ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္သို ့ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ

ခိုင္ႏွင္းေမာင္၏ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္သို ့ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *