“ရကၡိတရို ့ဘုံ၀ါဒ”

ႏိုင္ငံေရးဦးက်ိဳးလားရျခင္းနန္ ့တတူ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာပါက်ရွုံးလားရျခင္း၏ဆိုးက်ိဳးတိေၾကာင့္ အနာတရယိုင္ေက်းမွဳ နန္ ့အစိုင္ပ်က္လူ ့ေဘာင္ျဖစ္ပါလတ္ေတရခိုင္လူမ်ိဳးရို ့၏ ရာစုႏွစ္စုေက်ာ္ကြ်န္ျဖစ္လာရျခင္းသံသရာကို နိဂုံးခ်ဴပ္အဆုံးသတ္ ႏိုင္ဖို ့ ဇာခ်င့္တိအေရးတၾကီးလုပ္လားဖို ့လိုအပ္နိန္ပါေလ။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳၾကီးကိုဆင္ႏြဲပနာ

အခ်ဴပ္ အျခာအာဏာပိုင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္လို ့ တည္ေဆာက္ျပီးေက ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားအားလုံးရို ့၏ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္နန္ ့ဘ၀လုံျခဳံမွဳကို အာမခံခ်က္ပီးႏိုင္ေရ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးျခင္းတိနန္ ့ ေခတ္သစ္တိုင္းျပည္ထူေထာင္လားႏိုင္ ဖို ့ အျခီခံႏိုင္ငံေရးလမ္းစိုင္ျဖစ္ေတ “ရကၡိတရို ့ဘုံ၀ါဒ” လိုအပ္ေတလို ့ျမင္ေရ။ ဇာနိန္ရာဇာအရပ္ေဒသကိုပင္ေရာက္ေရာက္ ဇာအလုပ္ ကိုပင္လုပ္လုပ္ ဇာအဖြဲ ့အစည္းမွာပင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေဆာင္ သီးျခားလြတ္လပ္ေတ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္ပနာထူေထာင္လားေရး ဆိုေရ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားလမ္းစိုင္ကို ရခိုင္သား ရခိုင္သမတိုင္း ယုံၾကည္စြဲကိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လားျခင္းစြာ ရကၡိတရို ့ဘုံ၀ါဒကို က်င့္သုံးျခင္း လို ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ႏိုင္ေရ။

သမိုင္းစိုင္ဆက္တိုင္းျပည္ (A Historical State) ကို ႏွစ္ေပါင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ ထူေထာင္ပါလတ္ျပီးခါမွ အတြင္းပဋိပကၡ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးညီညြတ္မွဳပ်က္ပနာ စစ္အင္အားပါက်ဆင္းလားရေရအခ်ိန္မွာရန္သူဗမာပေဒသရာဇ္ရို ့၏ အကြက္ေခ်ာင္း က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုခံလိုက္ရလို ့ စစ္ရွုံးတိုင္းျပည္ျဖစ္ပါလတ္ရေရ ရခိုင္ျပည္စြာ ဂနိအခ်ိန္မွာ ဘက္ေပါင္းစုံက ယိုယြင္းနိမ့္က်ပ်က္စီးနိန္ရေရ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံသမိုင္းတိကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက သမိုင္းျဖတ္သန္းမွဳျမင့္ျမင့္မားမား နန္ ့အစိုးရယႏၱရားကို ရာစုနန္ ့ခ်ီပနာ ေမွာင္းႏွင္ပါလတ္ကတ္ေတ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိုင္းစြာ ကံအေၾကာင္းမလွေရ သမိုင္း တေကြ ့မွာ ပရံလူမ်ိဳးျခားရို ့၏ကိုလိုနီလုပ္အုပ္ခ်ဴပ္မွဳလက္ေအာက္ကို ေရာက္ခရေကေလ့ ဒုတိယကမၻာစစ္အလြန္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုအလယ္မွာ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏြဲျပီးေက ႏိုင္ငံေရးလမ္းစိုင္ခိုင္ခိုင္မာမာနန္ ့အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ (A Political Nation) ကို ျပန္လို ့ထူေထာင္ထားလာကတ္စြာကို တြိရေရ။ သမိုင္းစိုင္ဆက္တိုင္းျပည္တိစြာ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ လာကတ္ေတ ႏိုင္ငံေရးသေဘာသဘာ၀ဟိေရ။ သမိုင္းပုံရိပ္ၾကီးမားခေကေလ့ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ မထူေထာင္ႏိုင္သိမ့္ေရ လူမ်ိဳးျခားတိဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဴပ္မွဳေအာက္က ရခိုင္ရို ့ပိုင္ ႏိုင္ငံမဲ့လူမ်ိဳးတိ အေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက ႏိုင္ငံေရးဘုံ၀ါဒ ကင္းမဲ့နိန္ကတ္စြာကိုလားတြိရေရ။ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ လားဖို ့ဆိုေရ ႏိုင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာနန္ ့သံဓိဌါန္ခ်ထားျခင္း မဟိစြာကို တြိလာရေရ။ လူထုလူတန္းစားအလႊာအားလုံးပါ၀င္ပနာ လူထုတိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ေရ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳတိုင္းက အမ်ိဳးသားဘုံ၀ါဒတစ္ရပ္မွာ အျခီခံထားျပီးေက လိုခ်င္ေရပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းလားကတ္ေတ။ ႏိုင္ငံေရးဘုံ၀ါဒေရ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္တြင္းကိုလိုနီ ကြ်န္ဘ၀ကိုေရာက္နိန္ရေရ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံလက္ကိုင္မဟိကတ္ေတ လူမ်ိဳးတိအတြက္ ဇာျဖစ္လို ့ ယင္းေလာက္ေတာင္ အေရးၾကီးလဲဆိုစြာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသေဘာေပါက္နားလည္ဖို ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚခေရ လက္တြိသာဓကတိကို ေလ့လာၾကည့္ကတ္ပါေမ။

