ရကၡိဳင့္ရပ္၀န္းကသူပုန္စစ္တမ္း

သူပုန္ (Rebel) ဆိုေရ စကားလုံးေနာက္မွာ ရွည္လ်ားေရ သမိုင္းေၾကာင္းၾကီးဟိနိန္ျပီးေက ကမၻာ့လူ ့ေဘာင္ၾကီး၏ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမွဳအ၀၀ကို သူပုန္တိက စခကတ္ပါေရ။ ဥေရာပသမိုင္းမွာ သူပုန္ ဆိုေရ စကားလုံးအသုံးအႏွဳန္းကို အလယ္ေခတ္ေလာက္ကစပနာ သုံးစြဲလာကတ္ပါေရ။ လက္တင္ဘာသာစကား Bellum (စစ္ပြဲ) မွာ ျပန္စျခင္း (Re) ကို ေပါင္းထည့္လိုက္ျခင္းက  စစ္ပြဲျပန္စေရလူ(Rebellis) ျဖစ္ပါလတ္ျပီးေက ျပင္သစ္စကားလုံး ေတာ္လွန္သူ (Rebeller)  ကတဆင့္ အဂၤလိပ္စကားလုံး သူပုန္ (Rebel) ဆိုစြာ ျဖစ္ပါလတ္ပါေရ။

ေဒစကားလုံး၏အဓိပၸါယ္က မတရားက်ဴးေက်ာ္ နယ္ခ်ဲ ့သိမ္းပိုက္အုပ္စိုးနိန္ေရ အစိုးရ (၀ါ) အုပ္ခ်ဴပ္ေရးစနစ္ကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္သူ ျဖစ္ပါေရ။ သူပုန္ကို ေတာ္လွန္ေရးသမား (Revolutionary)၊ ေျပာက္က်ား (Guerrilla)၊ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ (Freedom fighter) လို ့ေလ့ ေခၚကတ္ပါသိမ့္ေရ။ ေသာင္းက်န္းသူ (Insurgent) လို ့ေလ့ ႏွိမ့္ခ်ျပီးေက ေခၚကတ္ပါေရ။ စကားလုံးအသုံးအႏွဳန္း ဇာပိုင္ပင္ေျပာင္းေျပာင္း သူပုန္တိုင္းမွာ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအုပ္ခ်ဴပ္ေရး စနစ္ဆိုးကို အဆုံးသတ္ပနာ ကိုယ့္လူမ်ိဳး လြတ္ေျမာက္ေရးနန္ ့သီးျခားလြတ္လပ္ေတ တိုင္းသစ္ျပည္သစ္ထူေထာင္ေရး ဆိုေရ ခိုင္မာတိက်ေရ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရား လမ္းစိုင္နန္ ့ခံယူခ်က္တိ ဟိကတ္ပါေရ။

ရကၡိဳင့္ရပ္၀န္းမွာ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္ကပင္ ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ေရးနန္ ့ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ယွားမွဳၾကီးကို စပါလတ္ကတ္ေတ သမိုင္းေၾကာင္းက ရွည္လ်ားလြန္းေရခါ ေဒေတာ္လွန္ေရးၾကီးကို ဦးေဆာင္ပါလတ္ကတ္ေတ ရခိုင္သူပုန္ရို ့သမိုင္းပုံရိပ္ကေလ့ ၾကီးမားလြန္းပါေရ။ ဘာရိန္းဘုရင္ ဗိုလ္ခ်င္းျပန္ အေၾကာင္းတခုတည္းနန္ ့ေတာင္ စာမ်က္ႏွာေထာင္ခ်ီေရ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးက်မ္းၾကီးတစ္ေစာင္ ရီးဖြဲ ့လို ့ရေရခါ က်န္ေရရခိုင္သူရဲေကာင္းရို ့ အေၾကာင္းကိုပါ ေမာ္ကြန္းတင္လာႏိုင္ဖို ့ဆိုေက ပိဋိကတ္တိုက္ၾကီး တစ္တိုက္စာေလာက္ရလာႏိုင္ပါေရ။

ေဒႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုမွာ ရခိုင္သူပုန္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို ့မလြယ္ပါ။ သမိုင္းဒဏ္ရာ ဆုံးယွဳံးနစ္နာခ်က္အျဖာျဖာ နန္ ့ေလာကငရဲက်နိန္ကတ္ရေရ ရခိုင္လူထုထဲက ဒုကၡအထပ္ထပ္ကို အစမ္းသပ္ခံေက်ာ္ျဖတ္လာႏိုင္ျပီးခါမွရာ စြန္ ့လႊတ္အနစ္နာခံ၀ံ့ေရသတၱိအျပည့္နန္ ့ျဖစ္ပါလတ္ရေရ ရခိုင္သူပုန္စြာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ ရွားပါးလြန္းေရ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တိျဖစ္ပါေရ။ ဗမာအာဏာပိုင္ အဆက္ဆက္က ရုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္း၊ စီးပြါးေရး လူမွဳေရး ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္ ့တခုပိုင္ေလ့ နာလန္ျပန္မထူႏိုင္ေအာင္ ရခိုင္လူ ့အဖြဲ ့အစည္းကိုစနစ္တက်ဖ်က္ဆီးထားေရခါ ေဒပိုင္ လူ ့ဘုံပ်က္ထဲက ရုန္းထြက္ျပီးေက ေစာင္းနိန္ေရ ေဒလူ ့ေဘာင္ကို ျပန္တည့္ဖို ့ သူရဲေကာင္းသူပုန္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာ ဖို ့ဆိုစြာေရ ကာယဥာဏ၊ စိတ္ဓါတ္ခံယူခ်က္ အဖက္ဖက္က ျပည့္စုံနိန္ဖို ့လိုပါေရ။ ေယျပီးေက တျခားလူမ်ိဳးေတာ္လွန္ေရးသမားတိနန္ ့ႏွိဳင္းယွဥ္ေက ရခိုင္သူပုန္ရို ့၏တာ၀န္ခံရမွဳက ၾကီးမားလြန္းပါေရ။ ဂနိကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ့နာေမရထားေရ ေဒသ၏သမိုင္းျဖစ္ထြန္းလာမွဳကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက ျမန္မာလူမ်ိဳးစြာ သမိုင္းခ်ီျပီးေက ဆိုးသြမ္းယုတ္မာပါလတ္ကတ္စြာကို တြိရပါဖို ့။ ေဒပိုင္ ဆိုးသြမ္းနိန္ေရ ျမန္မာ (၀ါ) ဗမာလူမ်ိဳးကို ဆုံးမႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္ခစြာက ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းရာ ဟိစြာကို သမိုင္းမွတ္တမ္းတိမွာ လားတြိရပါေရ။ သီးျခားလြတ္လပ္ေတ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာပိုင္ ရခိုင္ႏိုင္ငံၾကီးကိုထူေထာင္လာႏိုင္ျခင္း၊ သမိုင္းျဖတ္သန္းမွဳ၊ ႏိုင္ငံေရးအစိုင္အလာ၊ စာပီယိုင္ေက်းမွဳျမင့္မားမွဳ၊ အေတြးအေခၚကိုးကြယ္ယုံၾကည္မွဳ အစစ အရာရာ ဗမာလူမ်ိဳးထက္သာနိန္စြာက ရခိုင္လူမ်ိဳးရာဟိပါေရ။ ေယျပီးေက ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ ရခိုင္ျပည္စြာ ဗမာျပည္နန္ ့တျခားစီျဖစ္နိန္ပနာ သီးျခားလြတ္လပ္တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးေခတ္မွီေရ ႏိုင္ငံသစ္ထူေထာင္လားႏိုင္ဖို ့ လိုအပ္ခ်က္တိအားလုံးနန္ ့ျပည့္စုံျပီးေက အခ်က္အခ်ာက်လြန္းျခင္းေၾကာင့္ ကရင္ေဂါင္းေဆာင္ၾကီးမန္းဘဇန္နန္ ့ ကခ်င္ေဂါင္းေဆာင္ၾကီးဘရန္ဆိုင္းရို ့ပိုင္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးသမားၾကီးရို ့က ရခိုင္ကို အေလးထား အားကိုးခကတ္ပါေရ။ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္တိ ထူေထာင္လာႏိုင္ကတ္ေအာင္ ကူညီပံ ့ပိုးပီးခကတ္ပါေရ။ “၀” ရို ့ ကခ်င္ရို ့စြာ စစ္အင္အားေတာင့္တင္းပနာ ကိုယ္ပိုင္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ျမီနန္ ့ ကိုယ့္ျပည္ကို အုပ္ခ်ဴပ္ထိန္းထားႏိုင္ေရပါ၀ါ (Territorial power) တိဟိကတ္ေကေလ့ ကုန္တြင္းပိတ္နယ္ျမီတိျဖစ္နိန္ပနာ ဗမာစစ္တပ္ကို အျပတ္မတိုက္ႏိုင္ေရပိုင္ တရုတ္ႏိုင္ငံကေလ့ သူ ့နယ္စပ္မွာ သီးျခားႏိုင္ငံတိေပၚထြန္းလာဖို ့စြာကို အားမပီးျခင္းေၾကာင့္ မခ်စ္ေကေလ့ ေအာင့္ကာနမ္း ျမြီမသီတုတ္မက်ိဳး မီးစင္ၾကည့္ကရေရ ေပၚလဆီနန္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ နိန္ပနာ စစ္မွန္ေရဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး လမ္းစိုင္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားနိန္ကတ္ရေရ။ ရခိုင္ရာ သီးျခားလြတ္လပ္ေတ ႏိုင္ငံျဖစ္လာေက ဒိုမီႏိုသီအိုရီအရ တျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးရို ့လြတ္ေျမာက္ေရးကိုပါ အကူအညီပီးလာႏိုင္ေရ အခြင့္အလမ္းတိဟိနိန္ပါေရ။ ေယဇုနန္ ့ ရခိုင္သူပုန္စြာ ကိုယ့္ရခိုင္လူမ်ိဳးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ေတာင္မက တျခားမိတ္ေဆြတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိအတြက္ပါ တိုက္ပြဲ၀င္နိန္ရျခင္းျဖစ္လို ့တာ၀န္ၾကီးပါေရ။ အဆိပ္ပင္ကို ရီေလာင္းပီးနိန္ေရပိုင္ျဖစ္နိန္ေရ ရခိုင္ကထြက္သမွ် သဘာ၀သယံဇာတတိ ေရာင္းခ်လို ့ရလာေရ ဖဲသာတိနန္ ့ စစ္လက္နက္ပစၥည္းတိ၀ယ္ပနာ အျပစ္မဲ့တိုင္းရင္းသားျပည္သူ လူထုကို ဗမာစစ္တပ္က သတ္ျဖတ္နိန္ျခင္းကို အခ်ိန္မွီတားဆီးလားဖို ့တာ၀န္က ရခိုင္သူပုန္ရို ့ပက္ခုံးထက္မွာ က်လာပါေရ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ရခိုင္သူပုန္ျဖစ္ျခင္းမွာ ျမင့္ျမတ္ေတ တာ၀န္၀တၱရားက ဟိနိန္ပါေရ။

