30Apr/17

“အခ်ိန္ဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ရီးပညာ”

ကမၻာ့ႏိုင္ငံရီးသမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဴပ္ရီးကို သက္တမ္းတိုးလားႏိုင္ဖို ့ နယ္ခ်ဲ ့က်ဴးေက်ာ္သူရို ့ စြာ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္နန္ ့ အခ်ိန္ဆြဲထားေရ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ရီးပညာကို အသုံးခ်ခကတ္စြာကို တြိရေရ။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ ့ရို ့ ကိုလိုနီလုပ္ခေရ ကာလက မက္လုံးအမ်ိဳးမ်ိဳးပီးပနာ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ဂုတ္သြီးစုပ္ခ်ယ္လွယ္ခကတ္စြာကို ၾကည့္ေက ပညာရီး၊ စီးပြါးရီးမက္လုံးတိ အျပင္ ႏိုင္ငံရီးအရပါ စကၠဴျဖဴစီမံကိန္း၊ ဟုမ္ရူး (Home Rule) စေရ မဟာဗ်ဴဟာတိကို က်င့္သုံးခကတ္စြာကို လားတြိရေရ။ အဂၤလိပ္ေခတ္မွာ ဗမာလူမ်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဘုရင္ခံ ခန္ ့ထားခေရပိုင္ အဂုေလ့ ရခိုင္သားဦးညီပုကို ရခိုင္ျပည္မွာ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ခန္ ့ပီးထားစြာကို ၾကည့္ေက ကိုလိုနီစနစ္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ရီးက အဂုထိအသက္၀င္နိန္သိမ့္ေရလို ့ေျပာရဖို ့။ Continue reading

15Apr/17

ဒုကၡလြန္ေျမာက္ နိသစ္ေရာက္ေသာ္

ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ယွားမွဳၾကီးက ေအာင္ပြဲဆင္ပနာ ပန္းဖူး၀င္ဖို ့ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ ပါးပါလတ္ေတ။ ၾကြီတလွည့္ၾကက္တခုန္ဆိုေရစကားပုံပိုင္ ႏိုင္ငံရီးအေျပာင္းအလဲက အခ်ိန္စကၠန္ ့တိုင္းမွာ ျဖစ္လာႏိုင္လို ့ ရကၡိဳင့္ေခတ္ကို ထူေထာင္လားဖို ့ ျပင္ဆင္ထားကတ္ပါလို ့ ေဒႏွစ္သစ္မွာ ရကၡရာစု ရခိုင္လူထုမီဒီယာက ရကၡိဳင့္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားရို ့ကို အယင္ဆုံးပဏာမ တိုက္တြန္း ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါေရ။ Continue reading

03Apr/17

“အရင့္ပညာ”

