မထူးဇာတ္

“မထူးဇာတ္”
========

“နတ္ျပည္ျဖစ္ျဖစ္ ငရဲျပည္ျဖစ္ျဖစ္
လာကတ္
အေမွာင္ထဲကို ခုန္ခ်ကတ္ေမ
မသိမွဳေခ်ာက္ထဲမွာ
အသစ္ဟိဖို ့စြာ က်ိန္းသီေရ” လို ့
ေျပာခေရ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္စကား…၊

“ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားမွာ
ဆုံးယွဳံးစရာဆိုလို ့
ကြ်န္ခံနိန္ရျခင္းေႏွာင္ၾကိဳးတခုရာဟိေရ” လို ့
ေျပာခေရ ကမၻာသိ ပညာဟိ အဆိုအမိန္ ့…၊

“ခံရဖန္မ်ားလို ့
ႏွစ္ႏွစ္ရာေက်ာ္တက္ပါလတ္ေတ
အနာဖီးကို
သံဖုရာတစ္ျခမ္းနန္ ့ျခိမ္းေျခာက္
ေအာက္သားရို ့ယုတ္ျခင္းကို
ေၾကာက္လီဖို ့မဟုတ္” လို ့
ေပါက္ကြဲေရ ရခိုင္ျပည္သူတစ္ေယာက္၏ရဲရဲေတာက္အသံ…၊

ရခိုင့္ဟန္ ရခိုင့္မာန္
ရခိုင့္ေအာင္လံနန္ ့
ရကၡိဳင့္မ႑ိဳင္ ရကၡိတလမ္းစိုင္
ရခိုင္ပန္းတိုင္ ရခိုင္ႏိုင္ငံအတြက္
ဘ၀ကိုရင္း အလင္းထြန္းဖို ့
ငါရို ့တိ မထူးဇာတ္ခင္းကတ္ေမ…..။။။

ခိုင္ေအာင္ေအာင္
၂၁ ရက္နိ မတ္လ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *