ဂုဏ္ယူဆုေတာင္း မိတၱာေလာင္းေရ ႏွလုံးသားက ႏွစ္သစ္စကား

ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံးလြတ္ေျမာက္ျခင္းကရာ အဂုရခိုင္ျပည္မွာျဖစ္နိန္ေရ စစ္ပြဲတိကို အျပီးတိုင္ထာ၀ရ အဆုံးသတ္ရပ္တန္ ့ပီးလားႏိုင္ပါဖို ့။ ရခိုင္ျပည္မွာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဟိနိန္ခါမွရာ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံး၏အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္နန္ ့ဘ၀အနာဂတ္စြာ လုံျခဳံစိတ္ခ်အီးခ်မ္းၾကြယ္၀လာကတ္ပါဖို ့။

ေယဇုနန္ ့ အတိတ္ကခန္ ့နား သမိုင္းပုံရိပ္ၾကီးမားစြာကို အေျပာနန္ ့မျပီး လြတ္လပ္ဖို ့လမ္းကိုရွာ “ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံးလြတ္ေျမာက္စီဖို ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒ ရကၡိတလမ္းစိုင္” ကို ဆုပ္ကိုင္ပနာ အယင္ပိုင္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာေအာင္ ဇြဲလုံ ့လအားမာန္သတၱိအျပည့္နန္ ့ ဗမာက်ဴးေက်ာ္စစ္ကို တန္ျပန္တိုက္ထုတ္ပါ။

ဆယ္ႏွစ္သားေခ် ေအေအကနိ ကမၻာတည္နိန္သရြိ ရခိုင္ျပည္ဟိနိန္ပနာ အာရကၡအဖျပည္ကို ထာ၀ရေစာင့္ေယွာက္လားေရ သက္ေတာ္ရွည္ေအေအ ျဖစ္လာေအာင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ရို ့အားသစ္ျဖည့္ပီးလားကတ္ဖို ့ ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းပါေရ။

မတရားေရ က်ဴးေက်ာ္စစ္တိုင္းက က်ရွုံးတတ္လို ့ ဗမာတပ္အခက္ ရခိုင္ရို ့အတက္မွာ ရခိုင့္အခ်ဴပ္အျခာအာဏာ ရခိုင္ရို ့လက္ထဲကို ေရာက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လားကတ္ရဖို ့စြာက ရခိုင္ရို ့သမိုင္းပီးတာ၀န္ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း…… “က်ည္ဆံရာ ေလာင္းလာကတ္ရဖို ့ ေဒႏွစ္သင္းၾကန္” အတြက္ ၾကိဳလို ့ဆုေတာင္းမိတၱာပို ့ပီးလိုက္ရပါေရ။

ေအာက္သားဘားမွာ ေအာက္က်မခံခ်င္ေရပိုင္ လူ ့ဂုဏ္သိကၡာ လူ ့တန္ဖိုးနန္ ့လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ခ်င္လို ့ အေနာက္နီမင္း ထြန္းလင္းလားကတ္ပါေမ။

ရခိုင့္ဟန္ ရခိုင့္စံ ရခိုင့္အားမာန္နန္ ့ ရခိုင္ျဖစ္ျခင္းဂုဏ္သိကၡာတန္ဖိုးျမင့္ေရ ရခိုင္ႏိုင္ငံနန္ ့ရခိုင့္ရာစုျဖစ္ထြန္းလာဖို ့စြာကို အသက္ေလာက္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေရ … ရကၡရာစု ရခိုင္လူထုမီဒီယာက သာလီစြပါ….။ ။။။။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *