“ရကၡိတလမ္းစိုင္နန္ ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီး”

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ဆိုေရ အမည္နာမ စကားလုံးေခ်တစ္လုံးေနာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းရာနန္ ့ခ်ီပါလတ္ေတ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးနန္ ့ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္ထူေထာင္ရီး ဆိုေရ သမိုင္းေၾကာင္းၾကီး ဟိနိန္ေရ။

ဂနိရခိုင္ရို ့ေတာ္လွန္ရီးစြာ ဗမာပေဒသရာဇ္ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္း စစ္မေၾကညာပဲ ရခိုင္ျပည္ကို မတရားက်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ ့၀င္သိမ္းျခင္းကို ရခိုင့္ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဴပ္အျခာအာဏာနန္ ့ ရခိုင့္လူထုအသက္ကို ကာကြယ္ရီးအတြက္ ခုခံေတာ္လွန္ခကတ္ေတ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးသူရဲေကာင္းအဆက္ဆက္ရို ့နန္ ့ဆက္စပ္နိန္ေရ။

အဂုရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နန္ ့ဆက္စပ္နိန္ေရ သတင္းတိကို ဗမာမီဒီယာတိက ပုံေဖာ္ေရခါ သာမန္မေက်နပ္ခ်က္ဟိေရ ရခိုင္သားေခ်တိက ႏိုင္ငံရီး သေဘာတရားလမ္းစိုင္မဟိပဲ ဗမာစစ္တပ္ကို ဆန္ ့က်င္ပုန္ကန္နိန္ေရပိုင္ ဗမာစစ္အုပ္စုက ဦးေဆာင္လုပ္နိန္ေရ ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းျငိမ္းခ်မ္းရီးကို လားဖ်က္နိန္ေရပိုင္ ေဘာင္သြင္းလာနိန္စြာကို တြိလာရေရ။ ရခိုင္ရို ့သမိုင္းအဆက္ဆက္နစ္နာမွဳ၊ အဂုမ်က္ေမွာက္ကာလမွာေလ့ ကမၻာမွာ တခုႏိုင္ငံမွာေလ့မဟိ မက်င့္သုံးေရ ဂုတ္သြီးစုပ္ဖိႏွိပ္မွဳတိလုပ္နိန္ေရ ဗမာစစ္အုပ္စု၏စစ္ရာဇ၀တ္မွဳတိကို က်ေက မသိမသာနန္ ့သတင္းေဖာ်က္ထားပနာ ဗမာတိလုပ္နိန္ကတ္စြာေရ ကမၻာၾကီးတခုလုံးက ၾကိဳက္ေတ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး ဆိုျပီးေက အကြန္ေဆာင္လိမ္နိန္ေရ။ ဗမာစစ္အုပ္စုပိုင္ေရ မီဒီယာတိက ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးစြပ္စြဲပနာ သိကၡာခ်ဖို ့ၾကိဳးစားနိန္ေရပိုင္ ျပည္ပက ဗမာတိထိန္းခ်ဴပ္ထားေရ မီဒီယာတိကေလ့ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို သာမန္လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေခ်ပုံစံမ်ိဳး ပုံေဖာ္ပနာ ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းကို သတင္းမွားတိ ပီးပို ့တင္ျပျပီးေက ေဂ်ာင္ေခ်မွာ ထိုးထားဖို ့လုပ္နိန္ကတ္ေတ။

၁၇၈၄ ခုႏွစ္မွာ ပထမစက္မွဳေတာ္လွန္ရီး (The First Industrial Revolution) ဥေရာပမွာ ျဖစ္ေပၚလာလတ္ေတ အခ်ိန္မွာ ဗမာက ရခိုင္ျပည္ကို၀င္သိမ္းျပီးေက ရခိုင္လူမ်ိဳးကို လူ ့ယိုင္ေက်းမွဳလမ္းမၾကီးထက္က တိုးခ်လိုက္ေတ။ ႏွစ္ေပါင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ျဖတ္သန္းပါလတ္ေတ ရခိုင္သမိုင္းျဖစ္စိုင္ၾကီး ခြီးကိုက္ခံလိုက္ရေရ။ ေဒကာလကပင္ ရခိုင္ရို ့အတြက္အနာရဆုံးအနာက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုလိုနီလုပ္ခံရျခင္းမဟုတ္ပဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုလိုနီလုပ္ခံထားရျခင္း (The mental colonization) ျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ရခိုင္ရို ့လြတ္ေျမာက္ဖို ့ ၾကိဳးစားမွဳမွန္သမွ်ကို နည္းမ်ိဳးစုံနန္ ့ ဗမာတိက ဖ်က္ပါလတ္ကတ္ေတ။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြ်တ္ျခဳံက်ျပီးေက အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္မွဳမဟိပဲ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ျပိဳက်လားရေအာင္ တခုပိုင္ေလ့ျပန္ျပီးေက နာလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ဗမာတိက ပရိယာယ္ဆင္ ဖ်က္ပါလတ္ကတ္ေတ။ စိတ္ဓါတ္တိသိမ္ငယ္ပနာ ရခိုင္ရို ့ ဇာသူ ့ကို အားကိုးရဖို ့မွန္းမသိ…ေနာက္ဆုံး ဗမာတိကိုရာ ေက်းဇူးရွင္ ကယ္တင္ရွင္လို ့ ျမင္လာကတ္ေအာင္ ဗမာတိက စနစ္တက် စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး လုပ္ပါလတ္ကတ္ေတ။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရေက ရခိုင္လူမ်ိဳးမွာ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ က်ရွုံးလားခရေရ အခ်ိန္ကပင္ ဂနိထက္ထိ အစိုးရ မဟိသိမ့္ပါ။ သိန္းစိန္ေဂါင္းေဆာင္ေရ ဗမာစစ္အုပ္စုစြာ ရခိုင္အစိုးရမဟုတ္ေတပိုင္ ေနာက္တက္လာဖို ့ ဗမာေဒါင္းအဖြဲ ့စြာေလ့ ရခိုင္အစိုးရ မဟုတ္ပါ။ ရခိုင္သား အမ်ားစုေရ ေအသူရို ့ကို မဲပီးမရြီးခကတ္လို ့ ေအသူရို ့ကို ရခိုင္သားတိုင္းက အစိုးရလို ့မေခၚသင့္ပါ။ ရခိုင္သားမွာ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြါးကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ပီးလားဖို ့ ရခိုင္အစိုးရ လိုအပ္နိန္စြာ အမွန္ပါ။

ေဒရာစုစြာ ရခိုင္ရို ့အတြက္ ေနာက္ဆုံးရာစုျဖစ္ေတပိုင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္က တိုက္ပြဲ၀င္ ရခိုင့္စစ္သည္စစ္သမီးတိကေလ့ ေနာက္ဆုံးမ်ိဳးဆက္တိ ျဖစ္နိန္ေရ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္ ေဒေနာက္ဆုံးကာလမွာ ရခိုင့္အခ်ဴပ္အျခာအာဏာကို ျပန္ပနာ ရေအာင္တိုက္ယူလာႏိုင္စြမ္းဟိေရ၊ ရခိုင္ျပည္သူလူထု၏ကိစၥအ၀၀ကို တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံ ေျဖရွင္းပီးလာႏိုင္ဖို ့ ရခိုင္အစိုးရတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္လာႏိုင္ေရ သမိုင္းရြီးအင္အားစု ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို ၀ိုင္းရံပီးျခင္းစြာ ရခိုင္ရို ့ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာင္းဆိုပါလတ္ကတ္ေတ လိုခ်င္ပါလတ္ကတ္ေတ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ရီးကို လက္တြိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။

တဖက္မွာ ဗမာကို တခုပိုင္ေလ့ ေလ်ာ့တြက္ထားလို ့မရ… ငါးမရေကတြင္းကိုဖ်က္ဆိုေရပိုင္ ရခိုင္ျပည္ကို လက္လႊတ္လိုက္ရဖို ့ဆိုေက ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္ ့ဖ်က္လာႏိုင္ေရ။ ယုတ္ညံ့စုတ္ပဲ့လြန္းေရ ဗမာတိုက္ကြက္တိုင္းကို တန္ျပန္တုံ ့ျပန္တိုက္လားႏိုင္ဖို ့က ရခိုင္လူထုအားလိုအပ္ေတ။ မ၀ီးေရ သမိုင္းတေကြ ့မွာ ဗမာစစ္တပ္၏လက္ဦးဆရာျဖစ္ေတ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ရခိုင္လူထုက ရခိုင္ျပည္က ဆုံးမႏွင္ထုတ္ခကတ္ေတပိုင္ ဂနိကာလမွာေလ့ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နန္ ့ဟန္ခ်က္ညီညီ လက္တြဲျပီးေက လူထုတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲဖို ့ လိုအပ္နိန္စြာက အမွန္ပါ။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္က ခ်မွတ္ထားေရ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ရီး ရကၡိတလမ္းစိုင္အတိုင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးနန္ ့ ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ဆန္ ့က်င္ရီးတိုက္ပြဲ၀င္ကတ္ဖို ့ ရခိုင္သားတိုင္း ႏိုးထသင့္ေရ အခ်ိန္ကို ေရာက္ပါလတ္ပါဗ်ာယ္။ ။ ။

ခိုင္ေအာင္ေအာင္
၇၊၃၊၂၀၁၆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *