မိတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း

ျပည္ပႏိုင္ငံတိေရာက္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုရို ့အသံတိကို နားေထာင္ပီးေရ…. သူရို ့၏သာေရးနာေရးႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးလွဳပ္ယွားမွဳတိကို တေလးတစားမွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပပီးေရ သတင္းမီဒီယာတိက မဟိသေလာက္ရွားေရ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မီဒီယာက႑ၾကီးတခုလုံးကို ဗမာတိကရာ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ျပီးေက ဗမာလူမ်ိဳးအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ဗမာဗဟိုျပဳမူ၀ါဒတိနန္ ့ရာ ခ်ဴပ္ကိုင္ထားေရခါ က်န္ေရလူမ်ိဳးတိ၏အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္တိစြာ ေဘးဖယ္ခံနိန္ရေရ။

ရခိုင့္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးနန္ ့ရခိုင္ရို ့အသံကို နားေထာင္ဖို ့ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်ရို ့၏အေတြးအျမင္တိနန္ ့ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သေဘာထားတိကို ေဖာ္ျပပီးလားဖို ့ ရကၡရာစု ရခိုင့္အြင္လိုင္းမဂၢဇိန္းကို လႊင့္တင္ထားပါေရ။ အဂုေလာေလာဆယ္ ရခိုင္သားၾကီး၀ပ္ဆိုဒ္ထက္မွာ တင္ထားခေရ အိန္တာဗ်ဴးေခ်တိကို ျပန္ေဖာ္ျပပီးထားျပီးေက ရခိုင့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ယွားမွဳၾကီးကို ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္နိန္ေရ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ႏိုင္ငံေရးလမ္းစိုင္မူ၀ါဒတိကိုပါ ေဖာ္ျပပီးထားပါေရ။

 

ကိုယ့္ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ ဆုံးယွဳံးပါလတ္ရေရ မြီးရာပါအခြင့္အေရးတိ အခြင့္အလမ္းတိ အမ်ိဳးသားနစ္နာဆုံးယွဳံးမွဳတိနန္ ့ပတ္သက္လို ့ အေျဖကိုရွာေရ ရွုေဒါင့္အျမင္တိ ၀ီမွ်ပီးခ်င္ေရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခ်င္ေရ စိတ္ဆႏၵတိဟိကတ္ေက ေဆာင္းပါးတိရီးသားလို ့ျဖစ္ျဖစ္ အိန္တာဗ်ဴးျခင္းျဖစ္ျဖစ္ လုပ္လားခ်င္ကတ္ေတ ပညာတတ္ရခိုင္သားေခ်ရို ့ကို ရကၡရာစုက လက္ကမ္းလို ့ၾကိဳဆိုနိန္ပါေရ။

 

စီးပြါးျဖစ္ေရာင္းစားေရ သတင္းမီဒီယာမဟုတ္ပဲ ရခိုင္လူထုအက်ိဳးရွာေရ ပရဟိတမီဒီယာရာ ျဖစ္လို ့ အားနည္းခ်က္တိဟိေက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပအၾကံပီးကတ္ဖို ့ ေတာင္းဆိုလိုက္ရပါယင့္။

 

ရကၡရာစု

ရခိုင့္အြင္လိုင္းမဂၢဇိန္း

Mobile: +31 6 29482033

Email: rakharazumedia@gmail.com