ကမၻာ့ေတာ္လွန္ေရးတိ၏ဖခင္ၾကီးလို ့တင္စားေခၚေ၀ၚကတ္ေတ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမတိုင္ခင္ကာလက ထြန္းကား ခေရ ဥာဏ္အလင္းေခတ္စြာ အအုပ္ခ်ဴပ္ခံ ျပင္သစ္ျပည္သူရို ့ဆင္ႏြဲခကတ္ေတ အေတြးအေခၚ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ ပင္ျဖစ္ေတ။ ယင္းေခတ္၏အေက်ာ္အေမာ္ႏိုင္ငံေရးဒႆနပညာသွ်င္ၾကီး ရူးဆိုး (Rousseau) က “လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ခ်င္းစီမွာ တခုႏိုင္ငံေရးအာဏာေလ့မဟိ လူတိစုေပါင္းလိုက္ခါမွရာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာျဖစ္လာေရ။ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတိုးတက္ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးကို တားဆီးပိတ္ပင္ပနာ အထက္စီးကဂုတ္သြီးစုပ္နိန္ေရ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ဆိုးကို အဆုံးသတ္နိဂုံးခ်ဴပ္ပီး ႏိုင္ဖို ့ အားလုံးကသေဘာတူ၀ီမွ်စုေပါင္းထားေရ လူထုဆႏၵ (General Will) ဟိဖို ့လိုအပ္ေတ” လို ့ေထာက္ျပေျပာခေရ။ ရူးဆိုးရြီးခေရ လူမွဳပဋိဥာဏ္ (Social Contract) စာအုပ္ထဲက ျပည္သူ ့ဒႆနဘုံ၀ါဒစြာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး၏အဓိက ႏိုင္ငံေရးလမ္းစိုင္ ျဖစ္ပါလတ္ေတ။ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ဆိုးကို နိဂုံးခ်ဴပ္လိုက္ႏိုင္ျပီးေက အခ်ဴပ္အျခာအာဏာစြာ ျပည္သူလူထုဘားကဆင္းသက္ေတ တန္းတူေရး၊ လြတ္လပ္ေရးနန္ ့ညီကိုရင္းစိတ္ဓါတ္ဟိေရး (Equality, Liberty and Fraternity) ကိုအျခီခံတည္ေဆာက္ထားေရ ျပည္သူ ့သမၼတျပင္သစ္ႏိုင္ငံေပၚထြန္းလာျခင္းေရ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဘုံ၀ါဒ ကို စြဲကိုင္က်င့္သုံးမွဳေၾကာင့္ ရပါလတ္ေတ ရလဒ္ ပင္ျဖစ္ပါေရ။

တတိုင္က ဘာသာတူ ယိုင္ေက်းမွဳေလ့တူေရ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဴပ္မွဳေအာက္မွာနိန္လားကတ္ဖို ့ ေနာက္တတိုင္ကက်ေက သီးျခားလြတ္လပ္ေတ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္သူ ့သမၼတႏိုင္ငံထူေထာင္လားဖို ့ ဆိုေရ လမ္းႏွစ္သြယ္ၾကားမွာ အဂၤလိပ္ကြ်န္ဘ၀ကိုေရာက္နိန္ကတ္ေတ အေမရိကန္ရို ့ ဇာကိုလားလို ့လားရဖို ့မွန္းမသိ ၀ိေရာဓိသံသယနန္ ့ ၀ီခြဲမရျဖစ္နိန္ကတ္ေတအခ်ိန္ ေသာမစ္(ဇ္)ပိန္း (Thomas Paine) ရြီးေရ ဘုံအသိတရား (Common Sense) စာေစာင္က လြတ္လပ္ေရးကရာ ထာ၀ရမွန္ကန္ေရလမ္း ဆိုျပီးေက ဥာဏ္အလင္းထြန္း တိုက္တြန္းပီးလိုက္ေတ။ “ဇာမဟုတ္ေတ အဂၤလိပ္ကြ်န္းေခ်တစ္ကြ်န္းက အေမရိကပိုင္ တိုက္ၾကီးတစ္တိုက္ကို လႊမ္းမိုးခ်ဴပ္ကိုင္ ကိုလိုနီလုပ္ထားစြာေရ အဓိပၸါယ္မဟိေ၀း” (It was absurd for an island to rule a continent.) ဆိုေရ စကားက အေမရိကန္ရို ့ကို ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားလားစီျပီးေက သီးျခားလြတ္လပ္ေတ သမၼတႏိုင္ငံထူေထာင္ဖို ့ ျပည္ခ်စ္၀ါဒ (Patriotism) ကို ခ်ပီးခေရ။ သမိုင္းစိုင္ဆက္တိုင္းျပည္ (A Historical State) မဟုတ္ေကေလ့ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားဘုံလမ္းစိုင္မွာ အျခီခံတည္ေဆာက္ထားေရ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ (A Political Nation) ကို အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးအျပီးမွာ ထူေထာင္လာႏိုင္ျခင္းက ဘုံ၀ါဒဟိျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးပင္ျဖစ္ပါေရ။

လူတိုင္းသိေရ သမိုင္းတခုက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေရ သမိုင္းဦးေခတ္ကပင္ လူမ်ိဳးျခားရို ့၏က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ ့တိုက္ခိုက္မွဳ တိေၾကာင့္ စစ္ရွုံးလားရလို ့ ႏိုင္ငံေရးဦးက်ိဳးပနာ လြတ္လပ္ေရးနန္ ့အခ်ဴပ္အျခာအာဏာ ေပ်ာက္လားရျပီးေက ျခီသလုံးအိမ္တိုင္ရႊင့္ျပာသတ္လူမ်ိဳးအျဖစ္နန္ ့ ကမၻာ့တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိမွာ ခိုကပ္နိန္ခကတ္ရေရ။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္နီးပါး ကိုယ္ပိုင္တိုင္းျပည္မဲ့ဘ၀နန္ ့ ဒိုင္ယာစပိုရာ (Diaspora) ျဖစ္လာကတ္ျပီးခါမွ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းကို ေရာက္ေတခါ “ဂ်ဴးလူမ်ိဳးရို ့ကိုယ္ပိုင္တိုင္းျပည္ကို ျပန္ထူေထာင္ေရး” ဆိုေရ ဇီယြန္၀ါဒ (Zionism) ကို ယုံၾကည္စြဲကိုင္မိလာကတ္ေတ။ ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္ခင္ ဂ်ာမန္နာဇီတိဘားမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေျခာက္သန္းေက်ာ္အသတ္ခံခရေရ ခါးသီးလြန္းေရ သမိုင္းအနာနန္ ့စိတ္ဒဏ္ရာၾကီးတိရလာကတ္ေကေလ့ သူရို ့၏ဘုံ၀ါဒအတိုင္းခ်ီတက္လာကတ္လို ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ သီးျခားလြတ္လပ္ေတ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာပိုင္အစၥေရးႏိုင္ငံကို ထူေထာင္လာႏိုင္ခပါေရ။

တန္းတူညီမွ်စစ္မွန္ေရ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရး ဆိုေရ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ သူပုန္ထေတာ္လွန္ေရ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကိုဆင္ႏြဲခကတ္ျပီးေက အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဴပ္မွဳေအာက္က လြတ္ေျမာက္ပါလတ္ေတ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းကိုေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ထြန္းမွဳႏွစ္ခု မ်ဥ္းျပိဳင္လားနိန္စြာကို တြိရေရ။ ဗမာက ဗမာအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး (Nation-Building) လမ္းေၾကာင္းကုိ လားနိန္ျပီးေက တဖက္မွာ ဗမာမဟုတ္ေတ လူမ်ိဳးတိက ဥေရာပသမဂၢပုံစံပိုင္ လူမ်ိဳးအျခီျပဳ ဖယ္ဒရယ္တိုင္းျပည္ ထူေထာင္ေရး (State-Making) အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္နိန္ကတ္ေတ။ ဗမာမဟုတ္ေတလူမ်ိဳးျဖစ္ေတ ရခိုင္ကေလ့ ဖယ္ဒရယ္တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးဆိုေရ ေဂါင္းစိုင္ၾကီးေအာက္မွာ သိမ္းသြင္းခံလားရပနာ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္လာေက ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ါန္းခြင့္ရလာလတၱံ ့ဆိုေရ ၀ိုးတ၀ါးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နန္ ့လားနိန္ကတ္ရေရ။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဗမာမဟုတ္ေတ ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးသမားအမ်ားစုစြာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားနန္ ့ဦးေႏွာဏ္ေဖာက္စားျခင္း ကိုခံရပနာ စစ္မွန္ေရဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္လာႏိုင္ေက ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ါန္းခြင့္ ကိုယ္ကံၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီး ပိုင္ခြင့္တိရလာဖို ့လို ့ထင္နိန္ကတ္ေတ။ အဂုပိုင္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တိစြာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲက လက္တြိႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းလာမွဳနန္ ့ႏွိဳင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက လုံး၀မွားနိန္ေၾကာင္းကို လားတြိရေရ။ ဥပမာ- ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ ့၀င္ ဂရိႏိုင္ငံစြာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း စီးပြါးေရးက်ဆင္းမွဳနန္ ့ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းကို ရင္ဆိုင္လာရလို ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ တြင္းကစီးပြါးေရးပဋိပကၡကို အေျဖရွာဖို ့ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေတခါ ကိုယ္ပိုင္စီးပြါးေရးနန္ ့ဘ႑ာေရးေပၚလဆီတိကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးပိုင္ခြင့္မဟိပဲ ဥေရာပသမဂၢနန္ ့ဥေရာပဗဟိုဘဏ္က ခ်ပီးေရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တိကိုရာ လိုက္နာက်င့္သုံး လာရေရ။ ဖယ္ဒရယ္၏အဓိပၸါယ္ကိုယ္ႏွိဳက္က အဖြဲ ့၀င္တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံျပည္နယ္တိုင္းတိ၏အခ်ဴပ္အျခာအာဏာတိကို ဗဟိုဖယ္ဒရယ္အစိုးရဘားကို လြဲအပ္ပီးထားရဖို ့လို ့သေဘာတူထားျခင္း ျဖစ္နိန္ေရခါ ကိုယ့္သားသမီး ကိုယ့္အိမ္ထဲမွာ ထမင္းငတ္နိန္ေကေတာင္ ဗဟိုကသေဘာမတူေက တခုေလ့ကူညီလုပ္ပုိင္ခြင့္မဟိပဲ ေအအတိုင္းလက္ပိုက္ၾကည့္နိန္လိုက္ ရဖို ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခု ျဖစ္နိန္ေရ။

