“ယမ္းငြိ႕န႔ံသင္းေလးၿမိိဳ႕ေခ်ာင္း’’

သရက္တံတိဖူး လက္ပံတိႀကြီ
အယ္လ္နီညိဳ ပူအိုက္စပ္ရာသီထဲ
အခ်စ္တိပိတ္ေလွာင္ဖန္မ်ား
က်င့္သားရအေမွာင္တစ္ဖဲ့ေခ်နန္႔
စကားတိေဖာင္ဖြဲ႕
ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ေတာ္လွန္ရီးမွာ
ေသာကကိုသတၱိနန္႔အစားထိုးဖို႔တတ္လာေရ။

ႀကိဳတင္စီစဥ္တိုင္းလြဲတတ္ေရခါ
အခ်စ္ဆိုေစာ္ဦးသူကိုေက်ာ္မဟုတ္မွန္း
အလိုလိုသိလာေရပိုင္
အႏိုင္ယူဖို႔တက္လာေရရန္သူအတြက္
ငါ့က်ည္ေဘာက္ထဲက်ည္ဆံတိုင္းကေတာ့
ဦးရာလူအလွည့္က်လက္ယပ္ေခၚလို႔
တာဝန္တိက်ီပလိုက္ဖို႔
ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီတိုင္းအသင့္ဟိနီေရ။

အသီြးအသားခႏၶာ မေညာင္းေကေလ့
ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတာင္
Beri Beri ဘယ္ရီဘယ္ရီျဖစ္ရေရဘဝ
ေနာက္တစ္ၿခီအမွားထပ္မျဖစ္ရေအာင္
သစၥာတရားနန္႔ ရဲေဘာ္ရဲဖက္စိတ္ဓာတ္
ငါ့႐ို႕ရင္ထဲမွာေငြ႕ရည္ဖြဲ႕႔
ရမ္းေခ်ာင္းမွာျမစ္ဖ်ားခံ
လိုရာခရီး ဟန္ခ်က္ညီစီးဆင္းႏိုင္ဖို႔
တားဆီးေကြ႕ေကာက္ေက်ာ္ျဖတ္
လွည့္မၾကည့္ႏိုင္သိမ့္ေရ ျမစ္ေခ်ာင္းအလွ
ယင္းကေလတိကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ေတတစ္နိ
ေလးၿမိဳ႕ေရ……
ထပ္တြိကတ္ေမ။

Dr.ညိဳထြန္းေအာင္
မတ္လ(၁၁) ရက္၊ ေသာၾကာနိ၊ ၂၀၁၆။