ႏိုင္ငံရီးစြာ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း (၀ါ) ျပည္သူလူထုကို အေကာင္းဆုံး၀န္ေဆာင္မွဳပီးျခင္း အႏုပညာဆိုေက ေတာ္လွန္ရီးစြာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ကြ်န္ျဖစ္နိန္ေရဘ၀ကို အဆုံးသတ္လိုက္ျခင္း (၀ါ) လြတ္လပ္ရီးကို လက္နက္နန္ ့ ဆြတ္ခူးျခင္း “အရင့္ပညာ” လို ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကည့္ခ်င္ပါေရ။ ကမၻာမွာ လူဦးေရအမ်ားဆုံး လူ ့အဖြဲ ့အစည္းကို ကမၻာ့စံ ၀င္လူတန္းစိနိန္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ပီးပစ္ခေရ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏိုင္ငံ၏ေက်းဇူးသွ်င္ၾကီး ေမာ္စီတုန္း ကေတာ့ေက အခ်ဴပ္အျခာနန္ ့ႏိုင္ငံရီးအာဏာစြာ သီနတ္ေျပာင္း၀က ထြက္က်ပါေရ လတ္။ သူေထာက္ျပခေရ အဓိက ပြိဳင့္က ႏိုင္ငံရီး ဆိုေရ အႏုပညာကို လုပ္လားဖို ့ ေတာ္လွန္ရီးဆိုေရ အရင့္ပညာကို အုတ္ျမစ္ခ်ရေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ေယျပီးေက ကြ်န္ျဖစ္နိန္ရေရ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအတြက္ ေတာ္လွန္ရီးနန္ ့ႏိုင္ငံရီးစြာ ဒဂၤါးတစ္ျပားက ေမ်ာက္နန္ ့ပန္းပိုင္ ခြါထားလို ့မရေရ တခုကိုလုပ္ေက ေနာက္တခုကိုခ်န္ထားလို ့မရေရ အရာတိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းျပထားပီးခပါေရ။ တခုနန္ ့တခု ဆက္စပ္နိန္ေရ ေတာ္လွန္ရီးနန္ ့ႏိုင္ငံရီးကို ဟန္ခ်က္ညီညီ လက္တြဲလားႏိုင္ေရ ေဂါင္းေဆာင္တိက ႏိုင္ငံရီး အေဆာက္အအုံကို ၾကီးက်ယ္ခန္ ့နားေခတ္မီေအာင္ တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ကတ္စြာကို လားတြိရပါေရ။

Continue reading

04Mar/17

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီတို ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျငင္းပယ္ျခင္း

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီက ဘာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား လိုလားတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီနဲ ့ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားရတာလဲ။

ကခ်င္ကိုက်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္၊ ၀ ကို လူရာမသြင္း၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးရဲ ့ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲကို အသိအမွတ္မျပဳတဲ့ ဗမာအုပ္စုရဲ ့ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားက တန္းတူညီမွ်ျပီး စစ္မွန္တဲ့ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။

Continue reading

24Feb/17

ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံရီးသမိုင္း မရိုင္းလားစီေက့

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံရီးေဆြးေႏြးဖို ့ဆိုေက ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးအစိုင္အလာ၊ ရခိုင့္တန္ဖိုးဂုဏ္သိကၡာ၊ သမိုင္းျဖတ္သန္းမွဳ၊ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါး၊ ရခိုင့္လူထုသေဘာထားဆႏၵ၊ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးရပ္တည္မွဳ၊ ရခိုင့္မ႑ိဳင္နန္ ့ရကၡိတလမ္းစိုင္တိကို ထည့္သြင္းစိုင္းစားဖို ့လိုဖို ့။ ရခိုင္နန္ ့ဗမာၾကားမွာ ျဖစ္နိန္ေရ ႏိုင္ငံရီးပဋိပကၡစြာ ဗမာရို ့နယ္ခ်ဲ ့က်ဴးေက်ာ္ကိုလိုနီလုပ္ျခင္း ကစလာပနာ ေအပိုင္ဗမာရို ့ က်ဴးလြန္လိုက္ေတ ႏိုင္ငံရီးရာဇ၀တ္မွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလတ္ေတ စစ္ပြဲစြာ တိုင္းျပည္ႏွစ္ျပည္ ၾကားမွာျဖစ္ေတစစ္ပြဲ (Interstate war) ျဖစ္ျပီးေက Continue reading

21Feb/17

ကမၻာၾကီးႏွစ္ျခမ္းမကြဲခင္ ရခိုင္ရို ့မ်ိဳးတုန္းစာရင္း၀င္လားႏိုင္ေရ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ယူအန္ဒီပီက စစ္တမ္းေကာက္သုေသသနျပဳထားျခင္းအရ ရခိုင္ျပည္လူဦးေရ ၃.၂ သန္းဟိျပီးေက ရခိုင္က ၆၀% ရာခိုင္ႏွဳန္း ၁.၉၂ သန္းရာဟိေရ။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ကြ်န္က်ိန္စာသင့္လို ့ ဦးေႏွာဏ္ယိုစီးမွဳျဖစ္လားစြာက ရန္ကုန္မွာ ၅ သိန္း ၀န္းက်င္ ထိုင္းမွာ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္နန္ ့ က်န္ေရ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိမွာ ၾကင္းနိန္ေရ ရခိုင္တိကိုေပါင္းလိုက္ေက ရွစ္သိန္းနီးပါးဟိေရ။ လူဦးေရ ၃.၂ သန္းဟိေရ တိုင္းျပည္မွာ လုပ္သားအင္အားက ၂ သန္းေလာက္ရာဟိေရ။ ေအခ်င့္ကို ၾကည့္ေက ရခိုင္လူ ့ေဘာင္၏ လုပ္သားအင္အား တ၀က္နီးပါးစြာ ဆုံးရွုံးလားချခင္းကို ေထာက္ျပနိန္ေရ။

Continue reading

19Feb/17

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ကထုတ္၀ီေရ သတင္းစာေစာင္ရပါဗ်ာယ္

ေတာ္လွန္ရီး၊ စစ္ရီး၊ ႏိုင္ငံရီးနန္ ့ပတ္သက္ေတ အေၾကာင္းအရာတိ၊ ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံးလြတ္ေျမာက္ရီးအတြက္ ရခိုင့္မ႑ိဳင္ျဖစ္ေတ ရကၡိတလမ္းစိုင္အေၾကာင္းအပါအ၀င္ ရခိုင့္အာဇာနီသူရဲေကာင္းၾကယ္နီရို ့အေၾကာင္းနန္ ့ စာပီအႏုပညာယိုင္ေက်းမွဳအေၾကာင္းတိကို ၀ီ၀ီဆာဆာ ရြီးသားေဖာ္ျပထားေရ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ လူထုစည္းရုံးရီးနန္ ့ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနကထုတ္၀ီေရ သတင္းစာေစာင္ကို  ဥေရာပႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင္သူရခိုင္သားရို ့ အခမဲ့ မွာယူလို ့ရပါဗ်ာယ္။ ဆက္သြယ္ရဖို ့လိပ္စာက

Continue reading

12Dec/16

“ေတာ္လွန္ရီးမွတ္ေက်ာက္တိုက္ျပီးခါမွရာ”

ရႊီ စစ္မစစ္ကို မွတ္ေက်ာက္တိုက္ၾကည့္ရေရပိုင္ ကမၻာ့ရြာမွာလူရာ၀င္ပနာေခတ္မီတိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးေရေမာ္ဒန္ႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို ့ က အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေတာ္လွန္ရီးကို ျဖတ္သန္းကတ္ရေရ။ ဂနိကမၻာၾကီးမွာ ဖြံ ့ျဖိဳးျပီးတိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိုင္းကို ေလ့လာ ၾကည့္လိုက္ေက အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေတာ္လွန္ရီးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ဆင္ႏြဲလာခကတ္ျပီးမွရာ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးရီး လမ္းမထက္ကို တက္လာႏိုင္ကတ္စြာကို လားတြိရေရ။ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိ လြတ္လပ္တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးဖို ့ ေအာက္ျခီက်က် အေျပာင္းအလဲလုပ္ပီးႏိုင္ေရ ေတာ္လွန္ရီးကလြဲေက တျခားျဖတ္လမ္းမဟိလို ့ေျပာရပါဖို ့။

Continue reading

12Dec/16

တိုက္ပြဲသတင္း ႏွင့္ ဘဂၤလာ-ရခိုင္နယ္စပ္စစ္ေဘးေရွာင္သတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ဘဂၤလာ-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္ အနီးအနားတဝိုက္၌ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏တပ္မဟာ (၃) ၊စစ္ဗ်ဴ ဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံ၊ တပ္ရင္း (၃၁၄) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏တပ္ရင္း (အမည္စစ္ေဆးဆဲ)တို႔သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီမွ ေန႔လည္(၁) နာရီအတြင္း သံုးႀကိ္မ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Continue reading