တခ်ိဳ ့ရခိုင္တိကက်ေက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ခိုင္မာလာေက ရခိုင္ရို ့ပါ အခြင့္အလမ္းတိရပနာ တိုးတက္လာဖို ့လို ့ထင္နိန္ကတ္ေတ။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မြီးထုတ္ပီးလိုက္ေတ အရပ္ေဒသျဖစ္ေတ ျဗိတိန္မွာ အဂၤလိပ္အာဏာပိုင္ရို ့၏အမ်ိဳးမ်ိဳးလိမ္လည္မွဳကိုခံနိန္ရလို ့ စေကာ့လူမ်ိဳးရို ့၏မြီးရာပါအခြင့္အေရးတိ ဆုံးရွုံးနိန္ရပနာ လြတ္လပ္ေရးကရာ တခုတည္းေသာႏိုင္ငံေရးထြက္ေပါက္ျဖစ္ေတ ဆိုျပီးေက ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္လာကတ္စြာကို တြိလာရေရ။ ဗမာအာဏာပိုင္တိကေလ့ ရခိုင္ျပည္ကို သူရို ့အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ အုပ္ခ်ဴပ္ထားပနာ အဖိႏွိပ္ခံရခိုင္ရို ့ အေရးကို တခါေလ့ထည့္တြက္စိုင္းစားလီဖို ့မဟုတ္ဆိုစြာကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားသင့္ေရ။

ရာစုႏွစ္စုခြဲကာလကို ၀င္ပါလတ္ေတ ရခိုင္ရုိ ့ႏိုင္ငံေရးေရာဂါရနိန္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသႏိုင္ဖို ့၊ ရခုိင္ျပည္ထဲမွာ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ျမင့္ပါလတ္ေတ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳအပါအ၀င္မညီမွ်မွဳျပႆနာကို ေျဖရွင္းလားႏိုင္ဖို ့နန္ ့ ျပည္ပတိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိမွာ ရြိေျပာင္းအလုပ္သမားေခတ္သစ္ကြ်န္ဘ၀ကို ေရာက္နိန္ကတ္ရေရ သိန္းနန္ ့ခ်ီေရ ရခိုင္သားရခိုင္သမရို ့ကို ကယ္တင္လာႏိုင္ဖို ့က အထက္ကနိဒါန္းပိုင္းမွာ ေျပာခေရပိုင္ “ရကၡိတရို ့ဘုံ၀ါဒ” ကို စြဲကိုင္က်င့္သုံးလားဖို ့လိုအပ္လာေရ။ ပစၥကၡကာလရခိုင္ရို ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက ပါတီအဖြဲ ့အစည္းတိၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳကင္းမဲ့နိန္ေတာင္မကသိမ့္လို ့ သာမန္ျပည္သူတိၾကား မွာေလ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္ပနာထူေထာင္လားဖို ့ဆိုေရ ခိုင္မာေရသံဓိဌါန္ခ်ထားမွဳနန္ ့ႏိုင္ငံေရးလမ္းစိုင္ မဟိစြာကို လားတြိရေရ။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကို စကားလုံးသက္သက္နန္ ့ရာ ေျပာနိန္ကတ္ျပီးေက လက္တြိလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မဟိေရခါ ကိုယ္လားရဖို ့လမ္းကို ကိုယ္တိုင္ေဖ်ာက္နိန္ကတ္ပိုင္ ျဖစ္လာေရ။ ဘုံ၀ါဒမဟိျခင္းစြာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး မ်က္စိကန္းနိန္ကတ္စြာနန္ ့တူနိန္ျပီးေက လားဖို ့လမ္းဟိေကေတာင္ လားလို ့မရေရ အေျခအေနျဖစ္နိန္ရေရ။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမဟိပဲ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳၾကီးကို ဆင္ႏြဲလားဖို ့တခုပိုင္ေလ့ မျဖစ္ႏိုင္လို ့ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးနန္ ့ရကၡိတရို ့ဘုံ၀ါဒ ႏိုးထထြန္းကားလာေရးကို အယင္ဆုံးဦးစားပီးလုပ္လား သင့္ေရ။ တတ္သိပညာသွ်င္တိနန္ ့ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းတိက ဦးေဆာင္ပနာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းတစ္ရပ္ရြီးဆြဲျပီးေက ရခိုင္ရို ့ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကို ျမွင့္တင္လားသင့္ေရ။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအတြက္ တန္ဖိုးအဟိဆုံးတန္ဖိုးက လြတ္လပ္ေရးပင္ျဖစ္ေတ။ လြတ္လပ္ေတလူမ်ိဳး ကရာ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးေခတ္မွီေရ ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ႏိုင္ေရ။ လြတ္လပ္ေရးရထားေရႏိုင္ငံထဲက လူတိကရာ လူျဖစ္ျခင္း အရသာ အစစ္အမွန္ကို ခံစားႏိုင္ျပီးေက လူ ့ဂုဏ္သိကၡာဟိလာေရ။ လြတ္လပ္ေရးဟိမွရာ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာကို ျပည့္ျပည္၀၀ က်င့္သုံးႏိုင္ေရ။ အက်ယ္ခ်ဲ ့ပနာဆက္ေျပာရေက ေဒလြတ္လပ္ေရးနန္ ့အခ်ဴပ္အျခာအာဏာဟိလာခါမွရာ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ကိုယ္တိုင္ျပ႒ါန္းလာႏိုင္ျပီးေက ကိုယ္ရို ့လားခ်င္ေရ အနာဂတ္ခရီးလမ္းကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း လားႏိုင္ေရ။ သဘာ၀အရ လူတိစြာ လြတ္လပ္ျခင္းအျပည့္နန္ ့မြီးလာကတ္ေကေလ့ လြတ္လပ္ေရးဆုံးရွုံးနိန္ရေရ ႏိုင္ငံနန္ ့လူမ်ိဳးက ဆင္းသက္ျပီးေက မ်ိဳးဆက္သစ္ျဖစ္လာကတ္ေတလူတိကိုေတာ့ေက စနစ္တက်ဂုတ္သြီးစုပ္လားဖို ့ ပရံလူစနစ္ဆိုးၾကီးက အဆင္သင့္ ေစာင့္ၾကိဳနိန္တတ္ေတ။ ေဒေႏွာင္ၾကိဳးက ကြ်န္တံဆိပ္ကပ္လိုက္ျပီးေက လူျဖစ္ရွုံး လူညြန္ ့တုံးပနာ လူေတာမတိုးေအာင္ လုပ္ပီးလိုက္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ကြ်န္ေထာင္ေခ်ာက္ကို ျဖိဳခ်ပနာ ကြ်န္ေႏွာင္ၾကိဳးကို ျဖတ္ဖို ့ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲလာရေရ။

အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပ႒ါန္းခြင့္ကို ႏိုင္ငံေရးလမ္းစိုင္တခုအျဖစ္ ကိုင္စြဲပနာ ဆင္ႏြဲကတ္ေတ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲ (War of National Liberation) ကို ႏိုင္ငံတကာထုံးတမ္းစိုင္လာဥပေဒက ဆန္ ့က်င္ပုန္ကန္ျခင္း (Rebellion)၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ျခင္း (Insurgency)နန္ ့စစ္ျဖစ္နိန္ျခင္း (Belligerency) ဆိုျပီးေက အဆင့္သုံးဆင့္ သတ္မွတ္ပနာ အသိအမွတ္ျပဳထားစြာကို လားတြိရေရ။ ကိုယ္ပိုင္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ျမီနန္ ့ခံတပ္ လုပ္ျပီးေက ေနာက္ဆုံးအဆင့္စစ္ျဖစ္လာေက ႏိုင္ငံတကာဥပေဒတိကို မွီျငမ္းက်င့္သုံးႏိုင္ေရအဆင့္ကိုေရာက္လားပနာ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡကို ႏိုင္ငံတကာတရားရုံးနန္ ့အဖြဲ ့အစည္းတိက ၾကား၀င္ညွိႏွိဳင္းအေျဖရွာပီးရေရ အေနအထားကို ေရာက္လားတတ္ေတ။

