ရကၡိဳင္လူထုကို မိတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားျခင္း

ရကၡိဳင္လူထုကို မိတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားျခင္း

===========

သမိုင္းတရားခံအန္အယ္လ္ဒီဗမာအစြန္းေရာက္အုပ္စုနန္ ့ကမၻာ့လူထုရန္သူဗမာနယ္ခ်ဲ ့စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္တပ္ေရ အျပစ္မဟိေရ ရကၡိဳင္အရပ္သားျပည္သူလူထုကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ေပၚတာဆြဲ လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္သုံး ဒျမတိုက္သတ္ျဖတ္ ေက်းရြာတိကိုမီးတိုက္ စစ္ဖီးေရွာင္အကူအညီတိကိုပိတ္ဆို ့ တားဆီးနိန္ျခင္းတိစေရ ကမၻာ့အဆိုးဆုံးစစ္ရာဇ၀တ္မွဳတိကို က်ဴးလြန္နိန္ျခင္းက ဂ်နီဗာကြန္ဗင္းရွန္း၊ ေရာမဥပေဒျပဌါန္းခ်က္ နန္ ့တျခားႏိုင္ငံတကာဥပေဒတိ (the Geneva Conventions, Rome Statute and other international laws) ကို ခ်ိဳးေဖာက္နိန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေရ။

တပ္မေတာ္နာေမခံ ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ဓါးျပအဖြဲ ့က ရခိုင္ျပည္ထဲမွာ အၾကမ္းဖက္စစ္ရာဇ၀တ္မွဳတိ က်ဴးလြန္ျခင္း သက္သီ အေထာက္အထားတိကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာတိအတိုင္း ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခုံးရုံးနန္ ့ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရးေကာင္စီဘားကို   ပို ့ပီးလားကတ္ဖို ့ ရကၡိဳင္လူထုကို မိတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားလိုက္ရပါေရ။

Information and Evidence Unit
Office of the Prosecutor
Post Office Box 19519
2500 CM, The Hague
The Netherlands

Email: otp.informationdesk@icc-cpi.int

Tel: +31 70 515 8555

OHCHR address:
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland.
Postal address:
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

 

urgent-action@ohchr.org

Fax: +41 22 917 9006 (Geneva, Switzerland)

Telephone: +41 22 917 1234.

Jeremy Laurence, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org

 

ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ သာလီစြပါ။

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *