04Mar/17

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီတို ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျငင္းပယ္ျခင္း

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီက ဘာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား လိုလားတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီနဲ ့ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားရတာလဲ။

ကခ်င္ကိုက်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္၊ ၀ ကို လူရာမသြင္း၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးရဲ ့ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲကို အသိအမွတ္မျပဳတဲ့ ဗမာအုပ္စုရဲ ့ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားက တန္းတူညီမွ်ျပီး စစ္မွန္တဲ့ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။

Continue reading

24Feb/17

ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံရီးသမိုင္း မရိုင္းလားစီေက့

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံရီးေဆြးေႏြးဖို ့ဆိုေက ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးအစိုင္အလာ၊ ရခိုင့္တန္ဖိုးဂုဏ္သိကၡာ၊ သမိုင္းျဖတ္သန္းမွဳ၊ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါး၊ ရခိုင့္လူထုသေဘာထားဆႏၵ၊ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးရပ္တည္မွဳ၊ ရခိုင့္မ႑ိဳင္နန္ ့ရကၡိတလမ္းစိုင္တိကို ထည့္သြင္းစိုင္းစားဖို ့လိုဖို ့။ ရခိုင္နန္ ့ဗမာၾကားမွာ ျဖစ္နိန္ေရ ႏိုင္ငံရီးပဋိပကၡစြာ ဗမာရို ့နယ္ခ်ဲ ့က်ဴးေက်ာ္ကိုလိုနီလုပ္ျခင္း ကစလာပနာ ေအပိုင္ဗမာရို ့ က်ဴးလြန္လိုက္ေတ ႏိုင္ငံရီးရာဇ၀တ္မွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလတ္ေတ စစ္ပြဲစြာ တိုင္းျပည္ႏွစ္ျပည္ ၾကားမွာျဖစ္ေတစစ္ပြဲ (Interstate war) ျဖစ္ျပီးေက Continue reading

21Feb/17

ကမၻာၾကီးႏွစ္ျခမ္းမကြဲခင္ ရခိုင္ရို ့မ်ိဳးတုန္းစာရင္း၀င္လားႏိုင္ေရ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ယူအန္ဒီပီက စစ္တမ္းေကာက္သုေသသနျပဳထားျခင္းအရ ရခိုင္ျပည္လူဦးေရ ၃.၂ သန္းဟိျပီးေက ရခိုင္က ၆၀% ရာခိုင္ႏွဳန္း ၁.၉၂ သန္းရာဟိေရ။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ကြ်န္က်ိန္စာသင့္လို ့ ဦးေႏွာဏ္ယိုစီးမွဳျဖစ္လားစြာက ရန္ကုန္မွာ ၅ သိန္း ၀န္းက်င္ ထိုင္းမွာ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္နန္ ့ က်န္ေရ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိမွာ ၾကင္းနိန္ေရ ရခိုင္တိကိုေပါင္းလိုက္ေက ရွစ္သိန္းနီးပါးဟိေရ။ လူဦးေရ ၃.၂ သန္းဟိေရ တိုင္းျပည္မွာ လုပ္သားအင္အားက ၂ သန္းေလာက္ရာဟိေရ။ ေအခ်င့္ကို ၾကည့္ေက ရခိုင္လူ ့ေဘာင္၏ လုပ္သားအင္အား တ၀က္နီးပါးစြာ ဆုံးရွုံးလားချခင္းကို ေထာက္ျပနိန္ေရ။

Continue reading

19Feb/17

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ကထုတ္၀ီေရ သတင္းစာေစာင္ရပါဗ်ာယ္

