“ဇာပိုင္လုပ္လားကတ္ဖို ့လဲ”

၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ ၀န္းက်င္ကာလက ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးေဂါင္းေဆာင္ စာပီပညာသွ်င္ တကၠသိုလ္ဆရာ ႏိုင္ငံရီးသုေတသီ ဆရာစံေက်ာ္ထြန္းေရ “ငါရို ့တိ ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ (What shall we do?”) လို ့ရခိုင္သားတိကို မီးခြန္းထုတ္ခပနာ နယ္ျမီလုက်ဴးေက်ာ္ဗိုလ္က် သူရို ့ကို ဆန္ ့က်င္ေရ ေဒသခံရို ့၏လြတ္လပ္ရီးစစ္ပြဲ (၀ါ) အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ရီး (a war of independence of natives against alien conquerors or national revolution) ဆင္ႏြဲရဖို ့လို ့ တိုက္တြန္းအၾကံပီးခပါေရ။ အဂု ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္က ရခိုင္သမိုင္း၏ျပဌါန္းခ်က္အတိုင္း ရခိုင္လူမ်ိဳး၏ေတာင္းဆိုခ်က္နန္ ့အညီ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏ဂုဏ္သိကၡာနန္ ့အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို အကာအကြယ္ပီးလားဖို ့ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ရီးကို ရွိတန္းကဦးေဆာင္ပနာ တိုက္ပြဲ၀င္နိန္ပါေရ။ သမိုင္းစိုင္ဆက္ အညံ့မခံ တြန္းလွန္ပါလတ္ေတ ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ရီးနန္ ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ရွားမွဳၾကီးမွာ ဘာရိန္းဘုရင္ ဗိုလ္ခ်င္းျပန္ေခတ္ကပိုင္ စစ္အင္အားအေတာင့္တင္းဆုံးနန္ ့ သမိုင္းစာမ်က္သစ္ရီးထိုးေမာ္ကြန္းတင္နိန္ေရ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နန္ ့လက္တြဲပနာ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံး ဗမာက်ဴးေက်ာ္သူရို ့ကို ဇာပိုင္ႏွိမ္နင္းလားကတ္ဖို ့လဲ (How are we going to defeat Burman invaders?)။

လီေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မွဳတိနန္ ့ဓါတုလက္နက္အပါအ၀င္လက္နက္ၾကီးတိကိုပါအသုံးျပဳခေရ ကိုးကန္ ့ကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ေတ ဗမာရို ့စစ္ပြဲစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ရီးရေရအခ်ိန္ကာလကပင္ ျဖစ္ပြါးခေရစစ္ပြဲတိထဲမွာ အျပင္းထန္ဆုံးနန္ ့အၾကီးမားဆုံးစစ္ပြဲျဖစ္ေတလို ့ ႏိုင္ငံတကာစစ္ပြဲေလ့လာရီးမဂၢဇိန္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ေတ IHS/Jane’s Defence Weekly က ေမလ ၂၀ ရက္နိန္ ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ေထာက္ျပေျပာခပါေရ။ ဗမာစစ္တပ္ဖက္က ေထာင္နန္ ့ခ်ီပနာ အက်အရွုံးမ်ားလားခလို ့ က်င့္သုံးနိန္က် ဗမာလူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမွဳ၀ါဒနန္ ့ ေလာက္ကိုင္ေဒသက အျပစ္မဲ့ကိုးကန္ ့ျပည္သူတိကို အစုံလိုက္အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခကတ္ေတ။ အဂုေလ့ေသာ့ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို အျပတ္ေခ်မွဳန္းလားဖို ့လို ့ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာထားပနာ ဓါတုလက္နက္၊ အေျမာက္တပ္တိနန္ ့လိုအပ္ေက လီေၾကာင္းကပါတိုက္ခိုက္လားဖို ့ အဆမတန္မ်ားျပားလြန္းေရ စစ္အင္အားကို ဗမာစစ္တပ္က ရခိုင္ျပည္မွာ တိုးခ်ဲ့ခ်ထားျပီးေက ထိုးစစ္ဆင္လားဖို ့ အဆင္သင့္လုပ္နိန္စြာကို တြိျမင္နိန္ရပါေရ။