ေခတ္သစ္ကမၻာမွာ သီးျခားလြတ္လပ္ေတႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို ့ အျခီခံစံႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္တိကိုေလ့ အဂုပိုင္လားတြိရေရ။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္နိန္ ့ ဥရုေဂြးႏိုင္ငံ၏ျမိဳ ့ေတာ္ မြန္တာဗီတိုမွာ လက္မွတ္ထိုးခကတ္ေတ မြန္တာဗီတို ညီလာခံ (Montevideo Convention) မွာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒတိကိုလိုက္နာက်င့္သုံးျပီးေက ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ၀င္ဆန္ ့ေရ ႏိုင္ငံသစ္စြာ အျမဲတမ္းလူဦးေရဟိျခင္း (A permanent population)၊ သီးျခားသတ္မွတ္ထားေရ နယ္ျမီဟိျခင္း (A defined territory)၊ အစိုးရ (Government) နန္ ့ တျခားတိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိနန္ ့ဆက္ဆံေရးလုပ္ႏိုင္စြမ္းဟိျခင္း (Capacity to enter into relations with the other states) တိ ပိုင္ဆိုင္ထားရဖို ့လို ့ သေဘာတူထားကတ္စြာကို လားတြိရေရ။ ကုလသမဂၢကိုဖြဲ ့စည္းထူေထာင္လာေရေနာက္ပိုင္း ေဒဥပေဒစံႏွဳန္းတိကို ဆက္ျပီးေကက်င့္သုံးလာပနာ ႏိုင္ငံသစ္ျဖစ္ျခင္းကို အေထြေထြညီလာခံက အမ်ားသေဘာတူဆုံးျဖတ္အသိအမွတ္ျပဳကတ္စြာကို တြိလာရေရ။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမွာ တူညီေရ ယိုင္ေက်းမွဳ၊ သမိုင္းျဖတ္သန္းမွဳနန္ ့နယ္ျမီသတ္မွတ္ခ်က္ဟိေကေလ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးကိုယ္စားျပဳ ရခိုင္ျပည္ကိုအုပ္ခ်ဴပ္ပနာအစိုးရယႏၱရားကိုလည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေတာင္မကသိမ့္လို ့ တျခားတိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိ နန္ ့ပါသံတမန္ဆက္ဆံေရးလုပ္ႏိုင္ေရ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ ့အစည္းတခု မဟိျခင္းက ရခိုင္ရို ့၏ရပိုင္ခြင့္နန္ ့အခြင့္အလမ္း တိကိုျငင္းပယ္ခံထားရမွဳအတြက္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလုပ္လား ဖို ့အခက္ၾကဳံလာကတ္ေတ။ ရခိုင္ရို ့သမိုင္းသစ္ကို ရြီးလားဖို ့ သမိုင္းရြီးအင္အားစုတစု လိုအပ္နိန္စြာက အမွန္ပါ။

အျမင္ရွင္းမွ လားရဖို ့လမ္းေလ့ရွင္းေရပိုင္ ကိုယ္ရို ့ဆုပ္ကိုင္ရဖို ့မူ၀ါဒကို သေဘာေပါက္ခါမွ ခ်ီတက္ရဖို ့ပန္းတိုင္ကိုအေရာက္ျမန္ဖို ့။ သမိုင္းဆိုစြာ ခါးတစ္ခါ ခ်ိဳတစ္လွည့္ ျဖစ္တတ္ေတ သဘာ၀အမွန္တရားတခုျဖစ္နိန္လို ့ ေရွာင္လားလို ့မရ ျဖစ္ကိုျဖစ္လာဖို ့ ရကိုရလာဖို ့ ရခိုင္ရို ့လြတ္လပ္ေရး (Arakanese independence is inevitable.) အတြက္ တတူႏိုးထကတ္ဖို ့အခ်ိန္ေရာက္ပါလတ္ဗ်ာယ္။ ငါရို ့တိအားလုံး ဗမာကိုလိုနီစနစ္ဆိုးနိဂုံးခ်ဴပ္လားေအာင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရဖို ့ဆိုေရ ဘုံအသိနန္ ့ အမ်ားဆိုင္ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးႏိုင္ဖို ့ ရကၡိတရို ့ဘုံ၀ါဒကို စြဲကိုင္ပနာ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲလားကတ္ပါလို ့ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ယင္း နိဂုံးခ်ဴပ္လိုက္ရပါေရ။ ။ ။

 

 

ခိုင္ေအာင္ေအာင္

ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္