ေတာ္လွန္ရီး၊ စစ္ရီး၊ ႏိုင္ငံရီးနန္ ့ပတ္သက္ေတ အေၾကာင္းအရာတိ၊ ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံးလြတ္ေျမာက္ရီးအတြက္ ရခိုင့္မ႑ိဳင္ျဖစ္ေတ ရကၡိတလမ္းစိုင္အေၾကာင္းအပါအ၀င္ ရခိုင့္အာဇာနီသူရဲေကာင္းၾကယ္နီရို ့အေၾကာင္းနန္ ့ စာပီအႏုပညာယိုင္ေက်းမွဳအေၾကာင္းတိကို ၀ီ၀ီဆာဆာ ရြီးသားေဖာ္ျပထားေရ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ လူထုစည္းရုံးရီးနန္ ့ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနကထုတ္၀ီေရ သတင္းစာေစာင္ကို  ဥေရာပႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင္သူရခိုင္သားရို ့ အခမဲ့ မွာယူလို ့ရပါဗ်ာယ္။ ဆက္သြယ္ရဖို ့လိပ္စာက

Continue reading

12Dec/16

“ေတာ္လွန္ရီးမွတ္ေက်ာက္တိုက္ျပီးခါမွရာ”

ရႊီ စစ္မစစ္ကို မွတ္ေက်ာက္တိုက္ၾကည့္ရေရပိုင္ ကမၻာ့ရြာမွာလူရာ၀င္ပနာေခတ္မီတိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးေရေမာ္ဒန္ႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို ့ က အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေတာ္လွန္ရီးကို ျဖတ္သန္းကတ္ရေရ။ ဂနိကမၻာၾကီးမွာ ဖြံ ့ျဖိဳးျပီးတိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိုင္းကို ေလ့လာ ၾကည့္လိုက္ေက အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေတာ္လွန္ရီးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ဆင္ႏြဲလာခကတ္ျပီးမွရာ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးရီး လမ္းမထက္ကို တက္လာႏိုင္ကတ္စြာကို လားတြိရေရ။ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိ လြတ္လပ္တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးဖို ့ ေအာက္ျခီက်က် အေျပာင္းအလဲလုပ္ပီးႏိုင္ေရ ေတာ္လွန္ရီးကလြဲေက တျခားျဖတ္လမ္းမဟိလို ့ေျပာရပါဖို ့။

Continue reading

12Dec/16

တိုက္ပြဲသတင္း ႏွင့္ ဘဂၤလာ-ရခိုင္နယ္စပ္စစ္ေဘးေရွာင္သတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ဘဂၤလာ-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္ အနီးအနားတဝိုက္၌ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏တပ္မဟာ (၃) ၊စစ္ဗ်ဴ ဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံ၊ တပ္ရင္း (၃၁၄) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏တပ္ရင္း (အမည္စစ္ေဆးဆဲ)တို႔သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီမွ ေန႔လည္(၁) နာရီအတြင္း သံုးႀကိ္မ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Continue reading

27Jul/16

ျပာတစ္ဆုပ္နန္ ့လူလုပ္လို ့ရဖို ့လား

ဒုတိယကမၻာစစ္အလြန္ ဥေရာပမွာ လူဦးေရသန္းခ်ီသီပနာ တိုင္းျပည္တိစြာ ျပာပုံဘ၀ကိုေရာက္လားခကတ္ေတ။ လူသားအရင္းအႏွီး (Human Capital) နန္ ့ ရုပ္၀တၳဳအရင္းအႏွီး (Physical Capital) တိ မဟိေရ ေဒပိုင္အေျခအေနမွာ တိုင္းျပည္ကိုျပန္ပနာထူေထာင္ဖို ့ဆိုစြာေရ တခ်ိဳ ့လူတိအတြက္ ေဂါင္းထဲမွာထည့္ျပီးေကေတာင္ မစိုင္းစား၀ံ့ေရ ကိစၥရပ္တခု ျဖစ္နိန္ပါဖို ့။ ဗမာေရာဂါရပနာ ကြ်န္စိတ္ေပါက္နိန္ေရ ရခိုင္သားတတိုင္ကိုလားမိန္းၾကည့္ခီေကေတာ့ တခုပိုင္ေလ့မျဖစ္ႏိုင္ပါလို ့ အေျဖပီးလာဖို ့စြာက က်ိန္းသီနိန္ပါေရ။

Continue reading

26Jul/16

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္/ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေတမွတ္တမ္းသတင္းဓါတ္ပုံတိ