သူပုန္ရို ့၏ထူးျခားလြန္းေရ စြမ္းရည္တခုက လူထုအသဲႏွလုံးကို လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေရ။ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတိုင္းမွာ ျပည္သူ ့အခ်စ္ေတာ္တိ ဟိကတ္ပါေရ။ ဥပမာ- ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာ၀န္၊ အႏုပညာသမား၊ ရုပ္ရွင္ဗီဒီယိုမင္းသား မင္းသမီးရို ့စြာ လူၾကိဳက္မ်ားေရ လူတိပါ။ ေယေကေလ့ သူပုန္တိက လူထုအခ်စ္ဆုံးလို ့ေျပာရပါဖို ့။ သူပုန္ရို ့အသက္ခႏၶာလႊင့္ၾကြီလား ခရေကေလ့  ေနာင္လာေနာက္သားမ်ိဳးဆက္သစ္လူထုက သူပုန္တိကိုမမိန္ ့ သူပုန္ပုံရိပ္ကိုပုံေဖာ္ သူပုန္ဓါတ္ပုံကို အိမ္ဦးခန္းနံရံမွာ ခ်ိတ္ဆြဲကိုးကြယ္ထားကတ္ပါေရ။

သူပုန္ဆိုစြာေရ လူထုလမ္းျပၾကယ္၊ လူ ့ေဘာင္မွာ စြဲကပ္နိန္ေရ ႏိုင္ငံေရးေရာဂါကို အျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္ေအာင္ကုသ ပီးႏိုင္ေရ အသက္ကယ္ဆီး၊ ႏိုင္ငံသစ္ကို ထုဆစ္ဖန္တီးသူ၊ ျပည္သူ ့ရွိက မားမားမတ္မတ္ရပ္ပနာ ျပည္သူ ့အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ဥစၥာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေတ သူရဲေကာင္း၊ လူထုကို ငရဲက်ကြ်န္ျဖစ္နိန္ရျခင္းက ကယ္တင္ပနာ အနာဂတ္၀န္းက်င္သစ္ကို တည္ေဆာက္ပီးႏိုင္ေရ ႏိုင္င့ံဦးေသွ်ာင္…… ေဒပိုင္သူပုန္ျဖစ္ျခင္းက ရွိဘ၀ကုသိုလ္ပါရမီ ထူးကဲလြန္းေရ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ျဖစ္ေတပိုင္ ေနာင္ဘ၀အတြက္ေလ့ ကုသိုလ္အျပည့္ ျဖည့္ထားႏိုင္ေရ အက်ိဳးေက်းဇူးနန္ ့ အာဇနီတိလို ့ေျပာရပါဖို ့။ ရကၡိဳင့္ရပ္၀န္းက ရခိုင္သူပုန္ရို ့စြာ ရခိုင္လူထုရင္ဖတ္ထဲမွာ ထာ၀ရလန္းဆမ္းနိန္ဖို ့ မသီပန္းတိပင္ ျဖစ္ပါေရ။ ။ ။

 

ခိုင္ေအာင္ေအာင္

ဧျပီလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္