အဂုပိုင္ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံး လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ခံလားရႏိုင္ေရ အျခိမ္းေျခာက္ခံနိန္ရေရကာလမွာ ဒူးေထာက္အညံ့ခံပနာ လိုင္ဖင္းအလွီးခံလားကတ္ဖို ့လား မဟုတ္ေက ရခိုင္ဆိုေရ ဗီဇသြီးအမွန္နန္ ့ မတရားစြာကိုလက္မခံ မမွန္စြာကိုမလုပ္ မဟုတ္စြာကိုမေျပာေရ အာရီယာန္သတၱိကို ထုတ္ျပပနာ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္လားကတ္ဖို ့လား ဆိုေရ ကိုယ္ပိုင္အသိနန္ ့ဆုံးျဖတ္ရြီးခ်ယ္ကတ္ရဖို ့အခ်ိန္ကို ေရာက္ပါလတ္ေတ။ အမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနကို ေစာင့္ထိန္းကတ္ေတလို ့ နာမတြင္ေရ ရကၡိတရို ့ရင္ဖတ္ထဲ အသြီးအသားထဲက အမ်ိဳးသားရီး၀ါဒကို ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံး လြတ္ေျမာက္ရီးအတြက္ ေအနိန္ ့ေအကာလမွာ အသုံးမခ်ႏိုင္ေက ရခိုင္လူမ်ိဳးေလာက္မိုက္မဲေရ လူမ်ိဳး ေဒကမၻာျမီထက္မွာ ဟိလီဖို ့မဟုတ္ပါ။ ရခိုင္ရို ့အမ်ိဳးသားရီး၀ါဒကို လက္တြိက်က် ရွင္းမျပ၀ံ့ေက၊ ေဒအမ်ိဳးသားရီး၀ါဒကို ႏွလုံးအိမ္ထဲမွာ နက္နက္ရွိုင္းရွိုင္းယုံၾကည္ပနာ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးေအာင္လုပ္ျပီးေက လူမွဳရီးႏိုင္ငံရီးႏိုးၾကားမွဳအသိနန္ ့လူသားဆန္မွဳကို ေျပာင္းမလားႏိုင္ေက၊ ရခိုင္ရို ့အမ်ိဳးသားရီး၀ါဒစြာ အသက္ေပ်ာက္နိန္ေရ အသီေကာင္နန္ ့တူနိန္လီပါဖို ့။ သီးျခားလြတ္လပ္ေတအခ်ဴပ္အျခာအာဏာပိုင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္ပနာထူေထာင္ျပီးေက အယင္ပိုင္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ၀င့္ထည္လာစီရီးဆိုေရ ရကၡိတႏိုင္ငံရီးလမ္းစိုင္ကို အသက္သြင္းေမွာင္းႏွင္ပီးနိန္ေရ အဓိကစြမ္းအား ငါရို ့အမ်ိဳးသားရီး၀ါဒစြာ ဇာေလာက္ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ထုတ္ျပဖို ့ လိုအပ္လာနိန္စြာ အမွန္ပါ။

ရန္သူဗမာစစ္အုပ္စုေရ သူရို ့စီစိုင္ထားေရအတိုင္း စစ္ရာဇ၀တ္မွဳတိကို ရခိုင္ျပည္မွာ က်ဴးလြန္ပါလတ္ေက ရခိုင္သမရခိုင္သားတိုင္းက ေရာက္ေတအရပ္ က်ေရနိန္ရာက ရေရလက္နက္ကိုစြဲကိုင္ပနာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ရွားမွဳၾကီးထဲကို ၀င္လာကတ္ရပါဖို ့။ ျမိဳ ့တြင္းေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ရီးကို အျခီခံျပီးေက အုပ္စုေခ်တိဖြဲ ့ပနာ ကိုယ္ပိုင္အစီအစိုင္နန္ ့ ရန္သူဗမာစစ္အုပ္စု အထိနာေအာင္ လုပ္လားသင့္ပါေရ။ ဗမာစစ္တပ္က ျဖတ္ေလးျဖတ္သုံးပနာ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို ႏွိမ္နင္းလာေက ရခိုင္ရို ့ကေလ့ ယင္းဗ်ဴဟာအတိုင္း တန္ျပန္တိုက္ခိုက္လားသင့္ပါ ေရ။ ရခိုင္ျပည္ကို ရေရာင္းသတ္ေအာင္လုပ္ေက ဗမာတိနိန္ေရ တိုင္းတိေလ့ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရျဖစ္ေအာင္ လုပ္လားသင့္ေရ။

ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ ကြ်န္ျဖစ္နိန္ျခင္းကလြတ္ေျမာက္ဖို ့ မ်က္ေမွာက္ပစၥကၡမွာ လူျဖစ္ရွုံး လူညြန္ ့တုံး လူလုံးမလွျဖစ္နိန္ျခင္းကို နိဂုံးခ်ဴပ္ဖို ့ ရခိုင္သားတိ ဇာပင္လုပ္လုပ္ တရားေရ။ အဆိုးဆုံးအေျခအေနကို ရင္ဆိုင္လားဖို ့ သိမ္ငယ္စိတ္နန္ ့ေၾကာက္စိတ္ကို ဖယ္ရွားပနာ “ရခိုင္သားစြာ ကြ်န္မဟုတ္ေ၀း” ရက္ျပတ္အႏွိမ္ခံ၊ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အႏိုင္က်င့္ခံ၊ ဂုတ္သြီးစုပ္ခံလားဖို ့ေလ့ စာခ်ဴပ္မခ်ဴပ္ထား ဆိုစြာကို ေဒႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုမွာ ထုတ္ျပလီကတ္ရဖို ့စြာဗ်ာယ္ေယ။ ။ ။

ခိုင္ေအာင္ေအာင္
ဂ်န္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္