ္းေရ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္လူ ့ေဘာင္ထူေထာင္ဖို ့ ခြဲျခားဆက္ဆံျဖန္ ့၀ီပီးမွဳပိုင္ ေဒသတြင္းဂုတ္သြီးစုပ္မွဳနန္ ့ျပည္တြင္းကိုလိုနီလုပ္ျခင္းကို အယင္ဆုံးရပ္တန္ ့အဆုံးသတ္လားဖို ့ လိုအပ္လာပါေရ။ ေဒပိုင္ အစိုးရ၏မတရားေရေပၚလဆီကို နိဂုံးခ်ဴပ္လားႏိုင္ဖို ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိ၊ လူမွဳကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတအဖြဲ ့တိနန္ ့ အရပ္ဖက္လူမွဳ အသိုင္းအ၀ိုင္းတိက တက္ညီလက္ညီနန္ ့ႏိုင္ငံေရးဖိအား ပီးလားဖို ့လိုအပ္ပါလတ္စြာကအမွန္ပါ။

 

ခိုင္ေအာင္ေအာင္